Skip to main content

ТЕКСТ 17

TEXT 17

Текст

Verš

пита̄хам асйа джагато
ма̄та̄ дха̄та̄ пита̄махах̣
ведйам̇ павитрам ом̇ка̄ра
р̣к са̄ма йаджур эва ча
pitāham asya jagato
mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyaṁ pavitram oṁ-kāra
ṛk sāma yajur eva ca

Пословный перевод

Synonyma

пита̄ — отец; ахам — Я; асйа — этой; джагатах̣ — вселенной; ма̄та̄ — мать; дха̄та̄ — хранитель; пита̄махах̣ — дед; ведйам — то, что следует постичь; павитрам — то, что очищает; ом̇-ка̄ра — слог ом; р̣к — «Риг-веда»; са̄ма — «Сама-веда»; йаджух̣ — «Яджур-веда»; эва — безусловно; ча — и.

pitā — otec; aham — Já; asya — tohoto; jagataḥ — vesmíru; mātā — matka; dhātā — ten, kdo umožňuje existenci; pitāmahaḥ — děd; vedyam — co má být známo; pavitram — to, co očišťuje; oṁ-kāra — slabika oṁ; ṛk — Ṛg Veda; sāma — Sāma Veda; yajuḥ — Yajur Veda; eva — jistě; ca — a.

Перевод

Překlad

Я отец и мать этой вселенной, ее опора и прародитель. Я цель познания, очистительная сила и слог ом, а также «Риг-веда», «Сама-веда» и «Яджур-веда».

Jsem otec tohoto vesmíru, matka, ten, kdo umožňuje existenci a děd. Jsem předmět poznání, očišťující činitel a slabika oṁ. Jsem také Ṛg, Sāma a Yajur Veda.

Комментарий

Význam

Весь материальный космос, все движущиеся и неподвижные живые существа возникают в результате разнообразной деятельности энергии Кришны. В материальном мире мы вступаем в отношения с различными живыми существами, которые являются не чем иным, как пограничной энергией Кришны. В результате созидательной деятельности пракрити некоторые из них становятся нашим отцом или матерью, дедом или создателем и т. д., но на самом деле все они частицы Кришны. Соответственно, живые существа, которых мы считаем своими отцом, матерью и т. д., в сущности, не что иное, как Кришна. Употребленное в данном стихе слово дха̄та̄ значит «творец». Помимо того что наши отец и мать являются частицами Кришны, творец вселенной и родители наших родителей — тоже Кришна. В сущности, любое живое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. Поэтому все Веды направляют нас к Кришне. Все заключенное в них знание шаг за шагом ведет нас к постижению Кришны. Повествования, слушая которые мы очищаемся и возвращаемся в изначальное состояние бытия, — это тем более Кришна. Подобно этому, живое существо, стремящееся обрести ведическое знание, также является частицей Кришны, а стало быть, Им Самим. Слог ом,входящий во все ведические мантры и называемый пранавой, — это трансцендентный звук, который также является Кришной. А поскольку пранава, илиомкара, входит в состав всех гимнов четырех Вед — «Самы», «Яджур», «Риг» и «Атхарвы», — их также следует считать Кришной.

Celý vesmírný projev, vše pohyblivé i nehybné, je zde jako výsledek rozličného působení Kṛṣṇovy energie. V hmotném životě si vytváříme různé vztahy s různými živými bytostmi, jež nejsou ničím jiným než Kṛṣṇovou okrajovou energií — pod vlivem stvoření uskutečňovaného prakṛti se nám některé z nich jeví jako náš otec, matka, děd či stvořitel, ale ve skutečnosti jsou všechny nedílnými částmi Kṛṣṇy. V tom smyslu tyto živé bytosti, které se zdají být naším otcem, matkou a podobně, nejsou ničím jiným než Kṛṣṇou. Slovo dhātā v tomto verši znamená stvořitel. Nejen náš otec a matka jsou nedílné části Kṛṣṇy — i jejich stvořitel, babička, dědeček atd., jsou Kṛṣṇa. Každá živá bytost jakožto nedílná část Kṛṣṇy je Kṛṣṇa. Proto je Kṛṣṇa jediným cílem všech Ved. Vše, co se z nich toužíme dozvědět, je jen schod k poznání Kṛṣṇy. Zvláště námět, který nám pomůže očištěním dosáhnout našeho přirozeného postavení, je Kṛṣṇa. Podobně i živá bytost, jež chce pochopit všechny védské zásady, je nedílnou částí Kṛṣṇy, a jako taková je také Kṛṣṇa. Slovo oṁ, zvané praṇava, je transcendentální zvukovou vibrací ve všech védských mantrách a je rovněž Kṛṣṇou. A jelikož je praṇava, oṁkāra, význačná ve všech hymnech čtyř Ved (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva), rozumí se, že i ony jsou Kṛṣṇa.