Skip to main content

ТЕКСТ 15

TEXT 15

Текст

Tekst

сарвендрийа-губхса
сарвендрийа-виварджитам
асакта сарва-бхч чаива
ниргуа гуа-бхокт ча
sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca

Пословный перевод

Synonyms

сарва — всех; индрийа — органов чувств; гуа — качеств; бхсам — первоисточник; сарва — всеми; индрийа — чувствами; виварджитам — не обладающий; асактам — не испытывающий привязанности; сарва-бхт — тот, кто обеспечивает потребности каждого; ча — также; эва — безусловно; ниргуам — лишенный материальных качеств; гуа-бхокт — повелитель гун; ча — также.

sarva — kõikide; indriya — meelte; guṇa — omaduste; ābhāsam — algne läte; sarva — kõik; indriya — meeled; vivarjitam — olles ilma; asaktam — ilma kiindumusteta; sarva-bhṛt — kõigi alalhoidja; ca — samuti; eva — kindlasti; nirguṇam — ilma materiaalsete omadusteta; guṇa-bhoktṛ — guṇade valitseja; ca — samuti.

Перевод

Translation

Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя Сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым, Господь тем не менее ни к чему не привязан. Трансцендентный материальным гунам, Он вместе с тем является их повелителем.

Ülihing on kõikide meelte algne läte, ometigi on Ta Ise ilma meelteta. Samuti on Ta vaba kiindumustest, ehkki Ta on kõikide elusolendite alalhoidja. Ta on kõrgemal materiaalse looduse guṇadest ning samal ajal on Ta kõikide nende guṇade valitseja.

Комментарий

Purport

Хотя Верховный Господь является источником всех чувств живых существ, Сам Он не обладает подобными материальными чувствами. На самом деле живые существа наделены духовными чувствами, но в материальном мире эти чувства покрывают материальные элементы, и потому их деятельность тоже становится материальной. Однако чувства Верховного Господа не имеют материального покрова. Его чувства трансцендентны, и потому их называют ниргуа. Слово гуа относится к качествам материальной природы, но чувства Господа не имеют материальной оболочки. Необходимо понять, что Его органы чувств отличаются от наших. Хотя причиной возникновения наших органов чувств является Господь, Сам Он обладает трансцендентными чувствами, не оскверненными материей. Это прекрасно объясняется в «Шветашватара-упанишад» (3.19): апи-пдо джавано грахӣт. У Бога, Верховной Личности, нет материальных рук, но у Него есть Его руки, которыми Он принимает все наши подношения. Этим Сверхдуша отличается от обусловленной души. У Господа нет материальных глаз, но это не означает, что у Него вообще нет глаз, иначе как бы Он мог видеть? Его взору открыто все: прошлое, настоящее и будущее. Находясь в наших сердцах, Он знает, чем мы занимались в прошлом, что делаем сейчас и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите»: Господь знает все, Его же не знает никто. Говорится, что у Господа нет материальных ног, и тем не менее Он передвигается в пространстве на духовных ногах. Иначе говоря, Господь не безличен. У Него есть глаза, ноги, руки и т. д., поэтому мы, будучи неотъемлемыми частицами Верховного Господа, также обладаем ими. Но Его глаза, руки, ноги и другие органы чувств не осквернены материальной природой.

