Skip to main content

ТЕКСТ 8

Text 8

Текст

Verš

се-кле э-дуи рахена махпрабхура пе
ра саба каач-карт рахена дӯра-дее
se-kāle e-dui rahena mahāprabhura pāśe
āra saba kaḍacā-kartā rahena dūra-deśe

Пословный перевод

Synonyma

се-кле — в те дни; э-дуи — эти двое; рахена — жили; махпрабхура пе — со Шри Чайтаньей Махапрабху; ра — другие; саба — все; каач-карт — биографы; рахена — оставались; дӯра-дее — вдалеке.

se-kāle — v těch dnech; e-dui — tito dva; rahena — zůstávali; mahāprabhura pāśe — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āra — ostatní; saba — všichni; kaḍacā-kartā — komentátoři; rahena — zůstávali; dūra-deśe — daleko.

Перевод

Překlad

В те дни Сварупа Дамодара и Рагхунатха дас Госвами жили подле Шри Чайтаньи Махапрабху, в то время как все другие биографы находились вдалеке от Него.

V těch dnech žili Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, kdežto všichni ostatní komentátoři žili od Pána daleko.

Комментарий

Význam

Помимо Сварупы Дамодары и Рагхунатхи даса Госвами, было много других людей, описывавших деяния Шри Чайтаньи Махапрабху. По мнению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, люди этого мира получили бы большое благо от их записей. К большому сожалению, эти описания не сохранились, и это великая потеря для всего человечества.

Vedle Svarūpy Dāmodara a Raghunātha dāse Gosvāmīho bylo mnoho dalších, kteří také zaznamenávali činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura věří, že by lidem celého světa přineslo velký prospěch, kdyby tyto záznamy byly přístupné. To, že se tyto záznamy nedochovaly dodnes, je pro lidskou společnost velkým neštěstím.