Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Текст

Verš

матта паратара ннйат
кичид асти дханаджайа
майи сарвам ида прота
сӯтре маи-га ива
mattaḥ parataraṁ nānyat
kiñcid asti dhanañ-jaya
mayi sarvam idaṁ protaṁ
sūtre maṇi-gaṇā iva

Пословный перевод

Synonyma

матта — Меня; пара-тарам — превышающее; на — не; анйат кичит — что-либо другое; асти — существует; дханаджайа — о завоеватель богатств; майи — во Мне; сарвам — всё; идам — это (все, что мы видим вокруг); протам — нанизанное; сӯтре — на нить; маи-га — жемчужины; ива — как.

mattaḥ — nade Mě; para-taram — vyšší; na — ne; anyat kiñcit — cokoliv jiného; asti — je; dhanañjaya — ó ty, jenž jsi získal bohatství; mayi — ve Mně; sarvam — vše, co je; idam — co vidíme; protam — je navlečené; sūtre — na niti; maṇi-gaṇāḥ — perly; iva — jako.

Перевод

Překlad

О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.

Ó uchvatiteli bohatství, neexistuje vyšší pravda, než jsem Já. Vše na Mně spočívá jako perly na niti.

Комментарий

Význam

Испокон веков ученые спорят о том, является Абсолютная Истина личностью или нет. В «Бхагавад-гите» неоднократно говорится о том, что Абсолютная Истина — это Верховная Личность Бога, Шри Кришна. В частности, этот стих доказывает, что Абсолютная Истина является личностью. Подтверждение тому, что Личность Бога — это Высшая Абсолютная Истина, мы находим и в «Брахма-самхите»: ӣвара парама кша сач-чид-нанда-виграха — Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога, — это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник радости, Говинда, тело которого вечно, исполнено знания и блаженства. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что Абсолютная Истина — это Верховная Личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на Веды, в частности на следующий стих из «Шветашватара-упанишад» (3.10): тато йад уттаратара тад арӯпам анмайам/йа этад видур амтс те бхаванти атхетаре дукхам эвпийанти — «В материальном мире Брахма, первое существо во вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и животных. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материей. Тот, кто постиг его, также достигает трансцендентного уровня, те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире». 

Existuje všeobecně známá polemika o tom, zda je Nejvyšší Absolutní Pravda osobní či neosobní povahy. Bhagavad-gītā učí, že Absolutní Pravdou je Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, a to se potvrzuje znovu a znovu. Zvláště tento verš zdůrazňuje, že Absolutní Pravda je osoba. Osobnost Božství je za Nejvyšší Absolutní Pravdu prohlášena také v Brahma-saṁhitě: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Tím je řečeno, že Nejvyšší Absolutní Pravda, Osobnost Božství, je Pán Kṛṣṇa, původní Pán a studnice veškeré radosti, Govinda, který je věčnou podobou úplné blaženosti a poznání. Tato autoritativní písma nenechávají nikoho na pochybách, že Absolutní Pravda je Nejvyšší Osoba, příčina všech příčin. Impersonalista ovšem argumentuje na základě védského tvrzení ze Śvetāśvatara Upaniṣady (3.10): tato yad uttarataraṁ tad arūpam anāmayam / ya etad vidur amṛtās te bhavanti athetare duḥkham evāpiyanti. “Brahmā, první živá bytost ve vesmíru, je v hmotném světě považován za nejvyššího mezi všemi polobohy, lidmi a zvířaty, která jsou tvory nižšího řádu. Avšak výše než Brahmā je Transcendence, bez hmotné podoby a všeho hmotného znečištění. Každý, kdo tuto Transcendenci dokáže poznat, bude také transcendentální; ti, kdo však toto poznání nemají, zakoušejí utrpení hmotného světa.”

Имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь словуарӯпам. Однако это слово вовсе не означает «безличное бытие». Оно указывает на духовное тело, которое вечно, исполнено знания и блаженства, как говорилось в приведенном выше стихе из «Брахма-самхиты». Это также подтверждается в других стихах из «Шветашватара-упанишад» (3.8–9):

Impersonalista zde zvláště zdůrazňuje slovo arūpam. Toto arūpam však neznamená neosobní. Poukazuje na transcendentální podobu charakterizovanou věčností, blažeností a poznáním, kterou popisuje citovaná Brahma-saṁhitā. Jiné verše Śvetāśvatara Upaniṣady (3.8-9) to dokládají takto:

ведхам эта пуруша махнтам
дитйа-вара тамаса парастт
там эва видитвти мтйум эти
ннйа пантх видйате ’йанйа
vedāham etaṁ puruṣaṁ mahāntam
āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt
tam eva viditvāti mṛtyum eti
nānyaḥ panthā vidyate ’yanāya
йасмт пара нпарам асти кичид
йасмн нӣйо но джййо ’сти кичит
вкша ива стабдхо диви тишхатй экас
тенеда пӯра пурушеа сарвам
yasmāt paraṁ nāparam asti kiñcid
yasmān nāṇīyo no jyāyo ’sti kiñcit
vṛkṣa iva stabdho divi tiṣṭhaty ekas
tenedaṁ pūrṇaṁ puruṣeṇa sarvam

«Я знаю, что существует Бог — Верховная Личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг Его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению.

“Znám tohoto Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který září jako slunce a je nad všemi hmotnými pojetími úrovně temnoty. Jedině ten, kdo Ho zná, může překonat zrození a smrt. Osvobození nelze dosáhnout jinak než skrze toto poznání oné Nejvyšší Osoby.

Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо, и как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь широко разворачивает Свои энергии».

Neexistuje vyšší pravda než tato Svrchovaná Osoba, protože Ona je absolutní. Je menší než nejmenší a větší než ta největší věc. Setrvává nehybně jako tichý strom, osvětluje transcendentální nebe a šíří své četné energie, tak jako strom rozprostírá své kořeny.”

Из этих стихов явствует, что Высшая Абсолютная Истина — это Верховная Личность Бога, которая пронизывает все сущее Своими многочисленными материальными и духовными энергиями.

Z těchto veršů vyplývá, že Nejvyšší Absolutní Pravda je Svrchovaná Osobnost Božství, jež je prostřednictvím svých mnoha hmotných i duchovních energií všeprostupující.