Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Verš

этад-йонӣни бхӯтни
сарвӣтй упадхрайа
аха ктснасйа джагата
прабхава пралайас татх
etad-yonīni bhūtāni
sarvāṇīty upadhāraya
ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ
prabhavaḥ pralayas tathā

Пословный перевод

Synonyma

этат — в этих (двух природах); йонӣни — берущие начало; бхӯтни — существа; сарви — все; ити — так; упадхрайа — знай; ахам — Я; ктснасйа — включающего в себя все; джагата — мира; прабхава — источник возникновения; пралайа — разрушение; татх — также.

etat — tyto dvě energie; yonīni — jehož zdroj zrození; bhūtāni — vše stvořené; sarvāṇi — všechno; iti — takto; upadhāraya — věz; aham — Já; kṛtsnasya — všezahrnující; jagataḥ — světa; prabhavaḥ — zdroj projevení; pralayaḥ — zničení; tathā — také.

Перевод

Překlad

В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что Я начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа.

Vše stvořené má svůj zdroj v těchto dvou energiích. Věz, že Já jsem původem i zkázou všech kombinací hmotné i duchovní podstaty v tomto světě.

Комментарий

Význam

Все в этом мире возникло в результате соединения материи и духа. Дух — основа творения, а материя — порождение духа. Неверно думать, будто дух возникает на одном из этапов эволюции материи. Наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. Наше материальное тело формируется благодаря тому, что в нем находится дух. Ребенок, вырастая, становится юношей, а затем взрослым мужчиной, потому что в его теле присутствует высшая энергия, душа. Аналогичным образом, вся эта огромная вселенная сформировалась благодаря присутствию Сверхдуши, Господа Вишну. Дух и материя, которые, соединяясь, образуют гигантское вселенское тело, изначально являются двумя разновидностями энергии Господа; таким образом, Господь — это первопричина всего сущего. Неотъемлемая частица Господа (индивидуальное существо) может построить небоскреб, огромный завод или даже целый город, но она не в силах создать вселенную. Причиной возникновения гигантской вселенной является гигантская душа, или Сверхдуша. А Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской души, так и крошечных душ. Поэтому Его называют изначальной причиной всех причин. Это подтверждается в «Катха-упанишад» (2.2.13): нитйо нитйн четана четаннм.

Vše, co existuje, je dílem hmoty a duchovní složky. Duchovní složka je základem stvoření a hmota je její výtvor. Není pravda, že duchovní složka vzniká v určitém stádiu vývoje hmoty. Naopak — hmotný svět je projevený jedině na základě duchovní energie. Hmotné tělo se vyvíjí, jelikož je v něm duše, jež je duchovní povahy; díky přítomnosti této vyšší energie vyrůstá dítě postupně v chlapce a potom v muže. A u obrovského vesmíru dochází k vývoji díky přítomnosti Nadduše, Viṣṇua. Duchovní energie a hmota, které se spojují a projevují tuto obrovskou vesmírnou podobu, jsou tedy původně dvě energie Pána, což znamená, že Pán je původní příčinou všeho. Dílčí část Pána, živá bytost, může být příčinou existence velkého mrakodrapu, továrny nebo i velkého města, ale nikoli velkého vesmíru. Tou je velká duše, Nadduše. Kṛṣṇa, Nejvyšší, je příčinou existence velkých i malých duší — je tedy původní příčinou všech příčin. To je doloženo v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13): nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām.