Skip to main content

Глава седьмая

SEITSMES PEATÜKK

Познание Абсолюта

Teadmised Absoluudist

ТЕКСТ 1:
Верховный Господь сказал: Теперь, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путем йоги.
TEXT 1:
Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Nüüd, oo, Pṛthā poeg, kuula, kuidas täielikult Minu teadvuses viibides, Minusse kiindunud mõistusega joogat praktiseerides, võid sa vabana kahtlustest Minust täielikud teadmised omandada.
ТЕКСТ 2:
Сейчас Я открою тебе во всей полноте знание о материальной и о духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного.
TEXT 2:
Ma selgitan sulle nüüd täielikult nii materiaalseid ilminguid käsitlevaid kui ka vaimset elu puudutavaid teadmisi. Omandades need teadmised, ei ole enam miski sulle teadmata.
ТЕКСТ 3:
Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня.
TEXT 3:
Paljudest tuhandetest inimestest püüdleb vaid üks täiuslikkuse poole ning vahest ainult üks täiuslikkuseni jõudnutest tunneb Mind tõeliselt.
ТЕКСТ 4:
Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию.
TEXT 4:
Maa, vesi, tuli, õhk, eeter, mõistus, arukus ja vale ego – kõik need kaheksa on Minu erinevad materiaalsed energiad.
ТЕКСТ 5:
Помимо нее, о могучерукий Арджуна, есть другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией.
TEXT 5:
Lisaks nendele, oo, tugevakäeline Arjuna, eksisteerib veel ka Minu kõrgem energia, kuhu kuuluvad selle madalama, materiaalse looduse varasid kasutavad elusolendid.
ТЕКСТ 6:
В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что Я начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа.
TEXT 6:
Kõik loodud olendid saavad alguse neist kahest loodusest. Võid olla kindel, et Mina olen kõige selles maailmas eksisteeriva, nii materiaalse kui ka vaimse, algne allikas ja hävitaja.
TEXT 7:
О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.
TEXT 7:
Oo, rikkuste vallutaja, ei ole tõde, mis oleks Minust kõrgem. Kõik eksisteeriv toetub Minule nagu nöörile lükitud pärlid.
ТЕКСТ 8:
О сын Кунти, Я вкус воды, свет солнца и луны, и Я слог ом в ведическихмантрах. Я звук в эфире и талант в человеке.
TEXT 8:
Oo, Kuntī poeg, Mina olen vee maitse, Päikese ja Kuu valgus ning silp „oṁ" vedalikes mantrates. Mina olen helivibratsioon eetris ja võimekus inimestes.
ТЕКСТ 9:
Я изначальный аромат земли, и Я жар огня. Я жизнь всего живого и аскетизм всех аскетов.
TEXT 9:
Mina olen maamulla algne hõng ning Mina olen tule kuumus. Mina olen elu kõiges elavas ning Mina olen kõikide askeetide askeesid.
ТЕКСТ 10:
О сын Притхи, знай же, что Я изначальное семя всех существ, разум разумных и мощь могучих.
TEXT 10:
Oo, Pṛthā poeg, tea, et Mina olen kõige eksisteeriva algne seeme. Mina olen arukate arukus ja tugevate vaprus.
ТЕКСТ 11:
Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Бхарат.
TEXT 11:
Mina olen võimsate jõud, vaba ihast ja kirest. Oo, Bhāratate valitseja [Arjuna], Mina olen seksuaalelu, mis pole vastuolus religioossete printsiipidega.
ТЕКСТ 12:
Знай же, что все состояния бытия, будь то в благости, страсти или невежестве, созданы Моей энергией. Я есть всё, и в то же время Я стою в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы — это они подвластны Мне.
TEXT 12:
Tea, et kõik eksistentsi seisundid, nii vooruses, kires kui ka teadmatuses, on avaldunud Minu energiast. Mina olen teatud mõttes kõik, kuid samas olen Ma kõigest sõltumatu. Ma ei allu materiaalse looduse kolmele guṇale, vastupidi – need kõik asuvad Minus.
ТЕКСТ 13:
Ввергнутый в иллюзию тремя гунами природы [благостью, страстью и невежеством], весь мир не знает Меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого.
TEXT 13:
Olles materiaalse looduse kolme guṇa [vooruse, kire ja teadmatuse] poolt segadusse aetud, ei tea maailm Mind, kes Ma olen kõikidest guṇadest kõrgemal seisev ja ammendamatu.
ТЕКСТ 14:
Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех гунматериальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под ее власти.
TEXT 14:
Seda Minu jumalikku energiat, mis koosneb materiaalse looduse kolmest guṇast, on raske ületada, kuid nendele, kes on alistunud Minule, pole sellest kõrgemale tõusmine raske.
ТЕКСТ 15:
Невежественные глупцы, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией и кому присуща безбожная природа демонов, — все эти грешники не предаются Мне.
TEXT 15:
Need uskmatud, kes on läbinisti rumalad, kes on madalaimad inimkonna seas, kelle teadmised on varastanud illusioon, ning kes omavad deemonite ateistlikku loomust, ei alistu Minule.
ТЕКСТ 16:
О лучший из Бхарат, четыре вида праведников встают на путь преданного служения Мне: страждущие, ищущие богатства, любознательные и те, кто стремится постичь Абсолютную Истину.
TEXT 16:
Oo, parim Bhāratate hulgas, nelja liiki jumalakartlikud inimesed pöörduvad Minu teenimise juurde – ahastuses viibijad, rikkuse ihaldajad, uudishimulikud inimesed ning need, kes otsivad teadmisi Absoluudist.
ТЕКСТ 17:
Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всегда занят чистым преданным служением Мне. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог Мне.
TEXT 17:
Parim nendest on see, kes omab täielikke teadmisi ning kes on hõivatud Minu pühendunud teenimisega, sest Mina olen talle väga kallis, ning tema on kallis Minule.
ТЕКСТ 18:
Все эти преданные, без сомнения, возвышенные души, но того из них, кто постиг Меня, Я считаю во всем подобным Мне. Служа Мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко Мне, высшей и самой заветной цели.
TEXT 18:
Kõik need pühendunud on kahtlemata suuremeelsed hinged, kuid seda, kes omab Minust teadmisi, pean Ma Enda sarnaseks. Hõivates end Minu pühendunud teenimisega, jõuab ta kindlasti kõrgeima ja täiuslikuima eesmärgini – Minuni.
ТЕКСТ 19:
Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко.
TEXT 19:
Pärast paljusid sünde ja surmasid alistub see, kes tõepoolest omab teadmisi, Minule, teades, et Mina olen kõikide põhjuste põhjus ja kõik eksisteeriv. Selline suur hing on väga haruldane.
ТЕКСТ 20:
Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вед, соответствующим природе этих людей.
TEXT 20:
Need, kelle arukuse on röövinud materiaalsed ihad, alistuvad pooljumalatele ning järgivad nende teenimise reegleid vastavalt oma loodusele.
ТЕКСТ 21:
Я пребываю в сердце каждого как Сверхдуша, и, когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, Я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему.
TEXT 21:
Ülihingena olen Ma igaühe südames. Niipea kui keegi soovib kummardada mõnd pooljumalat, teen Ma tema usu kõigutamatuks, nii, et ta saaks pühenduda just sellele jumalusele.
ТЕКСТ 22:
С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. Но на самом деле все блага, которые он получает, дарую Я один.
TEXT 22:
Õnnistatud sellise usuga, püüab ta teenida teatud pooljumalat ning saavutab oma soovide täitumise. Kuid tegelikult jagan neid hüvesid talle üksnes Mina.
ТЕКСТ 23:
Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и преходящи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан Мне, достигают Моей высочайшей обители.
TEXT 23:
Vähese arukusega inimesed kummardavad pooljumalaid ning nende tegevuse viljad on piiratud ja ajalikud. Need, kes kummardavad pooljumalaid, lähevad pooljumalate planeetidele, kuid Minu pühendunud jõuavad lõpuks Minu kõrgeimale planeedile.
ТЕКСТ 24:
Люди, лишенные разума и не знающие Меня таким, какой Я есть, считают, что Я, Верховная Личность Бога, Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудости своих познаний они не понимают, что Я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной.
TEXT 24:
Vähese arukusega inimesed, kes ei tunne Mind täiuslikult, arvavad, et Mina, Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, olin enne impersonaalne ning olen nüüd omandanud selle isiksusliku kuju. Oma teadmiste vähesuse tõttu ei tunne nad Minu kõrgemat loodust, mis on hävimatu ja kõrgeim.
ТЕКСТ 25:
Я никогда не являю Себя глупцам и невеждам. От них Меня скрывает Моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что Я нерожденный и неисчерпаемый.
TEXT 25:
Rumalatele ning vähese arukusega inimestele ei ilmuta Ma End kunagi. Nende jaoks olen Ma kaetud Oma sisemise energiaga ning seepärast ei tea nad, et Ma olen sündimatu ja eksimatu.
ТЕКСТ 26:
О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ, Меня же не знает никто.
TEXT 26:
Oo, Arjuna, Jumala Kõrgeima Isiksusena tean Ma kõike, mis on toimunud minevikus, mis toimub olevikus, ning mis saab toimuma tulevikus. Ma tunnen ka kõiki elusolendeid, kuid Mind ei tunne keegi.
ТЕКСТ 27:
О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти.
TEXT 27:
Oo, Bharata järglane, oo, vaenlaste alistaja, kõik elusolendid sünnivad pettekujutelmadesse, ihast ja vihast sündinud kahesustest segadusse aetuina.
ТЕКСТ 28:
Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне.
TEXT 28:
Oma eelmistes eludes ja praeguses elus jumalakartlikult toiminud inimesed, kelle pattude järelmõjud on täielikult hävitatud, vabanevad pettekujutelmade kahesustest ning rakendavad end otsusekindlalt Minu teenimisse.
ТЕКСТ 29:
Такие разумные люди, стремящиеся освободиться из плена старости и смерти, находят прибежище во Мне и служат Мне с любовью. Они уже, по сути, Брахман, ибо в совершенстве познали законы духовной деятельности.
TEXT 29:
Arukad inimesed, kes püüdlevad vanadusest ja surmast vabanemise poole, otsivad varjupaika Minu pühendunud teenimises. Nad on tõesti Brahmani tasandil, sest nad teavad täielikult kõike transtsendentaalsetest tegevustest.
ТЕКСТ 30:
Те, кто всегда думает обо Мне и кто понял, что Я, Верховный Господь, — повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать Меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре.
TEXT 30:
Need, kes viibivad täielikult Minu teadvuses, kes teavad, et Mina, Kõigekõrgem Jumal, olen materiaalset avaldumist, pooljumalaid ning kõiki ohverdusi läbiv põhimõte, suudavad mõista ja tunda Mind, Jumala Kõrgeimat Isiksust, isegi oma surmahetkel.