Skip to main content

ТЕКСТ 146

Text 146

Текст

Verš

самбандха, абхидхейа, прайоджана нма
эи тина артха сарва-сӯтре парйавасна
sambandha, abhidheya, prayojana nāma
ei tina artha sarva-sūtre paryavasāna

Пословный перевод

Synonyma

самбандха — связь; абхидхейа — исполнение обязанностей; прайоджана — цель жизни; нма — имя; эи — эти; тина — три; артха — значения; сарва — во всех; сӯтре — в афоризмах «Веданты»; парйавасна — кульминация.

sambandha — vztah; abhidheya — praktické povinnosti; prayojana — cíl života; nāma — jméno; ei — tam; tina — tři; artha — vysvětlení; sarva — všech; sūtre — v aforismech Vedānty; paryavasāna — vrchol.

Перевод

Překlad

«Отношения с Верховной Личностью Бога, деятельность на основе этих отношений и конечная цель жизни [развить любовь к Богу] — эти три темы обсуждаются в каждом афоризме „Веданта-сутры“, ибо они являют собой вершину всего философского учения веданты».

„Vztah s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, činnosti konané na základě tohoto vztahu a konečný cíl života (rozvinutí lásky k Bohu) jsou tři témata, která jsou popsána v každém aforismu Vedānta-sūtry, protože jsou vrcholem celé vedāntské filosofie.“

Комментарий

Význam

В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5) сказано:

парбхавас твад абодха-джто
йван на джиджсата тма-таттвам
parābhavas tāvad abodha-jāto
yāvan na jijñāsata ātma-tattvam

«Человек терпит неудачу во всех своих начинаниях, если он не ведает о цели жизни, которая открывается тому, кто вопрошает о Брахмане». Именно с этого вопроса начинается «Веданта-сутра»: атхто брахма-джиджс. Человек должен задаваться вопросом о том, кто он, что представляет собой вселенная, кто есть Бог и какие отношения связывают человека, Бога и материальный мир. Такие вопросы не возникают у кошек и собак, но в сердце настоящего человека они не могут не возникнуть. Знание об этих четырех истинах — о себе, о вселенной, о Боге и об их взаимосвязи — называется самбандха-гьяной, или знанием об отношениях. Установив отношения с Верховным Господом, человек делает следующий шаг и начинает действовать сообразно этим отношениям. Деятельность в отношениях с Господом называют абхидхеей. Когда человек выполняет обязанности, соответствующие таким отношениям, он достигает высшей цели жизни — обретает любовь к Богу и тем самым приходит к прайоджана-сиддхи, то есть исполняет миссию человеческой жизни. Все это подробно описано в «Брахма-сутре», или «Веданта-сутре». И если человек не постигает «Веданта-сутру» именно в таком духе, он понапрасну тратит свое время. Это утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.8):

„Dokud lidská bytost nezná cíl života, který lze poznat dotazováním se na Brahman, zakouší ve všech svých činnostech jen porážku.“ Právě takovou otázkou začíná Vedānta-sūtra: athāto brahma-jijñāsā. Lidská bytost by se měla ptát na to, kdo je, co je vesmír, kdo je Bůh a jaké jsou vztahy mezi ní, Bohem a tímto hmotným světem. Psi a kočky se na tyto věci dotazovat nemohou, ale v srdci opravdové lidské bytosti musí tyto otázky vyvstat. Poznání těchto čtyř kategorií – sebe, vesmíru, Boha a jejich vzájemného vztahu – se nazývá sambandha-jñāna neboli poznání o vztazích. Když navážeme vztah s Nejvyšším Pánem, dalším krokem je začít v rámci tohoto vztahu jednat. Tomu se říká abhidheya neboli činnosti ve vztahu k Pánu. Poté, co jsme vykonali tyto předepsané povinnosti a dospěli k nejvyššímu cíli života, lásce k Bohu, dosáhneme prayojana-siddhi neboli splnění poslání lidského života. V Brahma-sūtře neboli Vedānta-sūtře jsou tato témata pečlivě vysvětlena. Proto ten, kdo Vedānta-sūtru nechápe z hlediska těchto principů, jednoduše marní čas. To potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.8):

дхарма сванушхита пус
вишваксена-катхсу йа
нотпдайед йади рати
рама эва хи кевалам
dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

Можно быть большим ученым и тщательно выполнять свои обязанности, но, если это не пробуждает в человеке желания узнать о Верховной Личности Бога и он остается безразличен к шраванам и киртанам (слушанию и повторению), все его занятия — пустая трата времени. Майявади не понимают своей связи с материальным миром и Верховной Личностью Бога, поэтому они живут впустую и их философские рассуждения не имеют никакой ценности.

Někdo může být nesmírně vzdělaným učencem a svědomitě plnit své předepsané povinnosti, ale jestliže se nakonec nezačne dotazovat na Nejvyšší Osobnost Božství a nezajímá se o śravaṇaṁ kīrtanam (naslouchání a opěvování), je vše, co vykonal, jen ztráta času. Māyāvādští filosofové nechápou vztah mezi sebou, vesmírným projevem a Nejvyšší Osobností Božství, a tak jen marní čas a jejich filosofické spekulování nemá žádný význam.