Skip to main content

VERSO 5

제5절

Texto

원문

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ
kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca
śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ
드리쉬따께뚜스 쩨끼따나하 dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ
까쉬라자스 짜 비르야반 kāśirājaś ca vīryavān
뿌루짓 꾼띠보자스 짜 purujit kuntibhojaś ca
샤이뱌스짜 나라-뿡가바하 śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ

Sinônimos

동의어

dhṛṣṭaketuḥ — Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ — Cekitāna; kāśirājaḥ — Kāśirāja; ca — também; vīrya-vān — muito poderoso; purujit — Purujit; kuntibhojaḥ — Kuntibhoja; ca — e; śaibyaḥ — Śaibya; ca — e; nara-puṅgavaḥ — herói na sociedade humana.

드리쉬따께뚜: 드리쉬따께뚜, 쩨끼따나하: 쩨끼따나, 까쉬라자하: 까쉬라자, 짜: 또한, 비르야-반: 매우 강력한, 뿌루짓:뿌루짓, 꾼띠보자하: 꾼띠보자, 짜: 그리고, 샤이뱌하: 샤이뱌, 짜: 그리고, 나라-뿡가바하: 인간 사회의 영웅.

Tradução

번역

Há também grandes combatentes heróicos e poderosos, tais como Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja e Śaibya.

또한 드리쉬따께뚜, 쩨끼따나, 까쉬라자, 뿌루짓, 꾼띠보자, 샤이뱌 같이 위대하고 용감하며 강력한 전사들이 있습니다.