Skip to main content

ТЕКСТ 28

TEXT 28

Текст

Verš

сама сарвешу бхӯтешу
тишханта парамеварам
винайатсв авинайанта
йа пайати са пайати
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Пословный перевод

Synonyma

самам — одинаково; сарвешу — во всех; бхӯтешу — живых существах; тишхантам — пребывающую; парама-ӣварам — Сверхдушу; винайатсу — в бренном; авинайантам — неразрушимую; йа — тот, кто; пайати — видит; са — он; пайати — видит вещи такими, как они есть.

samam — stejně; sarveṣu — ve veškerých; bhūteṣu — živých bytostech; tiṣṭhan-tam — dlící; parama-īśvaram — Nadduši; vinaśyatsu — ve zničitelném; avinaśyantam — nezničenou; yaḥ — ten, kdo; paśyati — vidí; saḥ — on; paśyati — skutečně vidí.

Перевод

Překlad

Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть.

Ten, kdo vidí Nadduši doprovázející individuální duši ve všech tělech a ví, že ani duše, ani Nadduše ve zničitelném těle není nikdy zničena, je tím, kdo skutečně vidí.

Комментарий

Význam

Каждый, кто благодаря общению со святыми людьми обретает способность видеть, что живые существа представляют собой сочетание тела, владельца тела (индивидуальной души) и друга индивидуальной души, обладает истинным знанием. Постичь это можно лишь в общении с теми, кто сведущ в духовной науке. Люди, лишенные такого общения, пребывают в невежестве: они не видят ничего, кроме тела, и считают, что со смертью тела всему приходит конец. Но на самом деле это не так. После смерти тела вечная душа и Сверхдуша продолжают существовать, переселяясь в другие тела, принадлежащие к разнообразным формам жизни, как движущимся, так и неподвижным. Санскритское слово парамевара иногда переводят как «индивидуальная душа», поскольку душа распоряжается своим телом, а после его разрушения переселяется в другое тело. В этом смысле она является хозяином тела. Однако другие комментаторы считают, что слово парамевара относится к Сверхдуше. Но, как бы то ни было, после смерти тела и индивидуальная душа, и Сверхдуша продолжают существовать. Они не погибают. Человек, понимающий это, видит вещи такими, как они есть.

Ten, kdo díky dobré společnosti vidí tři věci spojené dohromady — tělo, vlastníka těla neboli individuální duši a také jejího přítele — má opravdové poznání. Nikdo nemůže tyto tři věci vidět, dokud se nestýká s někým, kdo skutečně zná duchovní projevy. Ti, kdo nemají takovou společnost, jsou nevědomí; vidí pouze tělo a myslí si, že se zánikem těla všechno skončí. To však není pravda. Jak duše, tak Nadduše existují i poté, co tělo skoná, a věčně putují mnoha pohyblivými i nehybnými formami. Sanskrtské slovo parameśvara se někdy překládá jako individuální duše, protože duše je pánem těla a po jeho zániku se přemísťuje do jiného. V tom smyslu je pánem. Jiní ovšem zase vysvětlují, že parameśvara je Nadduše. V obou případech platí, že jak Nadduše, tak individuální duše existují dále; nejsou zničeny. Ten, kdo se dívá tímto způsobem, vidí skutečnost.