Skip to main content

ТЕКСТ 25

TEXT 25

Текст

Verš

анаи анаир упарамед
буддхй дхти-гхӣтай
тма-састха мана ктв
на кичид апи чинтайет
śanaiḥ śanair uparamed
buddhyā dhṛti-gṛhītayā
ātma-saṁsthaṁ manaḥ kṛtvā
na kiñcid api cintayet

Пословный перевод

Synonyma

анаи — постепенно; анаи — постепенно; упарамет — пусть сдерживает; буддхй — разумом; дхти-гхӣтай — опирающимся на убежденность; тма-састхам — находящийся на духовном уровне; мана — ум; ктв — сделав; на — не; кичит — о чем-либо; апи — даже; чинтайет — пусть думает.

śanaiḥ — postupně; śanaiḥ — krok za krokem; uparamet — má zastavit; buddhyā — inteligencí; dhṛti-gṛhītayā — opírající se o přesvědčení; ātma-saṁstham — spočívající na úrovni transcendence; manaḥ — mysl; kṛtvā — činící; na — ne; kiñcit — na cokoliv jiného; api — ani; cintayet — má myslet.

Перевод

Překlad

Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом.

Postupně, krok za krokem, by se měl prostřednictvím inteligence podporované pevným přesvědčením ustálit v tranzu. Tak se má jeho mysl upírat na vlastní já a nemyslet na nic jiného.

Комментарий

Význam

С помощью твердой убежденности и разума йог должен постепенно прекратить деятельность чувств. Эта ступень называется пратьяхара. Отстранив чувства от объектов восприятия и обуздав ум с помощью медитации и убежденности, йогвходит в состояние транса, или самадхи. Тогда ему уже не угрожает опасность снова оказаться в плену материальных представлений о жизни. Пока йог находится в материальном теле, он вынужден соприкасаться с материей, однако ему не следует думать об удовлетворении потребностей собственных чувств. Он должен думать только о том, как доставить удовольствие Высшей Душе. Этого уровня нетрудно достичь, если просто заниматься деятельностью в сознании Кришны.

Na základě náležitého přesvědčení a inteligence je třeba postupně upustit od smyslových činností. To se nazývá pratyāhāra. Mysl, ovládaná přesvědčením, meditací a odpoutána od činností smyslů, má být ustálena v tranzu neboli samādhi; tehdy již nehrozí, že by se vrátila k hmotnému pojetí života. Jinými slovy — živá bytost je ve styku s hmotou tak dlouho, dokud existuje hmotné tělo, ale přesto by neměla uvažovat o uspokojování smyslů. Nemá myslet na žádný požitek kromě požitku Nejvyššího Já. Tohoto stavu může snadno dosáhnout, když bude přímo rozvíjet vědomí Kṛṣṇy.