Skip to main content

ТЕКСТ 41

TEXT 41

Текст

Verš

сакаро наракйаива
кула-гхнн куласйа ча
патанти питаро хй эш
лупта-пиодака-крий
saṅkaro narakāyaiva
kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Пословный перевод

Synonyma

сакара — нежеланное потомство; наракйа — в ад; эва — безусловно; кула-гхннм — тех, кто уничтожает семью; куласйа — семьи; ча — также; патанти — падают; питара — предки; хи — конечно; эшм — этих; лупта — прекращены; пиа — подношения пищи; удака — и воды; крий — обряды.

saṅkaraḥ — takové nežádoucí děti; narakāya — způsobují pekelný život; eva — jistě; kula-ghnānām — pro ty, kdo ničí rodinu; kulasya — pro rodinu; ca — také; patanti — poklesnou; pitaraḥ — předkové; hi — jistě; eṣām — jejich; lupta — zastavené; piṇḍa — obětí jídla; udaka — a vody; kriyāḥ — provádění.

Перевод

Překlad

Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода, праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду.

Přibývání nežádoucího obyvatelstva nutně způsobí pekelný život jak rodině, tak těm, kteří rodinnou tradici ničí. Předkové takových zkažených rodin poklesnou, protože se jim přestane obětovat jídlo a voda.

Комментарий

Význam

Согласно предписаниям карма-канды, умершим членам семьи необходимо периодически подносить пищу и воду. Этот обряд неразрывно связан с поклонением Вишну: отведав пищи, предложенной Вишну, душа освобождается от всех последствий своих грехов. Иногда умершие члены семьи страдают, пожиная плоды своих греховных поступков, — некоторые из них даже не могут получить грубое материальное тело и вынуждены оставаться в тонких телах привидений. Но тот, кто подносит своим предкам прасад, помогает им освободиться от этих и многих других страданий. Такая помощь предкам является одной из семейных традиций, и те, кто не занимается преданным служением Богу, должны обязательно совершать подобные обряды. Однако преданному необязательно делать это. Просто занимаясь преданным служением, он может избавить сотни и тысячи своих предков от любых материальных страданий. В «Бхагаватам» (11.5.41) говорится:

Podle zásad jednání s touhou po plodech je třeba pravidelně obětovat jídlo a vodu předkům rodiny. Tato oběť se provádí skrze uctívání Viṣṇua, neboť jedením zbytků pokrmu obětovaného Viṣṇuovi se lze zbavit následků všemožných hříchů. Předkové mohou někdy trpět různými reakcemi za své hříšné činy a někteří dokonce ani nemohou dostat hrubohmotné tělo a jsou nuceni zůstat v subtilních tělech coby duchové. Když potomci svým předkům obětují zbytky jídla, které je prasādam, předkové jsou vysvobozeni z těl duchů či jiných nešťastných životních podmínek. Pomoc předkům je rodinnou tradicí a pro ty, kdo nevykonávají oddanou službu, jsou tyto obřady povinné. Oddaný je nemusí konat, protože samotnou oddanou službou může vysvobodit tisíce předků a zbavit je utrpení nejrůznějšího druhu. V Bhāgavatamu (11.5.41) je řečeno:

деварши-бхӯтпта-н пит̄
на кикаро нйам ӣ ча рджан
сарвтман йа араа арайа
гато мукунда парихтйа картам
devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

«Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, кто оставил все мирские обязанности и с непоколебимой решимостью следует по пути преданного служения, освобождается от всех долгов перед полубогами, мудрецами, обыкновенными живыми существами, членами своей семьи, всем человечеством и предками» (Бхаг., 11.5.41). Служа Верховной Личности Бога, человек тем самым выполняет обязательства перед всеми остальными.

“Ten, kdo se zřekl nejrůznějších povinností a přijal útočiště u lotosových nohou Mukundy, dárce osvobození, a vydal se touto cestou se vší vážností, není zavázán polobohům, mudrcům, dalším živým bytostem, rodině, lidstvu či předkům a nemá vůči nim žádné povinnosti.” Vykonáváním oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství jsou tyto povinnosti automaticky splněny.