Skip to main content

ТЕКСТ 114

Text 114

Текст

Verš

дурв, дхнйа, горочана, харидр, кукума, чандана,
магала-дравйа птра бхарий
вастра-гупта дол чаи’ саге ла дсӣ чеӣ,
вастрлакра пери бхарий
durvā, dhānya, gorocana,haridrā, kuṅkuma, candana,
maṅgala-dravya pātra bhariyā
vastra-gupta dolā caḍi’
saṅge lañā dāsī ceḍī,
vastrālaṅkāra peṭāri bhariyā

Пословный перевод

Synonyma

дурв — свежей травой; дхнйа — необрушенным рисом; горочана — желтой тканью, надеваемой на голову корове; харидр — куркумой; кукума — ароматическим порошком, производимым в Кашмире; чандана — сандаловой пастой; магала-дравйа — благоприятными предметами; птра бхарий — наполнив поднос; вастра-гупта — покрытом покрывалом; дол — в паланкине; чаи’ — перемещаясь; саге — с собой; ла — взяв; дсӣ — служанку; чеӣ — женскую прислугу; вастра-алакра — украшениями и одеждой; пери — корзину; бхарий — наполнив.

durvā — čerstvá tráva; dhānya — rýže; gorocana — žlutá látka, která se dává kravám na hlavu; haridrā — kurkuma; kuṅkuma — druh voňavky vyráběné v Kašmíru; candana — santálové dřevo; maṅgala-dravya — příznivé předměty; pātra bhariyā — naplňující mísu; vastra-gupta — zakrytý látkou; dolā — palankýn; caḍi' — vezoucí se; saṅge — spolu s; lañā — beroucí; dāsī — společnice; ceḍī — služky; vastra-alaṅkāra — ozdoby a látky; peṭāri — koš; bhariyā — naplnily.

Перевод

Překlad

Прибыв в дом Джаганнатхи Мишры на закрытом паланкине в сопровождении своих служанок, Сита Тхакурани привезла с собой множество даров, приносящих удачу: свежую траву, необрушенный рис, горочану, куркуму, киноварь и сандаловую пасту.

Sītā Ṭhākurānī dorazila v doprovodu svých služebných do domu Jagannātha Miśry na palankýnu zakrytém látkou a přivezla s sebou mnoho příznivých předmětů, jako je čerstvá tráva, rýže, gorocana, kurkuma, kuṅkuma a santálové dřevo, které naplnily velký koš.

Комментарий

Význam

В этом стихе особое значение имеют слова вастра-гупта дол. Еще пятьдесят-шестьдесят лет назад любая знатная дама Калькутты отправлялась куда-нибудь только в паланкине, который несли четверо носильщиков. Паланкин был покрыт легкой хлопчатобумажной тканью, чтобы сидящую в нем женщину никто не видел. Женщины, особенно из уважаемых семейств, не должны были показываться на глаза посторонним людям. Этот обычай еще сохранился в отдаленных местах в Индии. В санскрите существует выражение асӯрйа-пай, означающее, что почтенную даму не должно было видеть даже солнце. В восточной культуре это правило было широко распространено и строго соблюдалось как у индусов, так и у мусульман. В детстве я ни разу не видел, чтобы моя мать, приглашенная даже в соседский дом, пошла пешком; она садилась либо в экипаж, либо в паланкин, который несли четверо носильщиков. Пятьсот лет назад этому обычаю тоже строго следовали все женщины из знатных семейств, и супруга Адвайты Ачарьи не была исключением.

Slova vastra-gupta dolā jsou v tomto verši významná. Ještě před padesáti či šedesáti lety se všechny ctihodné ženy v Kolkatě nechávaly na návštěvu do sousedství přepravovat na palankýnu, který nesli čtyři muži. Nosítka byla zahalena jemnou bavlněnou látkou, a tak nebylo možné vidět váženou paní cestovat na veřejnosti. Ženy, a zvláště ty z vážených rodin, nemohl obyčejný člověk spatřit. V odlehlých částech země to stále ještě platí. Sanskrtské slovo asūrya-paśiyā naznačuje, že ctihodnou paní nemohlo zahlédnout ani slunce. V orientální kultuře byl tento systém velice rozšířený, a přísně jej následovaly jak hinduistické, tak muslimské ženy. V dětství jsme byli svědky toho, že naše matka nešla pěšky ani k sousedům; buď jela kočárem, nebo na palankýnu neseném čtyřmi muži. Tento zvyk se přísně dodržoval i před pěti sty lety a manželka Advaity Ācāryi jako velice vážená paní následovala tato pravidla, v tehdejším společenském prostředí běžná.