Skip to main content

ТЕКСТ 34

TEXT 34

Текст

Текст

ман-мана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м эваишйаси йуктваивам
а̄тма̄нам̇ мат-пара̄йан̣ах̣
ман-мана̄ бгава мад-бгакто
мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м еваішйасі йуктваівам
а̄тма̄нам̇ мат-пара̄йан̣ах̣

Пословный перевод

Послівний переклад

мат-мана̄х̣ — всегда думающий обо Мне; бхава — стань; мат — Мне; бхактах̣ — преданный; мат — Мне; йа̄джӣ — поклоняющийся; ма̄м — Мне; намас-куру — кланяйся; ма̄м — ко Мне; эва — полностью; эшйаси — придешь; йуктва̄ — погрузив; эвам — так; а̄тма̄нам — свою душу; мат-пара̄йан̣ах̣ — преданный Мне.

мат-мана̄х̣—завжди думаючи про Мене; бгава—стань; мат—Мій; бгактах̣ — відданий; мат — Мій; йа̄джı̄ — той, хто поклоняється; ма̄м—Мені; намаскуру—пропонуй шанобливі поклони; ма̄м—Мені; ева—повністю; ешйасі—ти прийдеш; йуктва̄—бувши заглибленим; евам—таким чином; а̄тма̄нам—твоя душа; мат-пара̄йан̣ах̣— відданий Мені.

Перевод

Переклад

Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение и поклоняйся Мне. Полностью сосредоточенный на Мне, ты непременно придешь ко Мне.

Завжди думай про Мене, стань Моїм відданим, вшановуй Мене з любов’ю і поклоняйся Мені. Повністю в Мене занурившись, ти неодмінно прийдеш до Мене.

Комментарий

Коментар

Здесь ясно сказано, что метод сознания Кришны — единственный метод освобождения из плена материальной энергии. Недобросовестные комментаторы подчас искажают предельно ясный смысл этого стиха, в котором сказано, что преданное служение должно адресоваться Верховной Личности Бога, Кришне. К сожалению, эти беззастенчивые комментаторы сбивают людей с толку, навязывая им ложные взгляды. Они не понимают, что между умом Кришны и Самим Кришной нет никакой разницы. Кришну нельзя считать обыкновенным человеком; Он Абсолютная Истина. Его тело, ум и Сам Он едины и абсолютны. В своем комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.41–48) под названием «Анубхашья» Бхактисиддханта Сарасвати Госвами цитирует «Курма-пурану»: деха-дехи-вибхедо ’йам̇ неш́варе видйате квачит. Это значит, что Сам Кришна, Верховный Господь, и Его тело неотличны друг от друга. Но поскольку эти комментаторы не знают науки о Кришне, они стараются скрыть Кришну и отделяют Его Самого от Его ума и тела. Все это свидетельствует о том, что такие комментаторы абсолютно не понимают науку о Кришне, но тем не менее им удается наживаться, обманывая других.

П О Я С Н Е Н Н Я : У цьому вірші ясно вказано, що свідомість Кр̣шн̣и — єдиний спосіб порятунку з кайданів сповненого скверни матеріального світу. Трапляється, що деякі несумлінні коментатори перекручують значення цілком ясного твердження, висловленого тут про необхідність відданого служіння Верховному Богові-Особі, Кр̣шн̣і, і лише Йому одному. На жаль, безсоромні коментатори збивають читачів з пантелику своїми хибними ідеями. Вони не знають, що немає різниці між Кр̣шн̣ою і Його розумом. Кр̣шн̣а — не звичайна людська істота, Він — Абсолютна Істина. Його тіло, розум і Сам Він єдині й абсолютні. Бгактісіддга̄нта Сарасватı̄ Ґосва̄мı̄ в Анубга̄шйі, своїх коментарях до Чаітанйа-чаріта̄мр̣ти (п’ята глава, А̄ді-лı̄ла̄, вірші 41 – 48), цитує з Кӯрма Пура̄н̣и: деха-дехі- вібгедо ’йам̇ неш́варе відйате квачіт. Це означає, що тіло Кр̣шн̣и, Верховного Господа, і Він Сам — невідмінні. Але коментатори не знають науки про Кр̣шн̣у, і тому вони затушовують Його й відділяють Його особу від Його розуму і тіла. Це — наслідок цілковитого нерозуміння науки про Кр̣шн̣у, але деякі мають користь з того, що вводять людей в оману.

Есть демоничные люди, и они иногда тоже думают о Кришне, но с ненавистью, как это делал царь Камса, дядя Кришны. Он беспрестанно думал о Кришне, но при этом считал Его своим врагом. Постоянно пребывая в беспокойстве, Камса ждал, когда Кришна придет, чтобы убить его. Подобные мысли не принесут нам блага. Мы должны думать о Кришне с любовью и преданностью. В этом суть бхакти. Для этого нужно постоянно углублять свои знания о Кришне. Что это значит? Это значит, что знания нужно получать от истинного духовного учителя. Кришна — Верховная Личность Бога, и, как мы неоднократно говорили, Его тело не материально, оно вечно, исполнено знания и блаженства. Такие беседы о Кришне помогут нам стать Его преданными, а знания о Кришне, полученные из неавторитетного источника, не принесут никакого результата.

