Skip to main content

TEXT 20

ТЕКСТ 20

Tekst

Текст

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān
траи-видйа̄ ма̄м̇ сома-па̄х̣ пӯта-па̄па̄
йаджн̃аир ишт̣ва̄ свар-гатим̇ пра̄ртхайанте
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам
аш́нанти дивйа̄н диви дева-бхога̄н

Synoniemen

Пословный перевод

trai-vidyāḥ — zij die de drie Veda’s kennen; mām — Mij; soma-pāḥ — drinkers van het soma-sap; pūta — gezuiverd; pāpāḥ — van zonden; yajñaiḥ — met offers; iṣṭvā — vererend; svaḥ-gatim — doortocht naar de hemel; prārthayante — bidden om; te — zij; puṇyam — vrome; āsādya — bereikt; sura-indra — van Indra; lokam — de wereld; aśnanti — genieten; divyān — hemelse; divi — in de hemel; deva-bhogān — goddelijke genietingen.

траи-видйа̄х̣ — знатоки трех Вед; ма̄м — Мне; сома-па̄х̣ — пьющие сок сомы; пӯта — смыты; па̄па̄х̣ — те, чьи грехи; йаджн̃аих̣ — жертвоприношениями; ишт̣ва̄ — воздав поклонение; свах̣-гатим — путь в рай; пра̄ртхайанте — вымаливают; те — они; пун̣йам — благочестивого; а̄са̄дйа — достигнув; сура-индра — Индры; локам — мира; аш́нанти — вкушают; дивйа̄н — небесные; диви — в раю; дева- бхога̄н — удовольствия небожителей.

Vertaling

Перевод

Zij die de Veda’s bestuderen en het soma-sap drinken met het verlangen de hemelse planeten te bereiken, vereren Me indirect. Eenmaal gezuiverd van de karmische reacties op hun zonden, worden ze op de vrome, hemelse planeet van Indra geboren, waar ze goddelijk zullen genieten.

Те, кто изучает Веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются Мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям.

Betekenisverklaring

Комментарий

Het woord ‘trai-vidyāḥ’ verwijst naar de drie Veda’s: Sāma, Yajur en Ṛg. Een brāhmaṇa die deze drie Veda’s bestudeerd heeft, wordt een tri-vedī genoemd. Eenieder die zeer vertrouwd is met de kennis indeze drie Veda’s, wordt in de samenleving gerespecteerd. Jammer genoeg zijn er veel grote geleerden die de Veda’s bestuderen, maar die de uiteindelijke betekenis van een dergelijke studie niet kennen. In dit vers verklaart Kṛṣṇa Zichzelf daarom als het uiteindelijke doel van de tri-vedī’s.Echte tri-vedī’s nemen hun toevlucht tot de lotusvoeten van Kṛṣṇa en verrichten zuivere devotionele dienst om de Heer tevreden te stellen.

Devotionele dienst begint met het chanten van de Hare Kṛṣṇa-mantra en tegelijkertijd met het proberen te begrijpen van Kṛṣṇa zoals Hij werkelijk is. Jammer genoeg raken degenen die alleen formeel studenten van de Veda’s zijn, meer geïnteresseerd in het brengen van offers aan de verschillende halfgoden zoals Indra en Candra. Door deze inspanningen worden de aanbidders van verschillende halfgoden zeker gezuiverd van aantasting door de lagere hoedanigheden van de natuur en worden ze zo verheven tot de hogere planetenstelsels, de hemelse planeten die bekendstaan als Maharloka, Janoloka, Tapoloka enz. Wanneer iemand zich eenmaal een plaats heeft verworven op die planeten, kan hij zijn zintuigen honderdduizenden keren beter bevredigen dan op deze planeet.

Траи-видйа̄х̣ — это три Веды: «Сама», «Яджур» и «Риг». Брахмана, изучившего эти три Веды, называют три-веди. Каждый, кто ценит содержащиеся в них знания и строго придерживается их, пользуется всеобщим уважением. К сожалению, многие великие ученые и знатоки Вед не знают их конечной цели. Поэтому в данном стихе Кришна объявляет Себя высшей целью всех три-веди. Настоящие три-веди укрываются под сенью лотосных стоп Кришны и занимаются преданным служением, чтобы удовлетворить Господа. Преданное служение начинается с повторения маха-мантры Харе Кришна и попыток постичь природу Кришны. К сожалению, те, кто изучает Веды формально, предпочитают приносить жертвы различным полубогам, таким как Индра и Чандра. Подобная деятельность, безусловно, очищает их, помогает им выйти из-под оскверняющего влияния низшихгун природы и в результате достичь высших планетных систем или райских планет, таких как Махарлока, Джаналока, Таполока и т. д. Тот, кто попал на высшие планеты, получает неизмеримо большие возможности для наслаждений по сравнению с теми, что имеются на нашей планете.