Skip to main content

Capítulo Trinta e Cinco

Kapitola třicátá pátá

Amor Neutro a Deus

Neutrální láska k Bohu

Śrīla Rūpa Gosvāmī oferece suas respeitosas orações à eterna Suprema Personalidade de Deus, que é sempre de imensa beleza e em favor de quem os devotos puros estão sempre ocu­pados em serviço transcendental amoroso. Esta terceira divisão do Bhakti-rasāmṛta-sindhu descreve os cinco tipos primários de serviço devocional, a saber, neutralidade, servidão, fraternidade, parentalidade e amor conjugal. Aqui serão explicados muito elabo­radamente estes cinco itens, os quais, até então, foram descritos figurativamente como as cinco ondas na porção ocidental deste oceano do néctar da devoção.

Šrí Rúpa Gósvámí se hluboce klaní Kršnovi, věčné Nejvyšší Osobnosti Božství, který je stále překrásný a jemuž čistí oddaní nepřetržitě láskyplně slouží. Třetí část Bhakti-rasámrta-sindhu popisuje pět základních druhů oddané služby — neutrálnost, služebnictví, přátelství, rodičovství a milostnou lásku. Budou zde velice podrobně popsány a byly obrazně označeny jako pět vln na západní straně oceánu nektaru oddanosti.

Quando se é realmente capaz de manter a posição transcendental, esta fase chama-se neutralidade no serviço devocional. Alguns grandes sábios têm alcançado esta posição neutra praticando austeridade, penitência e meditação para controlar os sentidos. Tais sábios são geralmente chamados yogīs místicos, e, na maioria dos casos, eles se sentem inclinados a apreciar o prazer espiritual do aspecto impessoal da Verdade Absoluta. Eles praticamente não têm consciência do prazer transcendental que se obtém do contato pessoal com a Divindade Suprema.

Když je člověk schopný udržet se na transcendentální úrovni, jeho stavu se říká neutrálnost v oddané službě. Někteří velcí světci dosáhli tohoto neutrálního postavení prováděním pokání, odříkání a meditace pro ovládnutí smyslů. Říká se jim obvykle mystičtí jógíni a ve většině případů jsou přitahováni duchovní radostí neosobního rysu Absolutní Pravdy. Nejsou si prakticky vědomi transcendentální blaženosti osobního styku s Nejvyšším Pánem.

Na realidade, o prazer transcendental que se aufere na companhia da Pessoa Suprema é muito maior que o prazer obtido a partir da realização do Brahman impessoal, o que se deve ao encontro direto com a forma eterna do Senhor. Os impersonalistas não obtêm diretamente o prazer transcendental do contato com o Senhor através da audição de Seus passatempos. Diante disso, os impersonalistas não podem sentir o prazer trans­cendental que se saboreia com os tópicos do Bhagavad-gītā, no qual o Senhor conversa pessoalmente com Arjuna. O princípio básico de sua atitude impessoal não lhes permite o prazer transcendental que é saboreado por um devoto, cujo princípio básico de com­preensão é a Pessoa Suprema. O comentário impersonalista ao Bhagavad-gītā é, por conseguinte, desastroso, porquanto, sem que compreenda o prazer transcendental do Gītā, o impersonalista quer interpretá-lo à sua própria maneira. Contudo, se um impersonalista puder entrar em contato com um devoto puro, sua posição transcendental poderá mudar para uma elevação maior. Recomenda-se aos grandes sábios, portanto, que adorem a forma do Senhor a fim de poderem alcançar o prazer transcendental mais elevado.

Transcendentální radost získaná ve styku s Nejvyšší Osobou je ve skutečnosti daleko větší, než radost z neosobní realizace Brahmanu, protože se člověk přímo setká s věčnou podobou Pána. Impersonalisté nepoznávají transcendentální radost ze styku s Pánem prostřednictvím naslouchání o Jeho zábavách. Nejsou schopni vychutnat transcendentální radost z Bhagavad-gíty, ve které Pán osobně mluví s Ardžunou. Jejich neosobní přístup jim zabraňuje poznat transcendentální radost, kterou vychutnává oddaný, který chápe vše ve vztahu k Nejvyšší Osobě. Neosobní komentář Bhagavad-gíty má proto katastrofální následky, neboť impersonalisté ji chtějí vykládat svým způsobem aniž porozuměli transcendentální blaženosti Gíty. Může-li se však impersonalista dostat do styku s čistým oddaným, naskýtá se mu možnost pokročit v jeho transcendentálním postavení dále. Velkým mudrcům se proto doporučuje uctívat Božstvo Nejvyššího Pána, aby dosáhli nejvyšší transcendentální radosti.