Є люди, демони за натурою, які думають про Кр̣шн̣у, але із заздрістю, як, наприклад, цар Кам̇са, дядько Кр̣шн̣и. Він також завжди думав про Кр̣шн̣у, але думав про Нього як про ворога. Він був завше занепокоєний, очікуючи, коли ж Кр̣шн̣а прийде вбити його. Такий умонастрій не допоможе нам. Слід думати про Кр̣шн̣у з любов’ю та відданістю. Це — бгакті. Слід безперервно плекати знання про Кр̣шн̣у. І найкраще робити це за допомогою справжнього духовного вчителя. Кр̣шн̣а — Верховний Бог-Особа, і як ми вже неодноразово пояснювали, Його тіло нематеріальне, воно вічне, сповнене блаженства і знання. Такі роздуми і бесіди про Кр̣шн̣у допоможуть людині стати Його відданим. Якесь інше розуміння Кр̣шн̣и, що отримане з недостовірного джерела, не принесе доброго плоду.

Поэтому преданный должен сосредоточить ум на вечном, изначальном образе Кришны и поклоняться Ему с непоколебимой верой в то, что Кришна — Верховный Господь. В Индии есть сотни тысяч храмов, в которых люди поклоняются Кришне и занимаются преданным служением. Тот, кто таким образом служит Господу, должен всегда выражать Ему почтение. Склоняясь перед Божеством, человек должен служить Господу телом, умом и всеми своими поступками. Таким образом он всегда будет поглощен мыслями о Кришне, не думая ни о чем другом, и в конце концов перенесется на Кришналоку. Мы не должны позволять недобросовестным комментаторам обманывать нас. Вместо этого нужно всегда заниматься девятью видами преданного служения, которое начинается со слушания и повторения повествований о Кришне. Чистое преданное служение — это высшее достижение человека.

Отже, слід зосередити свій розум на вічній формі, первинній формі Кр̣шн̣и. З цілковитою переконаністю в серці, що Кр̣шн̣а — Верховний Господь, треба присвятити себе поклонінню Йому. В Індії є сотні тисяч храмів, де поклоняються Кр̣шн̣і і віддано служать Йому. Люди висловлюють свою шану Кр̣шн̣і, падаючи ниць перед Ним. Людина повинна схиляти свою голову перед мӯрті Кр̣шн̣и і віддавати Йому все: свій розум, своє тіло, свою діяльність. Це дозволяє до останку, не відхиляючись, поринути в Кр̣шн̣у і таким чином досягнути Кр̣шн̣алоки. Не слід дозволяти несумлінним коментаторам збивати себе з пантелику. Треба приймати участь в дев’яти різновидах відданого служіння, починаючи з оспівування Кр̣шн̣и і слухання про Кр̣шн̣у. Чисте віддане служіння є вище досягнення людського суспільства.

В седьмой и восьмой главах «Бхагавад-гиты» шла речь о чистом преданном служении Господу, свободном от тенденций к спекулятивному философствованию, мистической йоге и кармической деятельности. Тех, чье сознание очищено не полностью, могут привлекать другие аспекты Господа, такие как брахмаджьоти и Параматма в сердце каждого живого существа, но чистый преданный служит только Верховному Господу.

У сьомій та восьмій главах Бгаґавад-ґı̄ти розповідається про чисте віддане служіння Господу, вільне від теоретичного знання, містичної йоґи та кармічної діяльності. Того, чиє серце ще не зовсім очистилось, можуть приваблювати такі аспекти Господа, як безособистісне брахмаджйоті або локалізована Парама̄тма̄, але чистий відданий безпосередньо звертається до служіння Верховному Господеві.

В одном замечательном стихотворении о Кришне говорится, что люди, поклоняющиеся полубогам, не имеют разума и лишают себя возможности получить от Кришны высшую награду. Действия начинающего преданного могут иногда не соответствовать эталону чистого преданного служения, но он все равно стоит выше любых философов и йогов. Того, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны, следует считать святым человеком. Он будет все реже и реже совершать случайные проступки и в скором времени обязательно достигнет совершенства. Для чистых преданных возможность падения фактически исключена, ибо их опекает Сам Верховный Господь. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в материальном мире. В свой срок он получит высшую награду — Кришну.

Існує чудова поема про Кр̣шн̣у, в якій прекрасно віддзеркалено, що кожна людина, яка захоплюється шануванням напівбогів, є дуже нерозумною і ніколи не здобуде вищої нагороди від Кр̣шн̣и. Відданий спочатку може відхилятись од взірцевого відданого служіння, але все ж слід вважати його вищим від усіх інших філософів та йоґів. Людину, яку завжди поглинає служіння Кр̣шн̣і в свідомості Кр̣шн̣и, треба приймати за досконалу святу особистість. Її випадкові неправедні вчинки ставатимуть поодинокими, і згодом вона неодмінно досягне цілковитої досконалості. Чистий відданий уникає падіння, тому що Верховний Бог-Особа особисто опікується Своїми чистими відданими. Отже, інтеліґентній людині слід просто стати на шлях свідомості Кр̣шн̣и й щасливо жити в матеріальному світі. Врешті-решт вона дістане від Кр̣шн̣и вищу нагороду.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Самое сокровенное знание».

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до дев’ятої глави Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти, в якій розглядалося найпотаємніше знання.