Skip to main content

TEXT 20

TEXT 20

Tekst

Текст

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān
траі-відйа̄ ма̄м̇ сома-па̄х̣ пӯта-па̄па̄
йаджн̃аір ішт̣ва̄ свар-ґатім̇ пра̄ртгайанте
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам
аш́нанті дівйа̄н діві дева-бгоґа̄н

Synoniemen

Послівний переклад

trai-vidyāḥ — zij die de drie Veda’s kennen; mām — Mij; soma-pāḥ — drinkers van het soma-sap; pūta — gezuiverd; pāpāḥ — van zonden; yajñaiḥ — met offers; iṣṭvā — vererend; svaḥ-gatim — doortocht naar de hemel; prārthayante — bidden om; te — zij; puṇyam — vrome; āsādya — bereikt; sura-indra — van Indra; lokam — de wereld; aśnanti — genieten; divyān — hemelse; divi — in de hemel; deva-bhogān — goddelijke genietingen.

траі-відйа̄х̣—знавці трьох Вед; ма̄м —Мені; сома-па̄х̣—ті, хто п’є сік соми; пӯта—очищені; па̄па̄х̣—від гріхів; йаджн̃аіх̣—приносячи жертву; ішт̣ва̄—поклоняючись; свах̣-ґатім—переправу на небеса; пра̄ртгайанте—моляться про; те—вони; пун̣йам—доброчесного; а̄са̄дйа—досягаючи; сура-індра—Індри; локам—світа; аш́нанті—насолоджуються; дівйа̄н—небесними; діві—в небесах; дева-бгоґа̄н—насолодами богів.

Vertaling

Переклад

Zij die de Veda’s bestuderen en het soma-sap drinken met het verlangen de hemelse planeten te bereiken, vereren Me indirect. Eenmaal gezuiverd van de karmische reacties op hun zonden, worden ze op de vrome, hemelse planeet van Indra geboren, waar ze goddelijk zullen genieten.

Ті, що вивчають Веди і п’ють сік соми, прагнучи райських планет, посередньо поклоняються Мені. Очистившись від гріховних наслідків, вони народжуються на благочестивій райській планеті Індри, де насолоджуються божественними розвагами.

Betekenisverklaring

Коментар

Het woord ‘trai-vidyāḥ’ verwijst naar de drie Veda’s: Sāma, Yajur en Ṛg. Een brāhmaṇa die deze drie Veda’s bestudeerd heeft, wordt een tri-vedī genoemd. Eenieder die zeer vertrouwd is met de kennis indeze drie Veda’s, wordt in de samenleving gerespecteerd. Jammer genoeg zijn er veel grote geleerden die de Veda’s bestuderen, maar die de uiteindelijke betekenis van een dergelijke studie niet kennen. In dit vers verklaart Kṛṣṇa Zichzelf daarom als het uiteindelijke doel van de tri-vedī’s.Echte tri-vedī’s nemen hun toevlucht tot de lotusvoeten van Kṛṣṇa en verrichten zuivere devotionele dienst om de Heer tevreden te stellen.

Devotionele dienst begint met het chanten van de Hare Kṛṣṇa-mantra en tegelijkertijd met het proberen te begrijpen van Kṛṣṇa zoals Hij werkelijk is. Jammer genoeg raken degenen die alleen formeel studenten van de Veda’s zijn, meer geïnteresseerd in het brengen van offers aan de verschillende halfgoden zoals Indra en Candra. Door deze inspanningen worden de aanbidders van verschillende halfgoden zeker gezuiverd van aantasting door de lagere hoedanigheden van de natuur en worden ze zo verheven tot de hogere planetenstelsels, de hemelse planeten die bekendstaan als Maharloka, Janoloka, Tapoloka enz. Wanneer iemand zich eenmaal een plaats heeft verworven op die planeten, kan hij zijn zintuigen honderdduizenden keren beter bevredigen dan op deze planeet.

Слово траі-відйа̄х̣ стосується трьох Вед: Са̄ма, Йаджур і Р̣ґ. Бра̄хман̣у, який вивчив ці три Веди, називають трі-ведı̄. Людей, які присвятили себе знанням, що добуте з трьох Вед, дуже поважають у суспільстві. Але, на жаль, є багато великих знавців Вед, яким не відомий остаточний сенс їхнього вивчення. Тому тут Кр̣шн̣а повідомляє, що Він — кінцева мета для трі-ведı̄. Справжній трі-ведı̄ знаходить притулок біля лотосних стіп Кр̣шн̣и і присвячує себе чистому відданому служінню на вдоволення Господа. Віддане служіння починається з оспівування Харе Кр̣шн̣а маха̄-мантри, а також із спроб по-справжньому зрозуміти Кр̣шн̣у. На жаль, тих, що просто формально вивчають Веди, більше цікавлять жертвопринесення різним напівбогам, таким, як Індра і Чандра. Завдяки цим своїм прагненням, шанувальники різних напівбогів неодмінно очищуються від забруднення, яке спричиняють нижчі якості природи й відтак піднімаються на вищі планетні системи: або небесні планети: на Махарлоку, Джанолоку, Таполоку тощо. Піднімаючись на такі планетні системи, людина зазнає незмірно вищих почуттєвих насолод, ніж на цій планеті.