Se não adoramos a arcā-vigraha, a forma ou Deidade do Senhor, não podemos compreender obras como o Bhagavad-gītā e o Śrīmad-Bhāgavatam. Para os grandes sábios situados na posição de neutralidade transcendental, o começo deve ser abrigarem-se no Senhor Viṣṇu, a forma eterna de quatro braços da Suprema Personalidade de Deus. Em razão disso, os yogīs místicos são aconselhados a meditar na forma do Senhor Viṣṇu, conforme recomenda Kapila Muni no sistema de sāṅkhya-yoga. Infeliz­mente, muitos yogīs místicos tentam meditar em algo vazio e, como se declara no Gītā, o resultado é que eles simplesmente se submetem a incômodos e não logram nenhum resultado tangível.

Bez uctívání podoby neboli Božstva Pána (arcā-vigraha) člověk nemůže porozumět spisům, jako je Bhagavad-gítá a Šrímad Bhágavatam. Pro velké světce, nacházející se v postavení transcendentální neutrality, by začátkem mělo být odevzdání se Višnuovi, věčné čtyřruké podobě Nejvyšší Osobnosti Božství. Mystickým jógínům se tudíž radí meditovat o podobě Pána Višnua, jak doporučuje Kapila Muni v systému sánkhja-jógy. Mnoho mystických jógínů se naneštěstí snaží meditovat o něčem prázdném, a jak je řečeno v Gítě, pouze tak podstupují nepříjemnosti, aniž by dosáhli nějakého znatelného výsledku.

Quando alguns santos eminentes que haviam se submetido a penitências e austeridades viram a forma transcendental de quatro braços de Viṣṇu, eles teceram o seguinte comentário: “Esta forma de quatro braços do Senhor, que se manifesta com uma cor azulada, é o reservatório de todo o prazer e o centro de nossa força vital. Na realidade, quando vemos esta forma eterna de Viṣṇu, nós e muitos outros paramahaṁsas sentimo-nos imediatamente cativados pela beleza do Senhor”. Esta apre­ciação do Senhor Viṣṇu feita por pessoas santas é um exemplo da situação em śānta-rasa, ou a fase neutra do serviço devocional. No começo, aqueles que aspiram à salvação tentam libertar-se do enredamento material executando austeridades e penitências dolorosas, chegando, por fim, à posição impessoal de realização espiritual. Nesta fase brahma-bhūta de liberação do enredamento material, os sintomas, como explicados no Bhagavad-gītā, são que ficamos jubilosos, transcendendo qualquer ansiedade ou lamentação, e obtemos uma visão universal. Quando o devoto está situado em śānta-rasa, ou a fase neutra do serviço devocional, ele aprecia a forma Viṣṇu do Senhor.

Když někteří velcí zbožní lidé, kteří podstoupili pokání a odříkání, spatřili čtyřrukou transcendentální podobu Višnua, řekli: „Tato čtyřruká podoba Pána namodralé barvy je zdrojem veškeré radosti a střediskem naší životní síly. Spatříme-li tuto věčnou podobu Višnua, spolu s mnoha jinými paramahansy nás okouzlí Pánova krása.“ Takové ocenění Pána Višnua ze strany zbožných osobností je příkladem postavení v šánta-rase neboli na neutrální úrovni oddané služby. Ti, kteří touží po spasení, se zpočátku snaží dostat z hmotného zapletení prováděním bolestných odříkání a pokání, a nakonec se dostanou na neosobní úroveň duchovní realizace. Podle Bhagavad-gíty jsou příznaky člověka na úrovni osvobození z hmotného zapletení brahma-bhūta takové, že začne být veselý, povznesen nad tužbami a nářkem a získá všeobecný náhled. Nachází-li se oddaný v šánta-rase neboli na neutrální úrovni oddané služby, uctívá Pána v podobě Višnua.

Na realidade, toda a cultura védica visa o entendimento do Senhor Viṣṇu. Um mantra do Ṛg Veda diz que qualquer pessoa santa avançada está sempre aspirando fixar-se em meditação nos pés de lótus de Viṣṇu.

Cílem celé védské kultury je ve skutečnosti porozumět Pánu Višnuovi. V Rg Védě jedna mantra říká, že každý pokročilý zbožný člověk usiluje o stálou meditaci o lotosových nohách Višnua.

