Skip to main content

ТЕКСТ 31

TEXT 31

Текст

Tekstas

йе ме матам ида нитйам
анутишханти мнав
раддхванто ’насӯйанто
мучйанте те ’пи кармабхи
ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ

Пословный перевод

Synonyms

йе — которые; ме — Мое; матам — указание; идам — это; нитйам — вечно (как вечный долг); анутишханти — выполняют регулярно; мнав — люди; раддх-ванта — обладающие верой и преданностью; анасӯйанта — свободные от вражды и зависти; мучйанте — освобождаются; те — они; апи — даже; кармабхи — из-под власти закона кармы.

ye — tie, kurie; me — Mano; matam — nurodymus; idam — šiuos; nityam — kaip amžiną priedermę; anutiṣṭhanti — reguliariai vykdo; mānavāḥ — žmonės; śraddhā-vantaḥ — su tikėjimu ir pasiaukojimu; anasūyantaḥ — nepavydūs; mucyante — išsivaduoja; te — visi jie; api — netgi; karmabhiḥ — iš karminės veiklos nelaisvės.

Перевод

Translation

Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с Моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождаются от рабства кармы.

Tie, kurie atlieka savo pareigas pagal Mano nurodymus ir seka šiuo mokymu tikėdami ir be pavydo, sutrauko karminės veiklos pančius.

Комментарий

Purport

Наставления Верховной Личности Бога, Кришны, заключают в себе суть ведической мудрости, поэтому они являются вечной и незыблемой истиной. Как вечны сами Веды, так вечна и эта истина, истина сознания Кришны. Мы должны непоколебимо верить в это наставление и не испытывать к Господу враждебные чувства. Есть немало так называемых философов, которые пишут комментарии к «Бхагавад-гите», но не верят в Кришну. Такие люди никогда не освободятся из плена кармы. Но простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона кармы, даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны.

KOMENTARAS: Aukščiausiojo Dievo Asmens Kṛṣṇos nurodymai – visos Vedų išminties esmė, todėl jie visuomet be jokių išlygų teisingi. Kṛṣṇos sąmonės tiesa amžina, kaip ir pačios Vedos. Reikia tvirtai tikėti šiais Viešpaties paliepimais Jam nepavydint. Daug filosofų rašo komentarus „Bhagavad-gītai“, netikėdami Kṛṣṇa. Todėl jie niekada nesutraukys karminės veiklos pančių. Tačiau paprastas žmogus, giliai tikintis amžinais Viešpaties nurodymais, net ir nesugebantis vykdyti visų Jo įsakymų, vis tiek išsivaduoja iš karmos dėsnio nelaisvės. Tas, kuris žengia pirmuosius Kṛṣṇos sąmonės žingsnius, gal ir nepajėgia laikytis visų Viešpaties paliepimų, tačiau jeigu jis nemaištauja prieš juos ir veikia nuoširdžiai, nekreipdamas dėmesio į nesėkmes ir nepuldamas į neviltį, tikrai pasieks tyrą Kṛṣnos sąmonės lygį.