Skip to main content

ТЕКСТ 25

TEXT 25

Текст

Verš

авйакто ’йам ачинтйо ’йам
авикрйо ’йам учйате
тасмд эва видитваина
ннуочитум архаси
avyakto ’yam acintyo ’yam
avikāryo ’yam ucyate
tasmād evaṁ viditvainaṁ
nānuśocitum arhasi

Пословный перевод

Synonyma

авйакта — невидимый; айам — этот (душа); ачинтйа — непостижимый; айам — этот (душа); авикрйа — неизменный; айам — этот (душа); учйате — говорится; тасмт — поэтому; эвам — это; видитв — зная; энам — об этом (о душе); на — не; ануочитум — скорбеть; архаси — заслуживаешь.

avyaktaḥ — neviditelná; ayam — tato duše; acintyaḥ — nepochopitelná; ayam — tato duše; avikāryaḥ — neměnná; ayam — tato duše; ucyate — je řečeno; tasmāt — proto; evam — tak; viditvā — když dobře znáš; enam — tuto duši; na — ne; anuśocitum — bědovat; arhasi — měl bys.

Перевод

Překlad

Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле.

Je řečeno, že duše je neviditelná, nepochopitelná a neměnná. Když to víš, neměl by ses rmoutit kvůli tělu.

Комментарий

Význam

Как уже говорилось, размеры души настолько малы, что ее невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп, поэтому душу называет невидимой. Что же касается самого факта существования души, то его нельзя установить экспериментально, и единственным доказательством ее существования являются шрути, ведические писания. Мы должны принять их слова на веру, ибо другого источника знания о существовании души у нас нет, хотя мы и можем ощутить ее присутствие. На свете есть очень много истин, которые нам приходится принимать на веру, просто доверяя авторитету того, кто их утверждает. Так, никто из нас не станет отрицать факт существования своего отца. Мы не сомневаемся в том, кто наш отец, хотя единственным доказательством этого являются слова нашей матери. И точно так же единственным источником знания о душе являются Веды. Иными словами, люди не могут постичь душу экспериментальными методами. Душа обладает сознанием, и она само сознание: об этом также сказано в Ведах, и мы должны принять эту истину. В отличие от тела, душа не претерпевает никаких изменений. Будучи вечно неизменной, душа всегда остается бесконечно малой по сравнению с беспредельной Высшей Душой. Высшая Душа беспредельна, а индивидуальная душа бесконечно мала. Поэтому крошечная индивидуальная душа никогда не сравняется с бесконечной Высшей Душой. Эта мысль в различных вариантах неоднократно повторяется только для того, чтобы подтвердить неизменность понятия о душе. Всякую мысль необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок.

Jak již bylo popsáno, duše je z hlediska našich hmotných výpočtů tak nepatrná, že ji nemůžeme vidět ani pomocí nejsilnějšího mikroskopu — proto je neviditelná. Její existenci nelze dokázat žádnými pokusy vedle důkazu, který podává śruti neboli védská moudrost. Tuto pravdu musíme přijmout, jelikož poznání existence duše nezískáme z žádného jiného zdroje; i když je to skutečnost, kterou vnímáme. Je mnoho věcí, jež musíme přijmout za směrodatné výhradně na základě prohlášení vyšší autority. Nikdo nemůže popřít existenci svého otce, kterou dosvědčuje matka. Z jiného zdroje než od autority v podobě matky otcovu totožnost nepoznáme. Stejně tak duši není možné poznat jinak než studiem Ved. Z hlediska lidského experimentálního poznání je nepochopitelná. Vedy učí, že duše je vědomí či vědomá, a my to musíme uznat. Na rozdíl od těla se duše nemění. Jakožto věčně neměnná zůstává ve srovnání s nekonečnou Nejvyšší Duší vždy nepatrná. Nejvyšší Duše je nekonečně velká a duše je nekonečně malá. Nekonečně malá duše, která je neměnná, se tedy nikdy nemůže vyrovnat nekonečně velké duši, Nejvyšší Osobnosti Božství. Toto pojetí je ve védské literatuře opakováno různými způsoby, aby se tak zdůraznilo neměnné postavení duše. Opakování určité věci je nezbytné, abychom látce porozuměli důkladně a bez chyby.