No Śrīmad-Bhāgavatam, é dito que os tolos não sabem que Viṣṇu é o objetivo último da vida. Segundo a conclusão de todas as escrituras védicas autorizadas, quando se chega à fase em que se aprecia Viṣṇu, este é o começo do serviço devocional. Se cultivamos o serviço devocional sob a devida orientação, gradualmente hão de se manifestar outras características do serviço devocional. Nesta fase de śānta-rasa, pode-se ver o Senhor Viṣṇu, a Suprema Personalidade de Deus, aquele que salva mesmo os demônios. O Senhor é apreciado por tais aspirantes a devotos como a forma trans­cendental eterna, a principal de todas as almas autorrealizadas, a Superalma, o Brahman Supremo, aquele completamente pacífico, aquele completamente controlado e puro, aquele misericordioso para com os devotos, e aquele que não Se afeta ante nenhuma condição material. Deve-se compreender que esta apreciação ao Senhor Viṣṇu feita com respeito e veneração pelos santos é o indicativo de que eles estão situados na śānta-rasa, ou a fase neutra do serviço devocional.

Ve Šrímad Bhágavatamu se říká, že hlupáci nevědí, že Višnu je konečným cílem života. Když se člověk dostane na úroveň uctívání Višnua, je podle závěru všech autoritativních védských písem na počátku oddané služby. Rozvíjí-li oddanou službu dále pod náležitým vedením, postupně se projeví ostatní rysy oddané služby. Na úrovni śānta-rasa může člověk vidět Pána Višnua, Nejvyšší Osobnost Božství, který osvobozuje i démony. Tito lidé jsou téměř oddaní a oceňují Pána jako věčnou transcendentální podobu, vůdce všech seberealizovaných duší, Nadduši a Nejvyšší Brahman. Také Ho oceňují jako naprosto vyrovnaného, zcela se ovládajícího a čistého, milostivého k oddaným a nedotknutého žádnými hmotnými podmínkami. Toto ocenění Višnua s úctou a respektem můžeme chápat jako znamení, že se tito světci nacházejí v šánta-rase neboli na neutrální úrovni oddané služby.

Os impersonalistas podem alcançar esta fase de śānta-rasa quando entram em contato com devotos puros. De outro modo, não é possível. Após a realização Brahman, se uma alma liberada entra em contato com um devoto puro do Senhor Kṛṣṇa e submis­samente aceita os ensinamentos do Senhor Kṛṣṇa, sem interpretações errôneas, ela se situa neste estado neutro do serviço devocional. O melhor exemplo de pessoas santas situadas em śānta-rasa são Sanaka, Sanātana, Sananda e Sanat-kumāra, os irmãos Kumāras. Estas quatro personalidades santas, conhecidas como Catuḥ-sana, são filhos do Senhor Brahmā. Após seu nascimento, quando seu pai mandou que se tornassem chefes de família e ampliassem a sociedade humana, eles não aceitaram a ordem. Eles disseram que já haviam decidido não se envolverem na vida familiar; preferiam viver como brahmacārīs santos para o bem de sua própria perfeição. Assim, embora estes grandes santos já vivam por milhões de anos, ainda parecem ser meninos de quatro ou cinco anos de idade, têm pele de cor bastante clara, corpos refulgentes e viajam sempre nus. Estas quatro personalidades santas permanecem quase sempre juntas.

Impersonalisté mohou dosáhnout úrovně śānta-rasa pouze tehdy, dostanou-li se do styku s čistými oddanými. Jinak to není možné. Když osvobozená duše po realizaci Brahmanu přijde do styku s čistým oddaným a pokorně přijme učení Pána Kršny bez mylných výkladů, dostane se na neutrální úroveň oddané služby. Nejlepším příkladem zbožných osobností v šánta-rase jsou Sanaka, Sanátana, Sananda a Sanat, bratři Kumárové. Tito čtyři světci (známí jako catuḥ-sana) jsou synové Brahmy. Když jim po narození jejich otec nařizoval, aby se stali hospodáři a zvětšili lidskou společnost, oni jeho nařízení odmítli. Řekli, že se již rozhodli nezaplést se s rodinným životem a raději žít jako zbožní brahmačáríni a dosáhnout tak dokonalosti. Tito velcí světci již žijí po milióny let, ale přesto vypadají stále jako čtyřletí či pětiletí chlapci. Jejich pleť je velice světlá, z jejich těl vychází zář a vždy cestují nazí. Téměř neustále zůstávají pohromadě.

Em uma das orações dos irmãos Kumāras, a seguinte declaração é feita: “Ó Senhor Mukunda [Kṛṣṇa, o outorgador da liberação], somente enquanto não se vê a Vossa forma trans­cendental de bem-aventurança e conhecimento, parecida com a árvore tamāla recém-­crescida, a qual tem uma cor azulada, a forma impessoal da Verdade Absoluta, conhecida como Brahman, pode ser muito agradável para uma pessoa santa”.

