Skip to main content

ТЕКСТ 28

TEXT 28

Текст

Tekstas

сама сарвешу бхӯтешу
тишханта парамеварам
винайатсв авинайанта
йа пайати са пайати
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Пословный перевод

Synonyms

самам — одинаково; сарвешу — во всех; бхӯтешу — живых существах; тишхантам — пребывающую; парама-ӣварам — Сверхдушу; винайатсу — в бренном; авинайантам — неразрушимую; йа — тот, кто; пайати — видит; са — он; пайати — видит вещи такими, как они есть.

samam — vienodai; sarveṣu — visose; bhūteṣu — gyvosiose esybėse; tiṣṭhantam — gyvenančią; parama-īśvaram — Supersielą; vinaśyatsu — sunaikinamame; avinaśyantam — nesunaikinamą; yaḥ — tas, kuris; paśyati — mato; saḥ — jis; paśyati — regi teisingai.

Перевод

Translation

Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть.

Kas mato, kad visuose kūnuose individualią sielą lydi Supersiela, ir kas supranta, jog nei siela, nei Supersiela, slypinčios mirtingame kūne, niekada nežūva, tas regi teisingai.

Комментарий

Purport

Каждый, кто благодаря общению со святыми людьми обретает способность видеть, что живые существа представляют собой сочетание тела, владельца тела (индивидуальной души) и друга индивидуальной души, обладает истинным знанием. Постичь это можно лишь в общении с теми, кто сведущ в духовной науке. Люди, лишенные такого общения, пребывают в невежестве: они не видят ничего, кроме тела, и считают, что со смертью тела всему приходит конец. Но на самом деле это не так. После смерти тела вечная душа и Сверхдуша продолжают существовать, переселяясь в другие тела, принадлежащие к разнообразным формам жизни, как движущимся, так и неподвижным. Санскритское слово парамевара иногда переводят как «индивидуальная душа», поскольку душа распоряжается своим телом, а после его разрушения переселяется в другое тело. В этом смысле она является хозяином тела. Однако другие комментаторы считают, что слово парамевара относится к Сверхдуше. Но, как бы то ни было, после смерти тела и индивидуальная душа, и Сверхдуша продолжают существовать. Они не погибают. Человек, понимающий это, видит вещи такими, как они есть.

KOMENTARAS: Kas bendraudamas su bhaktais mato susijus tarpusavyje tris dalykus: kūną, jo savininką, t.y. individualią sielą, ir individualios sielos draugą, tas iš tikrųjų žino. Tos trejybės neįmanoma išvysti, nebendraujant su tikru dvasinių dalykų žinovu. Nebendraujantys su dvasinių dalykų žinovu yra neišmanėliai. Jiems egzistuoja tiktai kūnas; jie mano, kad kai kūno nelieka, viskam ateina galas. Iš tikrųjų taip nėra. Kai kūnas miršta, niekur nedingsta nei siela, nei Supersiela – jos amžinai egzistuoja įvairiose judančiose ir nejudančiose formose. Sanskrito žodis parameśvara kartais verčiamas kaip „individuali siela“, nes siela – tai kūno šeimininkas, kuris, kai nelieka vieno kūno, pereina į kitą kūną. Šia prasme ji – šeimininkas. Tačiau kiti žodžiui parameśvara suteikia „Supersielos“ reikšmę. Bet kuriuo atveju ir Supersiela, ir individuali siela išlieka. Jos – nesunaikinamos. Sugebantis tai suvokti gali aiškiai matyti, kas išties vyksta.