Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Tekst

Tekst

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante
te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante

Synoniemen

Synonyms

te — zij; tam — dat; bhuktvā — genietend; svarga-lokam — hemel; vi-śālam — heel veel; kṣīṇe — uitgeput zijn; puṇye — de resultaten van hun vrome activiteiten; martya-lokam — naar de vergankelijke aarde; viśanti — terugvallen; evam — zo; trayī — van de drie Veda’s; dharmam — leerstellingen; anuprapannāḥ — volgend; gata-āgatam — dood en geboorte; kāma-kāmāḥ — verlangend naar zinnelijk genot; labhante — bereiken.

te — de; tam — den; bhuktvā — efter at have nydt; svarga-lokam — (den) himmelske verden; viśālam — umådelige; kṣīṇe — er opbrugte; puṇye — når resultaterne af deres fromme aktiviteter; martya-lokam — til den dødelige jord; viśanti — de falder ned; evam — således; trayī — de tre Vedaers; dharmam — læresætninger; anuprapannāḥ — de, der følger; gata-āgatam — død og fødsel; kāma-kāmāḥ — de, som ønsker sansenydelser; labhante — de opnår.

Vertaling

Translation

Nadat ze zo van veel hemelse zinsbevrediging genoten hebben en de resultaten van hun vrome activiteiten hebben uitgeput, keren ze terug naar deze planeet van stervelingen. Zij die op zoek zijn naar zinnelijk genot door zich aan de principes van de drie Veda’s te houden, bereiken op die manier enkel herhaaldelijk geboorte en dood.

Efter således at have nydt umådelig himmelsk sansenydelse, og resultaterne af deres fromme handlinger er opbrugte, vender de atter tilbage til denne dødelige planet. Således opnår de, der søger sansenydelse ved at følge principperne i de tre Vedaer, kun gentagen fødsel og død.

Betekenisverklaring

Purport

Wie tot de hogere planetenstelsels verheven wordt, geniet een langere levensduur en betere faciliteiten voor zinsbevrediging, maar niemand wordt toegestaan er voor altijd te blijven. Men wordt opnieuw naar deze aarde teruggestuurd wanneer de resultaten of vruchten van zijn vrome daden opgebruikt zijn. Wie de perfectie van kennis, zoals die in het Vedānta-sūtra wordt aangegeven (janmādy asya yataḥ), niet bereikt heeft, zal verward zijn over het bereiken van het uiteindelijke doel van het leven. Met andere woorden, wie niet in staat is om Kṛṣṇa, de oorzaak van alle oorzaken, te begrijpen, zal het doel van het leven niet kennen en zal zo onderhevig zijn aan vaste regels, waardoor hij verheven wordt naar de hogere planeten om vervolgens weer naar beneden te komen, alsof hij in een reuzenrad zit dat soms omhoog en soms naar beneden gaat. Dit betekent dat men in plaats van verheven te worden naar de spirituele wereld, vanwaar men nooit meer naar beneden hoeft te komen, eenvoudig zal blijven ronddraaien in de cyclus van geboorte en dood op hogere en lagere planeten. Men kan zich beter toeleggen op het proces van devotionele dienst om zo onmiddellijk verheven te worden naar de spirituele wereld en daar te genieten van een eeuwig leven vol geluk en kennis en om nooit meer terug te keren naar dit ellendige, materiële bestaan.

FORKLARING: Den, der bliver ophøjet til de højere planetsystemer, nyder et liv af længere varighed og med langt bedre muligheder for sansenydelse, men alligevel får man ikke lov til at blive der for evigt. Efter at have opbrugt de resulterende frugter af sine fromme handlinger bliver man igen sendt tilbage til Jorden. Den, der ikke opnår kundskabens fuldkommenhed, som det angives i Vedānta-sūtra (janmādy asya yataḥ), eller for hvem det med andre ord ikke lykkes at forstå Kṛṣṇa, alle årsagers årsag, forpurres i sit forsøg på at nå livets endelige mål. En sådan person er således underlagt rutinen med igen og igen at blive ophøjet til de højere planeter for derefter igen at komme ned, som om han sidder i et pariserhjul, der somme tider kører op og somme tider går ned. Hvad dette betyder, er, at i stedet for at blive ophøjet til den åndelige verden, hvorfra det ikke længere er muligt igen at falde ned, roterer man blot i kredsløbet af fødsel og død på højere og lavere planetsystemer. Det er langt bedre at komme til den åndelige verden for der at nyde et evigt liv i fuld lyksalighed og viden og aldrig mere vende tilbage til denne kummerlige materielle tilværelse.