V jedné ze svých modliteb bratři Kumárové prohlásili: „Ó Pane Mukundo (Kršno, dárče osvobození), jen do té doby, dokud zbožný člověk nespatří Tvou věčnou podobu blaženosti a poznání s modrou pletí, která se podobá čerstvě vyrostlému stromu tamāla — jen do té doby ho může přitahovat neosobní rys Absolutní Pravdy známý jako Brahman.“

As qualificações de uma pessoa santa são descritas no Bhakti-rasāmṛta-sindhu com as seguintes palavras: “Pessoa santa é aquela que entende completamente que, pelo simples fato de prestar serviço devocional, ela pode ter por certa a liberação. Ela está sempre situada nos princípios reguladores da vida devocional e, ao mesmo tempo, aspira libertar-se do enredamento material”.

Vlastnosti zbožného člověka popisuje Bhakti-rasámrta-sindhu následovně. Zbožný člověk je ten, kdo zcela chápe, že pouhým vykonáváním oddané služby si může být jist vysvobozením. Vždy dodržuje usměrňující zásady oddaného života a současně se uchází o osvobození z hmotného zapletení.

Uma pessoa santa pensa: “Quando será que conseguirei viver sozinho nas cavernas das montanhas? Quando será que me vestirei simplesmente com roupas de baixo? Quando será que me satisfarei comendo apenas um pouco de frutas e legumes? Quando será que poderei pensar sempre nos pés de lótus de Mukunda, que é a fonte da refulgência Brahman? Quando será que, em tal condição de vida espiritual, entenderei completamente que meus dias e noites são momentos insignificantes diante do tempo eterno?”.

Zbožný člověk přemýšlí takto: „Kdy budu schopen žít sám v jeskyních v horách? Kdy mi bude stačit jako oděv jen kus látky? Kdy budu spokojen s trochou ovoce a zeleniny? Kdy budu moci neustále myslet na lotosové nohy Mukundy, který je zdrojem záře Brahmanu? Kdy na takové duchovní úrovni zcela pochopím, že mé dny a noci jsou bezvýznamné okamžiky ve věčném čase?“

Os devotos e os indivíduos autorrealizados que se dedicam a pregar as glórias do Senhor sempre mantêm amor extático pelo Senhor em seus corações. Deste modo, eles são beneficiados pelos raios da lua extática, e são chamados “pessoas santas”.

Oddaní a seberealizovaní lidé, kteří se věnují kázání slávy Pána, ve svých srdcích vždy udržují extatickou lásku k Pánu. Jsou proto obdařeni paprsky extatického měsíce a říká se jim zbožní lidé.

A pessoa santa tem o impulso de se ocupar no estudo dos Vedas, especialmente as porções dos Upaniṣads, de sempre viver em um local onde as pessoas comuns não per­turbem, de sempre pensar na forma eterna de Kṛṣṇa, de estar disposta a considerar e compreender a Verdade Absoluta, de sempre ser notável quando apresenta conheci­mento, de ver o Senhor Supremo em Sua forma universal (viśva-rūpa), de se associar sempre com devotos eruditos e discutir a conclusão dos Vedas com pessoas similarmente elevadas. Todas estas qualificações próprias de uma pessoa santa servem para elevá-la à posição de śānta-rasa.

Zbožný člověk má vždy sklon věnovat se studiu Véd, zvláště oddělením Upanišad, žít vždy na místě, které neruší obyčejní lidé, neustále myslet na věčnou podobu Kršny, být připraven zvažovat a chápat Absolutní Pravdu, neustále vynikat v předkládání poznání, vidět Nejvyššího Pána v Jeho vesmírné podobě (viśva-rūpa), vždy se stýkat s učenými oddanými a rozmlouvat o závěrech Véd s podobně vznešenými lidmi. Všechny vlastnosti zbožného člověka slouží k tomu, aby ho povýšily na úroveň śānta-rasa.

No Bhakti-rasāmṛta-sindhu, declara-se que todos os que assistiram ao encontro religioso presidido pelo Senhor Brahmā para o estudo de obras védicas, como os Upaniṣads, encheram-se de amor extático por Kṛṣṇa, o líder da dinastia Yadu. Na realidade, o resultado do estudo dos Upaniṣads é que se compreenda a Suprema Perso­nalidade de Deus. A negação da existência material é apenas um dos assuntos dos Upaniṣads. O próximo assunto diz respeito ao situar-se na realização impessoal. E, então, após penetrar através do Brahman impessoal; quando se chega à plataforma de associação com a Suprema Personalidade de Deus, alcança-se o objetivo último no estudo dos Upaniṣads.