Ehkki Kõigekõrgem Jumal on elusolendi kõikide meelte allikas, ei oma Ta materiaalseid meeli nagu elusolendid. Tegelikult omavad ka individuaalsed hinged vaimseid meeli, kuid tingimustest sõltuvas elus on need kaetud materiaalsete elementidega ning seetõttu avalduvad meelelised tegevused läbi mateeria. Kõigekõrgema Jumala meeled ei ole sel moel kaetud. Tema meeled on transtsendentaalsed ning seetõttu nimetatakse neid sõnaga nirguṇa. Sõna guṇa tähistab materiaalseid omadusi, kuid Jumala meeled on vabad materiaalsest kattest. Tuleb mõista, et Tema meeled erinevad meie meeltest. Ehkki Tema on kõikide meie meeleliste tegevuste läte, on Tema meeled transtsendentaalsed ning puhtad materiaalsest saastast. Seda selgitatakse hästi „Śvetāśvatara Upaniṣadi" värsis apāṇi-pādo javano grahītā (3.19). Jumala Kõrgeimal Isiksusel pole materiaalselt saastatud käsi, kuid ometigi on Tal käed, ning nendega võtab Ta vastu kõik, mida Talle ohverdatakse. Selline on erinevus individuaalse hinge ja Ülihinge vahel. Ülihingel ei ole materiaalseid silmi, kuid Tal on silmad – kuidas muidu saaks Ta näha? Ta näeb kõike: minevikku, olevikku, tulevikku. Ta elab iga elusolendi südames ning teab, mida oleme korda saatnud minevikus, mida me teeme hetkel, olevikus, ning mis ootab meid ees tulevikus. Seda kinnitatakse ka „Bhagavad-gītās": Tema teab kõike, kuid Teda ei tea keegi. Öeldakse, et Kõigekõrgemal Jumalal pole selliseid jalgu nagu meie jalad, kuid Ta võib rännata kõikjale läbi kosmoseavaruste, sest Tal on vaimsed jalad. Teisisõnu öeldes võime järeldada, et Jumal ei ole impersonaalne. Tal on nii silmad, jalad, käed ja kõik muu, ning kuna meie oleme Kõigekõrgema Jumala lahutamatud osakesed, on meilgi kõik need kehaosad. Kuid Jumala käsi, jalgu, silmi ja meeli ei saasta materiaalne loodus.

В «Бхагавад-гите» тоже говорится, что, когда Господь приходит в материальный мир, Он приходит с помощью Своей внутренней энергии, являя людям Свою истинную форму. Материальная энергия не оскверняет Господа, ибо Он — ее повелитель. Из Вед мы узнаём, что тело Господа всецело духовно. Он имеет вечное тело, называемое сач-чид-ананда-виграха. Господь обладает всеми совершенствами. Он владелец всех богатств и всех энергий. Он самый умный, и Его познания всеобъемлющи. Таковы некоторые качества Верховной Личности Бога. Господь обеспечивает живые существа всем необходимым для жизни и является свидетелем всех их поступков. Из ведических писаний явствует, что Верховный Господь всегда трансцендентен. Сейчас мы не видим Его головы, лица, рук и ног, но они у Него есть, и, достигнув трансцендентного уровня, мы сможем увидеть Господа. Сейчас Господь недоступен нашему взору, так как наши органы чувств осквернены материей. По этой же причине имперсоналисты, находящиеся под влиянием материальной энергии, не способны постичь Верховную Личность Бога.

„Bhagavad-gītā" kinnitab ka seda, et kui Jumal ilmub, siis ilmub Ta sellisena nagu Ta on, Oma sisemise energia kaudu. Materiaalne energia Teda ei saasta, sest Tema on materiaalse energia valitseja. Vedakirjanduses kinnitatakse, et kogu Tema keha on vaimne. Tema kuju on igavene ning seda nimetatakse sac-cid-ānanda-vigrahaks. Temale kuuluvad kõik jumalikud omadused. Tema on kõikide rikkuste omanik ning samuti kuulub Talle kogu energia. Tema on arukam kõige arukamast ning täis teadmisi. Need on mõningad Jumala Kõrgeima Isiksuse tunnused. Tema on kõikide elusolendite alalhoidja ning kõikide tegevuste tunnistaja. Nagu meile kinnitatakse vedalikes pühakirjades, on Kõigekõrgem Jumal alati transtsendentaalne. Ehkki me ei näe Tema pead, nägu, käsi või silmi, on Tal need olemas, ning kui me tõuseme transtsendentaalsele tasandile, siis suudame me näha Tema kuju. Oma mateeriast saastunud meelte tõttu ei suuda me hetkel Tema kuju näha. Seepärast ei suudagi impersonalistid, kes on ikka veel mateeria mõjuvallas, mõista Jumala Isiksust.