Skip to main content

Hoofdstuk 9

ÜHEKSAS PEATÜKK

DE MEEST VERTROUWELIJKE KENNIS

Kõige väärtuslikumad teadmised

TEXT 1:
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Beste Arjuna, omdat je nooit afgunstig op Me bent, zal Ik je dit inzicht geven en je deze meest vertrouwelijke kennis uitleggen; door dit begrip zul je worden bevrijd van de ellende van het materiële bestaan.
TEXT 1:
Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, kuna sa eales Mind ei kadesta, annan Ma sulle nüüd edasi need kõige väärtuslikumad teadmised ja mõistmise, mida omades sa vabaned materiaalse eksistentsi kannatustest.
TEXT 2:
Deze kennis is de koning van alle onderricht, het geheimste van alle geheimen. Ze is de zuiverste kennis en omdat ze door bewustwording rechtstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking van religie. Ze is onvergankelijk en wordt met plezier beoefend.
TEXT 2:
Need teadmised on hariduse kroon, kõige salajasem saladus. Need on puhtaimad teadmised, ning kuna nad annavad vaimse teadvustamise läbi elusolendile otsese ettekujutuse tema tegelikust olemusest, on nad religiooni täiuslikkuseks. Need teadmised on igavesed ning nende praktiseerimine rõõmutoov.
TEXT 3:
Zij die geen geloof hebben in deze devotionele dienst kunnen Me niet bereiken, o overwinnaar van de vijand, en keren daarom terugnaar het pad van geboorte en dood in deze materiële wereld.
TEXT 3:
Oo, vaenlaste alistaja, need, kellel pole usku pühendunud teenimisse, ei saa Minuni jõuda ning seetõttu pöörduvad nad tagasi materiaalsesse maailma, sündimise ja suremise teele.
TEXT 4:
In Mijn ongemanifesteerde vorm doordring Ik dit hele universum. Alle wezens bevinden zich in Mij, maar Ik ben niet in hen.
TEXT 4:
Oma mitteavaldunud kujul läbin Ma kogu seda universumit. Kõik elusolendid asuvad Minus, kuid Mina ei asu neis.
TEXT 5:
En toch bevindt alles wat geschapen is zich niet in Mij. Aanschouw Mijn mystieke volheid! Hoewel Ik de instandhouder ben van alle levende wezens en hoewel Ik overal aanwezig ben, maak Ik geen deel uit van deze kosmische manifestatie, omdat Mijn eigen Zelf de bron is van de schepping.
TEXT 5:
Ja ometigi ei asu kõik loodu Minus. Vaata Minu müstilist võimsust! Ehkki Ma olen kõikide elusolendite alalhoidja ning ehkki Ma olen kõikjal, ei ole Ma osa sellest kosmilisest avaldumisest, sest Mina Ise olengi loome allikaks.
TEXT 6:
Probeer te begrijpen dat, zoals de machtige wind, die overal waait, zich altijd in het luchtruim bevindt, alle geschapen wezens zich op dezelfde manier in Mij bevinden.
TEXT 6:
Tea, et samamoodi nagu kõikjal puhuv võimas tuul asub alati taevas, asuvad kõik loodud olendid Minus.
TEXT 7:
O zoon van Kuntī, aan het einde van een kalpa gaan alle materiële manifestaties binnen in Mijn natuur en aan het begin van een volgend kalpa schep Ik ze door Mijn almacht opnieuw.
TEXT 7:
Oo, Kuntī poeg, ajastu lõppedes sisenevad kõik materiaalsed avaldumised Minu loodusse ning uue ajastu alates loon Ma Oma energia abil nad uuesti.
TEXT 8:
De hele kosmos staat onder Mijn toezicht. Door Mijn wil wordt hij vanzelf keer op keer gemanifesteerd en door Mijn wil wordt hij aan het einde vernietigd.
TEXT 8:
Kogu kosmiline kord allub Minule. Minu tahte kohaselt avaldub see iseeneslikult üha uuesti ja uuesti ning Minu tahte kohaselt see lõpuks ka hävitatakse.
TEXT 9:
O Dhanañjaya, Ik raak door al deze activiteiten niet gebonden. Ik ben altijd onthecht van al deze materiële activiteiten en blijf neutraal.
TEXT 9:
Oo, Dhanañjaya, kogu see töö ei saa Mind siduda. Mina olen alati kõikidest materiaalsetest tegevustest kõrgemal seisev, otsekui neutraalses positsioonis asudes.
TEXT 10:

O zoon van Kuntī, deze materiële natuur, die één van Mijn energieën is, werkt onder Mijn leiding en brengt alle bewegende en niet-bewegende wezens voort. Onder haar bestuur wordt deze manifestatie steeds weer opnieuw geschapen en vernietigd.