V Bhakti-rasámrta-sindhu stojí, že všichni, kdo se zúčastnili setkání zbožných lidí, které pořádal Brahmá ke studiu védských písem jako například Upanišad, byli zaplaveni extatickou láskou ke Kršnovi, vůdci jaduovské dynastie. Výsledkem studia Upanišad je ve skutečnosti porozumění Nejvyšší Osobnosti Božství. Negace hmotného bytí je pouze jedním z námětů Upanišad. Další námět se týká pokročení k neosobní realizaci, a po proniknutí neosobním Brahmanem, když se člověk dostane do styku s Nejvyšší Osobností Božství, dosáhne konečného cíle studia Upanišad.

Aqueles que estão situados na plataforma de śānta-rasa conseguem seu ímpeto para avançar no serviço devocional sentindo o aroma da tulasī oferecida aos pés de lótus do Senhor, ouvindo o som de Seu búzio, vendo um local santificado em alguma montanha ou colina, observando uma floresta como as florestas de Vṛndāvana, indo a um local de pere­grinação, visitando o curso do rio Ganges, saindo vitoriosos sobre os ditames das demandas corpóreas (como comer, dormir, acasalar-se e defender-se), compreendendo a devastação do tempo eterno e associando-se constantemente com devotos que se de­dicam à consciência de Kṛṣṇa. Todos estes diferentes itens são favoráveis à elevação das pessoas santas situadas em śānta-rasa à fase avançada do serviço devocional.

Ti, kteří se nacházejí na úrovni śānta-rasa, mohou dostat podnět k pokroku v oddané službě v podobě přivonění k tulasí, obětované lotosovým nohám Pána, zaslechnutí zvuku Jeho lastury, pohledu na posvátné místo v horách nebo na kopci, pozorování lesa podobného Vrndávanskému, cesty na poutní místo, shlédnutí řeky Gangy, vítězství nad nátlaky tělesných žádostí (tj. jedení, spaní, páření se a bránění se), porozumění ničící síle věčného času a neustálého styku s oddanými zapojenými v oddané službě. Všechny tyto body jsou příznivé k povýšení zbožných lidí nacházejících se v šánta-rase na pokročilejší úrovně oddané služby.

No Śrīmad-Bhāgavatam (3.15.43), há uma declaração das quatro pessoas santas conhecidas como Catuḥ-sana, encabeçadas por Sanaka-kumāra. Eles foram visitar o Senhor de Vaikuṇṭhaloka no céu espiritual e, ao se prostrarem perante o Senhor, o aroma de tulasī, misturado com açafrão, entrou em suas narinas e imediatamente atraiu suas mentes. Embora estas quatro pessoas santas estivessem sempre absortas pensando no Brahman impessoal; devido ao contato com o Senhor e por terem cheirado as folhas de tulasī, os pelos de seus corpos arrepiaram-se de imediato. Isto demonstra que mesmo uma pessoa que esteja situada na realização Brahman sentir-se-á imediatamente atraída pelo aspecto pessoal do Senhor caso submetida ao contato com devotos no serviço devocional puro.

Ve 43. verši patnácté kapitoly třetího zpěvu Šrímad Bhágavatamu je výrok čtyř světců známých jako catuḥ-sana v čele se Sanaka-kumárem. Šli navštívit Pána Vaikunthalóky v duchovním nebi, a když se před Pánem poklonili, vůně tulasí smíšená se šafránem pronikla do jejich nosních dírek a okamžitě upoutala jejich mysl. Třebaže byli vždy ponořeni v myšlenkách o neosobním Brahmanu, díky setkání s Pánem a vůni lístků tulasí jim okamžitě vstaly vlasy na hlavě. Z toho je vidět, že dostane-li se člověk do styku s oddanými, kteří čistě oddaně slouží, i ten, kdo je na úrovni realizace Brahmanu, začne být okamžitě přitahován k osobnímu rysu Pána.

Os grandes sábios situados no serviço devocional śānta-rasa são caracterizados por certos sintomas, os quais são agora listados. Eles concentram a visão na ponta do nariz e se comportam tal qual um avadhūta. Avadhūta significa um místico altamente elevado que não se importa com nenhuma convenção social, religiosa ou védica. Outro sintoma é que tais indivíduos têm muito cuidado em avançar quando dão conferências. Quando falam, eles unem o indicador e o polegar na posição chamada jñāna-mudrā. Eles não são contra os ateístas, nem se sentem particularmente inclinados aos devotos. Tais pessoas enfatizam a liberação e o desapego do modo de vida materialista. Eles são sempre neutros e não apreciam nem se identificam erroneamente com algo material. Eles são sempre graves, mas estão comple­tamente absortos em pensar na Suprema Personalidade de Deus. Estes aspectos incomuns desenvolvem-se em devotos que estão situados em śānta-rasa.

