Skip to main content

ТЕКСТ 17

TEXT 17

Текст

Verš

питхам асйа джагато
мт дхт питмаха
ведйа павитрам окра
к сма йаджур эва ча
pitāham asya jagato
mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyaṁ pavitram oṁ-kāra
ṛk sāma yajur eva ca

Пословный перевод

Synonyma

пит — отец; ахам — Я; асйа — этой; джагата — вселенной; мт — мать; дхт — хранитель; питмаха — дед; ведйам — то, что следует постичь; павитрам — то, что очищает; о-кра — слог ом; к — «Риг-веда»; сма — «Сама-веда»; йаджу — «Яджур-веда»; эва — безусловно; ча — и.

pitā — otec; aham — Já; asya — tohoto; jagataḥ — vesmíru; mātā — matka; dhātā — ten, kdo umožňuje existenci; pitāmahaḥ — děd; vedyam — co má být známo; pavitram — to, co očišťuje; oṁ-kāra — slabika oṁ; ṛk — Ṛg Veda; sāma — Sāma Veda; yajuḥ — Yajur Veda; eva — jistě; ca — a.

Перевод

Překlad

Я отец и мать этой вселенной, ее опора и прародитель. Я цель познания, очистительная сила и слог ом, а также «Риг-веда», «Сама-веда» и «Яджур-веда».

Jsem otec tohoto vesmíru, matka, ten, kdo umožňuje existenci a děd. Jsem předmět poznání, očišťující činitel a slabika oṁ. Jsem také Ṛg, Sāma a Yajur Veda.

Комментарий

Význam

Весь материальный космос, все движущиеся и неподвижные живые существа возникают в результате разнообразной деятельности энергии Кришны. В материальном мире мы вступаем в отношения с различными живыми существами, которые являются не чем иным, как пограничной энергией Кришны. В результате созидательной деятельности пракрити некоторые из них становятся нашим отцом или матерью, дедом или создателем и т. д., но на самом деле все они частицы Кришны. Соответственно, живые существа, которых мы считаем своими отцом, матерью и т. д., в сущности, не что иное, как Кришна. Употребленное в данном стихе слово дхт значит «творец». Помимо того что наши отец и мать являются частицами Кришны, творец вселенной и родители наших родителей — тоже Кришна. В сущности, любое живое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. Поэтому все Веды направляют нас к Кришне. Все заключенное в них знание шаг за шагом ведет нас к постижению Кришны. Повествования, слушая которые мы очищаемся и возвращаемся в изначальное состояние бытия, — это тем более Кришна. Подобно этому, живое существо, стремящееся обрести ведическое знание, также является частицей Кришны, а стало быть, Им Самим. Слог ом,входящий во все ведические мантры и называемый пранавой, — это трансцендентный звук, который также является Кришной. А поскольку пранава, илиомкара, входит в состав всех гимнов четырех Вед — «Самы», «Яджур», «Риг» и «Атхарвы», — их также следует считать Кришной.

Celý vesmírný projev, vše pohyblivé i nehybné, je zde jako výsledek rozličného působení Kṛṣṇovy energie. V hmotném životě si vytváříme různé vztahy s různými živými bytostmi, jež nejsou ničím jiným než Kṛṣṇovou okrajovou energií — pod vlivem stvoření uskutečňovaného prakṛti se nám některé z nich jeví jako náš otec, matka, děd či stvořitel, ale ve skutečnosti jsou všechny nedílnými částmi Kṛṣṇy. V tom smyslu tyto živé bytosti, které se zdají být naším otcem, matkou a podobně, nejsou ničím jiným než Kṛṣṇou. Slovo dhātā v tomto verši znamená stvořitel. Nejen náš otec a matka jsou nedílné části Kṛṣṇy — i jejich stvořitel, babička, dědeček atd., jsou Kṛṣṇa. Každá živá bytost jakožto nedílná část Kṛṣṇy je Kṛṣṇa. Proto je Kṛṣṇa jediným cílem všech Ved. Vše, co se z nich toužíme dozvědět, je jen schod k poznání Kṛṣṇy. Zvláště námět, který nám pomůže očištěním dosáhnout našeho přirozeného postavení, je Kṛṣṇa. Podobně i živá bytost, jež chce pochopit všechny védské zásady, je nedílnou částí Kṛṣṇy, a jako taková je také Kṛṣṇa. Slovo oṁ, zvané praṇava, je transcendentální zvukovou vibrací ve všech védských mantrách a je rovněž Kṛṣṇou. A jelikož je praṇava, oṁkāra, význačná ve všech hymnech čtyř Ved (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva), rozumí se, že i ony jsou Kṛṣṇa.