Skip to main content

ТЕКСТ 17

TEXT 17

Текст

Verš

уттама пурушас тв анйа
парамтметй удхта
йо лока-трайам вийа
бибхартй авйайа ӣвара
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Пословный перевод

Synonyma

уттама — величайшая; пуруша — личность; ту — но; анйа — другая; парама — высшая; тм — душа; ити — так; удхта — сказано; йа — который; лока — вселенной; трайам — в три мира; вийа — войдя; бибхарти — поддерживает; авйайа — неисчерпаемый; ӣвара — Господь.

uttamaḥ — nejlepší; puruṣaḥ — osobnost; tu — ale; anyaḥ — jiná; parama — nejvyšší; ātmā — duše; iti — takto; udāhṛtaḥ — je řečeno; yaḥ — jenž; loka — vesmíru; trayam — tři části; āviśya — když vstoupí do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; īśvaraḥ — Pán.

Перевод

Překlad

Помимо этих двух, существует также величайшая личность, Высшая Душа, Сам вечный Господь, который вошел во все три мира и поддерживает их.

Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, Nejvyšší Duše, neměnný Pán, jenž vstoupil do tří světů a udržuje je.

Комментарий

Význam

Смысл этого стиха прекрасно объясняется в «Катха-упанишад» (2.2.13) и «Шветашватара-упанишад» (6.13). Там ясно сказано, что над неисчислимыми живыми существами, одни из которых находятся в обусловленном, а другие в освобожденном состоянии, стоит Верховная Личность, Параматма. В этом стихе из Упанишад сказано: нитйо нитйн четана четаннм. Его смысл в том, что над всеми живыми существами, как обусловленными, так и освобожденными, находится одно высшее живое существо, Верховная Личность Бога, которое заботится обо всех остальных, давая им возможность наслаждаться так, как они того заслужили своими делами. Эта Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердце каждого. И только мудрец, постигший в своем сердце Бога, может обрести полное умиротворение.

Sdělení tohoto verše je velmi pěkně vyjádřeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.13). Je v nich jasně řečeno, že nad nespočetně mnoha živými bytostmi, z nichž některé jsou podmíněné a některé osvobozené, stojí Nejvyšší Osobnost — Paramātmā. Slova Upaniṣad zní: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Vyjadřují, že mezi všemi živými bytostmi, podmíněnými i osvobozenými, je jedna svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osobnost Božství, která je všestranně udržuje a dává jim všechny možnosti k požitku, podle jejich různého jednání. Tato Nejvyšší Osobnost Božství dlí v srdci každého v podobě Paramātmy. Moudrý člověk, který Ji pozná, může dospět k dokonalému klidu a míru; nikomu jinému se to nepodaří.