Příznaky velkých světců, nacházejících se v oddané službě šánta-rasy, jsou následující. Soustřeďují svůj zrak na špičku nosu a chovají se jako avadhūta. Avadhūta je mystik na vysoké úrovni, který se nestará o žádná společenská, náboženská nebo védská pravidla. Dalším příznakem je, že takoví lidé jen velice opatrně mluví a přednáší. Mluví-li, spojí ukazováček a palec dohromady. (Tomu se říká pozice jñāna-mudrā.) Nejsou proti ateistům, ani nejsou zvláště nakloněni oddaným. Kladou důraz na osvobození a odpoutanost od materialistického způsobu života. Jsou vždy neutrální a nemají žádnou hmotnou náklonnost, s ničím hmotným se mylně neztotožňují. Jsou vždy vážní a zcela ponořeni v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství. Takové nezvyklé rysy se vyvinou u oddaných v šánta-rase.

Com respeito à concentração da visão na ponta do nariz, há, no Bhakti-rasāmṛta-sindhu, uma descrição de um devoto que observou um yogī fazendo semelhante prática. O devoto comentou: “Este grande sábio está concentrando a visão na ponta do nariz e, com isto, parece que, no seu íntimo, já conheceu a forma eterna do Senhor”.

O soustředění zraku na špičku nosu se v Bhakti-rasámrta-sindhu zmiňuje oddaný, který pozoroval, jak to jeden jógí provádí: „Tento velký mudrc soustřeďuje svůj zrak na špičku nosu a vypadá to, jako by již v sobě uvnitř realizoval věčnou podobu Pána.“

Algumas vezes, um devoto em śānta-rasa boceja, alonga seus membros, apresenta instruções sobre o serviço devocional, oferece respeitosas reverências à forma do Senhor, oferece belas orações ao Senhor e tem o desejo de prestar serviço direto com seu corpo. Estes são alguns dos sintomas comuns do devoto que está situado em neutralidade. Após ter observado o bocejo de outro devoto, certo devoto dirigiu-se àquele da seguinte forma: “Meu querido místico, acho que, no âmago de teu coração, existe amor devocional extático, o que está fazendo com que bocejes”. Verifica-se, certas vezes, que o devoto em śānta-rasa cai ao chão, os pelos de seu corpo se arrepiam e ele treme inteiramente. Desta maneira, esses devotos manifestam automaticamente diferentes sintomas de transe extático.

Oddaný v šánta-rase někdy zívá, protahuje si údy, poučuje o oddané službě, hluboce se klaní podobě Pána, skládá Pánovi pěkné modlitby a touží prokazovat přímé služby svým tělem. To jsou některé z obecných příznaků oddaného v neutralitě. Jeden oddaný viděl druhého, jak zívá, a oslovil ho následovně: „Můj drahý mystiku, myslím, že ve tvém srdci sídlí extatická oddaná láska, která tě nutí k zívání.“ Stává se, že oddaný v šánta-rase někdy spadne na zem, vstávají mu vlasy na hlavě a chlupy na těle a celý se třese. Takto se u něho samočinně objeví různé příznaky extatického tranzu.

No Bhakti-rasāmṛta-sindhu, é dito que, quando o Senhor Kṛṣṇa soprava Seu búzio conhecido como Pāñcajanya, muitos sábios eminentes que viviam nas cavernas das montanhas imediatamente reagiam despertando de seu transe meditativo. Eles per­cebiam imediatamente que os pelos de seus corpos ficavam arrepiados. Algumas vezes, os devotos em śānta-rasa ficam aturdidos, serenos, jubilantes, circunspectos, pensativos, ansiosos, habilidosos e inclinados a discussões. Estes sintomas indicam êxtase contínuo, ou emoção estabelecida.

V Bhakti-rasámrta-sindhu je řečeno, že když Pán Kršna zadul na svou lasturu známou jako Paňčadžanja, mnozí velcí světci, kteří žili v jeskyních v horách, okamžitě reagovali a procitli ze svého meditativního tranzu. Viděli, že jim vstávají vlasy a chlupy na těle. Oddaní v šánta-rase někdy ustrnou a někdy jsou klidní, veselí, opatrní, přemítaví, úzkostliví, obratní a argumentativní. Tyto příznaky naznačují neustálou extázi neboli ustálenou emoci.