TEXT 10:
Oo, Kuntī poeg, see materiaalne loodus, mis on üks Minu energiatest, toimib Minu juhtimise all, luues kõik liikuvad ja liikumatud olendid. Selle seaduste kohaselt luuakse ja hävitatakse see avaldumine üha uuesti ja uuesti.
TEXT 11:
Dwazen bespotten Me wanneer Ik neerdaal in een menselijke gedaante. Ze kennen Mijn transcendentale aard niet als de Allerhoogste Heer van al wat bestaat.
TEXT 11:
Rumalad inimesed pilkavad Mind, kui Ma laskun inimese kujul siia maailma. Nad ei tunne Minu transtsendentaalset loodust kõige olemasoleva Kõrgeima Valitsejana.
TEXT 12:
Zij die op zo’n manier verward zijn, raken aangetrokken tot demonische en atheïstische opvattingen. In die verwarde toestand is hun hoop op bevrijding ijdel, zijn hun resultaatgerichte activiteiten gedoemd te mislukken en is de kennis die ze verwerven waardeloos.
TEXT 12:
Sel viisil segadusse aetud inimesi kütkestavad deemonlikud ja ateistlikud vaated. Selliselt eksitusse viiduna nurjuvad kõik nende lootused vabanemisele, karmalised tegevused ning teadmistekultuur.
TEXT 13:
O zoon van Pṛthā, zij die niet misleid zijn, de grote zielen, wordendoor de goddelijke natuur beschermd. Ze zijn voortdurend en uitsluitend bezig met devotionele dienst, omdat ze Me kennen alsde Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die oorspronkelijk en onuitputtelijk is.
TEXT 13:
Oo, Pṛthā poeg, suured hinged, kes ei ole sattunud eksiteele, viibivad jumaliku looduse kaitse all. Nad rakendavad end täielikult pühendunud teenimisse, sest teavad, et Mina olen Jumala Kõrgeim Isiksus, algne ja ammendamatu.
TEXT 14:
Deze grote zielen vereren Me onophoudelijk met devotie door Me altijd te verheerlijken, door zich met grote vastberadenheid in te spannen en door voor Me neer te buigen.
TEXT 14:
Lauldes alati Mulle ülistust, püüeldes täie sihikindlusega ning kummardades Minu ees, on need suured hinged pühendumusest Minule pidevalt hõivatud Minu teenimisega.
TEXT 15:
Anderen, die offeren door kennis te cultiveren, vereren de Allerhoogste Heer als degene die īīn is en geen gelijke heeft, als degene die verdeeld is in vele en als de kosmische gedaante.
TEXT 15:
Teised, kes sooritavad ohverdusi teadmiste arendamise läbi, teenivad Kõigekõrgemat Jumalat kui üht ja ainsat, kui mitmeks jagunenut ning kui kõiksuse kuju.
TEXT 16:
Maar Ik ben het ritueel en Ik ben het offer, evenals de offergave aan de voorouders, het geneeskrachtige kruid en de transcendentale mantra. Ik ben de boter, het vuur en de offergave.
TEXT 16:
Kuid Mina olen see, kes on nii rituaal, ohverdus, ohvriand esivanematele, ravimtaim kui ka transtsendentaalne mantra. Mina olen või, ohvrituli ja ohverdus.
TEXT 17:
Ik ben de vader van dit universum, de moeder, de instandhouder en de grootvader. Ik ben het object van kennis, de zuiveraar en de lettergreep oṁ. Ook ben Ik de Ṛg-, de Sāma- en de Yajur-veda.
TEXT 17:
Mina olen selle universumi isa, ema, alalhoidja ja esiisa. Mina olen teadmiste objekt, puhastaja ja silp oṁ. Ma olen samuti nii „Ṛg", „Sāma" kui ka „Yajur Veda".
TEXT 18:
Ik ben het doel, de instandhouder, de meester, de getuige, de verblijfplaats, de toevlucht en de allerbeste vriend. Ik ben de schepping en de vernietiging, de grond van alles, de rustplaats en het eeuwige zaad.
TEXT 18:
Mina olen eesmärk, alalhoidja, valitseja, tunnistaja, eluase ja varjupaik ning kõige kallim sõber. Mina olen loomine ja hävitamine, kõige alus, rahupaik ja igavene seeme.
TEXT 19:
O Arjuna, Ik geef warmte en Ik houd de regen tegen en laat die neerstromen. Ik ben onsterfelijkheid en ook de dood. Alles wat spiritueel en materieel is, bevindt zich in Mij.
TEXT 19:
Oo, Arjuna, Mina annan soojust ning Mina saadan nii vihma kui põuda. Mina olen surematus ning samuti surma kehastus. Nii vaim kui ka mateeria asuvad Minus.
TEXT 20:
Zij die de Veda’s bestuderen en het soma-sap drinken met het verlangen de hemelse planeten te bereiken, vereren Me indirect. Eenmaal gezuiverd van de karmische reacties op hun zonden, worden ze op de vrome, hemelse planeet van Indra geboren, waar ze goddelijk zullen genieten.
TEXT 20:
Need, kes uurivad „Vedasid" ning joovad soma mahla, pürgides taevalikele planeetidele, teenivad Mind kaudselt. Puhastununa pattude järelmõjudest, saavad nad sünni Indra jumalakartlike elanikega taevalikule planeedile, nautides seal jumalikke rõõme.
TEXT 21:
Nadat ze zo van veel hemelse zinsbevrediging genoten hebben en de resultaten van hun vrome activiteiten hebben uitgeput, keren ze terug naar deze planeet van stervelingen. Zij die op zoek zijn naar zinnelijk genot door zich aan de principes van de drie Veda’s te houden, bereiken op die manier enkel herhaaldelijk geboorte en dood.
TEXT 21:
Pärast seda, kui nad on nautinud tohutuid taevalikke meelelisi naudinguid ning nende jumalakartlike tegevuste mõju on ammendunud, pöörduvad nad tagasi sellele surelikule planeedile. Seega saavutavad meelelisi naudinguid otsivad inimesed, kes järgivad kolme „Veda" põhimõtteid, vaid korduva sünni ja surma.
TEXT 22:
Maar zij die Mij voortdurend met onverdeelde devotie vereren en op Mijn transcendentale gedaante mediteren, die breng Ik wat ze missen en laat Ik behouden wat ze hebben.
TEXT 22:
Kuid neile, kes teenivad Mind alati vankumatu pühendumusega, mediteerides Minu transtsendentaalsele kujule, jagan Ma seda, millest neil puudu jääb, ning säilitan selle, mis neil juba on.
TEXT 23:
Zij die toegewijden van andere goden zijn en hen vol geloof vereren, vereren eigenlijk alleen Mij, o zoon van Kuntī, maar doen dat op een verkeerde manier.
TEXT 23:
Oo, Kuntī poeg, teiste jumalate pühendunud teenivad kindlas usus neid teenides tegelikult üksnes Mind, kuid nad teevad seda valel moel.
TEXT 24:
Ik ben de enige genieter en meester van alle offers. Zij die Mijn ware transcendentale aard niet kennen vallen daarom terug.
TEXT 24:
Mina olen kõikide ohverduste ainus nautija ja valitseja. Seepärast need, kes ei tunnusta Minu tõelist transtsendentaalset loodust, langevad.
TEXT 25:
De vereerders van de halfgoden zullen onder de halfgoden geboren worden; de vereerders van de voorouders gaan naar de voorouders; de vereerders van geesten zullen onder zulke wezens geboren worden; maar zij die Mij vereren, zullen samen met Mij leven.
TEXT 25:
Need, kes kummardavad pooljumalaid, sünnivad pooljumalate keskel, ja esivanemate kummardajad esivanemate keskel. Viirastuste ja vaimude kummardajad sünnivad selliste olendite keskel ning need, kes kummardavad Mind, hakkavad elama koos Minuga.
TEXT 26:
Wanneer iemand Me met liefde en devotie een blad, een bloem, een vrucht of wat water offert, dan zal Ik het aanvaarden.
TEXT 26:
Kui keegi pakub Mulle armastuse ja pühendumusega lehte, lilleõiet, puuvilja või vett, siis võtan Ma selle vastu.
TEXT 27:
Wat je ook doet, wat je ook eet, wat je ook offert of weggeeft en wat voor ascese je ook verricht, doe dat, o zoon van Kuntī, als een offer aan Mij.
TEXT 27:
Oo, Kuntī poeg! Ükskõik, mida sa teed, ükskõik, mida sa sööd, ükskõik, mida sa ohverdad või millest loobud ning ükskõik, milliseid askeese sa sooritad, tee seda ohverdusena Minule.
TEXT 28:
Op die manier zul je bevrijd worden van gebondenheid aan activiteit en de gunstige en ongunstige gevolgen daarvan. Wanneer je geest volgens dit principe van onthechting op Mij geconcentreerd is, zul je bevrijd worden en tot Me komen.
TEXT 28:
Sel moel vabaned sa töö köidikuist ning selle nii soodsatest kui ebasoodsatest tulemustest. Kinnitanud loobumuse põhimõtte järgi oma mõistuse Minule, saavutad sa vabanemise ning tuled Minu juurde.
TEXT 29:
Ik heb van niemand een afkeer en evenmin bevoorrecht Ik wie dan ook. Ik ben onpartijdig. Maar wie Mij met devotie dient, is een vriend, bevindt zich in Mij, en Ik ben ook een vriend voor hem.
TEXT 29:
Ma ei kadesta kedagi. Ma olen kõigi suhtes erapooletu. Ma suhtun kõikidesse võrdselt. Kuid igaüks, kes teenib Mind pühendunult viibib Minus, on Minu sõber ning Mina olen ka tema sõber.
TEXT 30:
Wie devotionele dienst verricht, moet, ook al begaat hij de verfoeilijkste daad, als heilig worden beschouwd, omdat hij vastberaden het juiste doel nastreeft.
TEXT 30:
Kui inimene on rakendanud end pühendunud teenimisse, tuleb teda pidada pühaku omadustega isiksuseks isegi siis, kui ta saadab korda ka kõige jälestusväärsemaid tegusid, sest ta on sihikindlalt õigel teel.
TEXT 31:
Hij zal spoedig deugdzaam worden en duurzame vrede bereiken. O zoon van Kuntī, maak het alom bekend dat Mijn toegewijde nooit zal vergaan.
TEXT 31:
Temast saab peagi õiglane pühendunu ning ta saavutab kestva rahu. Oo, Kuntī poeg, kuuluta julgelt, et Minu pühendunu ei hukku kunagi.
TEXT 32:
O zoon van Pṛthā, zij die hun toevlucht bij Mij zoeken, kunnen de allerhoogste bestemming bereiken, ook al zijn ze van lagere afkomst — vrouwen, vaiśya’s [handelaars] of śūdra’s [arbeiders].
TEXT 32:
Oo, Pṛthā poeg, need, kes otsivad varjupaika Minu juurest, võivad saavutada kõrgeima sihtpunkti isegi siis, kui nad on madalama sünni saanud inimesed – naised, vaiśyad [kaupmehed] või śūdrad [töölised].
TEXT 33:
Hoeveel te meer dan de vrome brāhmaṇa’s, de toegewijden en de heilige koningen. Daarom moet je jezelf, nu je naar deze tijdelijke, ellendige wereld gekomen bent, aan liefdevolle dienst aan Mij wijden.
TEXT 33:
Veelgi enam kehtib see õiglaste brāhmaṇate, pühendunute ja pühade kuningate puhul. Seepärast, olles sattunud siia ajalikku kannatusi täis maailma, rakenda end armastusega Minu teenimisse.
TEXT 34:
Zorg dat je geest altijd aan Mij denkt, word Mijn toegewijde, breng Me eerbetuigingen en vereer Me. Wanneer je op die manier volledig van Mij vervuld bent, zul je zeker tot Me komen.
TEXT 34:
Mõtle alati Minust, saa Minu pühendunuks, avalda Mulle lugupidamist ning teeni Mind. Olles täielikult süvenenud Minusse, tuled sa kindlasti Minu juurde.