Skip to main content

ТЕКСТ 25

TEXT 25

Текст

Tekstas

анаи анаир упарамед
буддхй дхти-гхӣтай
тма-састха мана ктв
на кичид апи чинтайет
śanaiḥ śanair uparamed
buddhyā dhṛti-gṛhītayā
ātma-saṁsthaṁ manaḥ kṛtvā
na kiñcid api cintayet

Пословный перевод

Synonyms

анаи — постепенно; анаи — постепенно; упарамет — пусть сдерживает; буддхй — разумом; дхти-гхӣтай — опирающимся на убежденность; тма-састхам — находящийся на духовном уровне; мана — ум; ктв — сделав; на — не; кичит — о чем-либо; апи — даже; чинтайет — пусть думает.

śanaiḥ — palengva; śanaiḥ — žingsnis po žingsnio; uparamet — žmogus turi sulaikyti; buddhyā — intelektu; dhṛti-gṛhītayā — su įsitikinimu; ātma- saṁstham — patalpintą į transcendenciją; manaḥ — protą; kṛtvā — padaręs; na — ne; kiñcit — apie ką kitą; api — net; cintayet — turi galvoti.

Перевод

Translation

Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом.

Palengva, žingsnis po žingsnio, reikia eiti į transą, pasitelkus tam intelektą, paremtą tvirtu įsitikinimu. Taip protas turi būti sutelktas vien į savąjį „aš“ ir nenukrypti į nieką daugiau.

Комментарий

Purport

С помощью твердой убежденности и разума йог должен постепенно прекратить деятельность чувств. Эта ступень называется пратьяхара. Отстранив чувства от объектов восприятия и обуздав ум с помощью медитации и убежденности, йогвходит в состояние транса, или самадхи. Тогда ему уже не угрожает опасность снова оказаться в плену материальных представлений о жизни. Пока йог находится в материальном теле, он вынужден соприкасаться с материей, однако ему не следует думать об удовлетворении потребностей собственных чувств. Он должен думать только о том, как доставить удовольствие Высшей Душе. Этого уровня нетрудно достичь, если просто заниматься деятельностью в сознании Кришны.

KOMENTARAS: Su intelektu ir tvirtu įsitikinimu žmogus laipsniškai nutraukia juslių veiklą. Tai vadinasi pratyāhāra. Įsitikinimas, meditacija ir juslių veiklos nutraukimas suvaldo protą, ir protas įeina į transą, arba samādhi. Tada nebelieka jokio pavojaus atsidurti materialios būties sampratos valdžioje. Kitaip sakant, nors žmogus ir priverstas (kol turi materialų kūną) kontaktuoti su materija, jam nederėtų galvoti apie juslinius malonumus. Nevalia galvoti apie jokius malonumus, išskyrus viena – kaip patenkinti Aukščiausiąjį „Aš“. Tokia būklė lengvai pasiekiama tiesiogiai praktikuojant Kṛṣṇos sąmonę.