Certa vez, um grande sábio realizado estava se lamentando ante o fato de que o Supremo Senhor Kṛṣṇa vivia em Dvārakā, mas que ele não conseguia uma oportunidade para ir vê-lO. Após refletir sobre isto, o sábio ficou imediatamente aturdido. Ele achava que estava simplesmente desperdiçando seu tempo. Em outras palavras, o sábio se lamentava porque, embora a Suprema Personalidade de Deus estivesse pessoalmente presente, ele não podia beneficiar-se disso em decorrência de sua meditação.

Velký realizovaný světec jednou hořekoval, že Nejvyšší Pán Kršna žije ve Dvárace, ale že on nemůže té příležitosti využít a spatřit Ho. Proběhlo mu to myslí a okamžitě ustrnul. Pomyslel si, že jen ztrácí čas. Jinými slovy, světec naříkal, že i když je Nejvyšší Pán osobně přítomen, nemůže toho kvůli své meditaci využít.

Quando um místico é transcendental a todas as espécies de invenções mentais e está situado no Brahman, considera-se que ele está em um estado além da influência da concepção material de vida. Nessa fase, quando se ouve sobre os passatempos trans­cendentais do Senhor, pode haver tremor e arrepio.

Když je mystik transcendentální všem druhům mentálních spekulací a nachází se v Brahmanu, jeho stavu se říká tranz mimo vliv hmotného pojetí života. Když člověk v tomto stavu naslouchá o zábavách Pána, může se začít třást po těle.

Quando um devoto que realizou Brahman e que alcançou a fase de transe constante entra em contato com a forma eterna de Kṛṣṇa, seu prazer transcendental aumenta milhões de vezes. Certa vez, um sábio eminente perguntou a outro: “Meu caro amigo, tu achas que depois de aperfeiçoar a execução do yoga óctuplo eu poderei ver a forma eterna da Suprema Personalidade de Deus?”. Esta pergunta do sábio é um exemplo de curiosidade em um devoto situado na fase neutra do serviço devocional.

Když oddaný, který realizoval Brahman a dostal se do stálého tranzu, přijde do styku s věčnou podobou Kršny, jeho transcendentální radost se zvětší miliónkrát. Velký světec se jednou zeptal druhého: „Můj drahý příteli, myslíš, že až dovrším osmistupňovou jógu, budu schopen spatřit věčnou podobu Nejvyšší Osobnosti Božství?“ Dotaz světce je příklad zvídavosti oddaného na neutrálním stupni oddané služby.

Quando o Senhor Kṛṣṇa, juntamente com Balarāma, Seu irmão mais velho, e Subhadrā, Sua irmã, foram a Kurukṣetra em uma quadriga na ocasião de um eclipse solar, muitos yogīs místicos também foram. Ao verem o Senhor Kṛṣṇa e Balarāma, estes yogīs místicos exclamaram que, agora que haviam visto a excelente refulgência corpórea do Senhor, eles haviam quase esquecido o prazer obtido da realização Brahman impessoal. No atinente a isso, um dos místicos aproximou-se de Kṛṣṇa e disse: “Meu querido Senhor, sois sempre pleno de bem-aventurança transcendental, superando todas as outras posições espirituais. Destarte, pelo simples fato de Vos ter visto à distancia, cheguei à conclusão de que não necessito estar situado na bem-aventurança transcendental do Brahman impessoal”.

Když Pán Kršna spolu se svým starším bratrem Balarámou a sestrou Subhadrou přijeli ve voze při příležitosti zatmění slunce na Kurukšétru, přišlo také mnoho mystických jógínů. Když uviděli Kršnu a Balarámu, začali volat, že nyní, když spatřili vznešenou tělesnou zář Pána, téměř zapomněli na radost získanou z realizace neosobního Brahmanu. Jeden z mystiků se také obrátil na Kršnu a řekl: „Můj drahý Pane, jsi vždy plný transcendentální blaženosti, převyšující všechny ostatní duchovní úrovně. Při pouhém pohledu na Tebe ze vzdáleného místa přicházím k závěru, že nemám transcendentální blaženosti neosobního Brahmanu zapotřebí.“

Quando, certa vez, um grande yogī místico despertou de seu transe meditativo por ouvir a vibração do búzio Pāñcajanya de Kṛṣṇa, este místico ficou tão imensamente acabrunhado que começou a bater com sua cabeça no chão e, com os olhos cheios de lágri­mas de amor extático, violou todas as regras e regulações de suas práticas de yoga. Ele, desta forma, negligenciou imediatamente o processo de realização Brahman.

Když zvuk Kršnovy lastury Paňčadžanja jednou probudil velkého mystika z jeho meditativního tranzu, tak ho to přemohlo, že začal tlouci hlavou o zem a s očima plnýma slz extatické lásky porušil všechna pravidla a předpisy provádění jógy. Okamžitě tak zanechal procesu realizace Brahmanu.

Em seu livro Kṛṣṇa-karṇāmṛta, Bilvamaṅgala Ṭhākura diz: “Que os impersonalistas se dediquem ao processo de realização transcendental adorando o Brahman impessoal. Apesar de também ter sido iniciado no caminho da realização Brahman, agora fui desen­caminhado por um menino travesso, que é muito astuto, muito apegado às gopīs e que fez de mim Seu criado. Diante disso, encontro-me agora esquecido do processo de reali­zação Brahman”.

Bilvamangala Thákura ve své knize Kršna-karnámrta říká: „Ať se impersonalisté věnují metodě transcendentální realizace uctíváním neosobního Brahmanu. Byl jsem také zasvěcen do realizace Brahmanu, ale nyní mě svedl z cesty nezbedný chlapec — ten velice vychytralý, kterého přitahují gópí, a který ze mě udělal svou služebnici. Na proces realizace Brahmanu jsem nyní zapomněl.“

A princípio, Bilvamaṅgala Ṭhākura recebeu iniciação espiritual na realização impessoal da Verdade Absoluta. Mais tarde, todavia, por se associar com Kṛṣṇa em Vṛndāvana, ele se tornou um devoto experiente. O mesmo se deu com Śukadeva Gosvāmī, que também se corrigiu pela graça do Senhor e adotou o caminho do serviço devocional abandonando o processo de realização impessoal.

Bilvamangala Thákura byl nejdříve zasvěcen do neosobní realizace Absolutní Pravdy, ale později se z něho stal díky styku s Kršnou ve Vrndávaně pokročilý oddaný. Stejná věc se přihodila Šukadévovi Gósvámímu, který se také napravil milostí Pána — zanechal cesty neosobní realizace a vydal se na stezku oddané služby.

O fato de Śukadeva Gosvāmī e Bilvamaṅgala Ṭhākura terem abandonado a con­cepção impessoal da Verdade Absoluta e adotado o serviço devocional é o melhor exemplo de devotos que estão situados no estado neutro. Segundo algumas autoridades, não se pode aceitar esta condição como uma das disposições transcendentais, ou rasas, mas Śrīla Rūpa Gosvāmī diz que, mesmo não se aceitando esta disposição como uma disposição transcendental, deve-se ainda assim aceitá-la como a posição inicial do serviço devocional. Entretanto, se o indivíduo não se eleva em seguida à plataforma do ver­dadeiro serviço ao Senhor, não se considera que ele esteja na plataforma da doçura transcendental. A este respeito, no Décimo Primeiro Canto do Śrīmad-Bhāgavatam, o Senhor Kṛṣṇa instrui pessoalmente Uddhava desta maneira: “O estado de estar estabelecido em Minha forma pessoal chama-se śānta-rasa, e, sem situar-se nesta posição, não se pode avançar até o verdadeiro serviço devocional puro”. Em outras palavras, ninguém pode se situar no aspecto pessoal da Suprema Personalidade de Deus sem que esteja situado, ao menos, em śānta-rasa.

Šukadéva Gósvámí a Bilvamangala Thákura, kteří se vzdali neosobního pojetí Absolutní Pravdy, aby se věnovali oddané službě, jsou nejlepšími příklady oddaných na neutrálním stupni. Tento stav podle některých autorit může být přijat jako jedna z transcendentálních nálad neboli ras, ale Šríla Rúpa Gósvámí říká, že i když ho někdo nepřijímá jako transcendentální náladu, musí ho přesto přijmout jako počáteční úroveň pro oddanou službu. Není-li však člověk dále povýšen na úroveň skutečné služby Pánu, nepovažuje se za člověka, nacházejícího se na úrovni transcendentální nálady. V jedenáctém zpěvu Šrímad Bhágavatamu o tom Pán Kršna osobně poučuje Uddhavu: „Stav, kdy člověk oceňuje Mou osobní podobu, se nazývá śānta-rasa, a nikdo nemůže pokročit k opravdu čisté oddané službě aniž byl na této úrovni.“ Jinak řečeno, nikdo nemůže být na osobní úrovni realizace Nejvyšší Osobnosti Božství aniž se nachází alespoň v šánta-rase.