Skip to main content

TEXT 23

ТЕКСТ 23

Tekst

Текст

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha
йатра кле тв анвттим
втти чаива йогина
прайт йнти та кла
вакшйми бхаратаршабха

Synoniemen

Пословный перевод

yatra — op welke; kāle — tijd; tu — en; anāvṛttim — geen terugkeer; āvṛttim — terugkeer; ca — ook; eva — zeker; yoginaḥ — verschillende soorten mystici; prayātāḥ — heengegaan zijnd; yānti — bereiken; tam — die; kālam — tijd; vakṣyāmi — Ik zal beschrijven; bharata-ṛṣabha — o beste onder de Bhārata’s.

йатра — в который; кле — промежуток времени; ту — же; анвттим — невозвращение; вттим — возвращение; ча — также; эва — безусловно; йогина — (разные) йоги; прайт — ушедшие; йнти — достигают; там — тот; клам — промежутком времени; вакшйми — опишу; бхарата-шабха — о лучший из Бхарат.

Vertaling

Перевод

O beste onder de Bhārata’s, Ik zal je nu de verschillende tijden beschrijven die bepalen of de yogī bij het verlaten van deze wereld al dan niet terugkomt.

О лучший из Бхарат, сейчас Я расскажу тебе о периодах, в которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется он в этот мир или нет.

Betekenisverklaring

Комментарий

Het maakt zuivere toegewijden van de Allerhoogste Heer, die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, niet uit wanneer of hoe ze hun lichaam verlaten. Ze laten alles aan Kṛṣṇa over en gaan zo gelukkig en gemakkelijk terug naar God. Maar zij die geen zuivere toegewijden zijn en zich in plaats daarvan afhankelijk stellen van methoden van zelfrealisatie als karma-yoga, jñāna-yoga en haṭha-yoga, moeten het lichaam op een geschikte tijd verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet naar deze wereld van geboorte en dood zullen terugkeren.

Чистые преданные Верховного Господа, безраздельно вручившие себя Ему, не беспокоятся о том, когда и как они покинут тело. Они во всем полагаются на Кришну и потому легко и с радостью в сердце возвращаются домой, к Богу. Те же, кто не являются чистыми преданными и идут путем карма-йоги, гьяна- йоги или хатха-йоги, должны покинуть тело в строго определенное время, так как от этого будет зависеть, вернутся они в мир рождения и смерти или нет.

Wanneer de yogī de perfectie heeft bereikt, kan hij zelf de tijd en de situatie waarop hij de materiële wereld verlaat uitkiezen. Maar als hij niet zo perfect is, hangt zijn succes af van het toevallig heengaan op een bepaald gunstig tijdstip. De gunstige momenten waarop iemand heengaat en niet opnieuw terugkomt, worden in de volgende tekst door de Heer uitgelegd. Volgens Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa verwijst het sanskrietwoord ‘kāla’, dat in dit vers gebruikt wordt, naar de halfgoden die de tijd regeren.

Йог, достигший совершенства, может сам выбирать, когда и как он оставит материальный мир. Менее опытный йог может навсегда уйти из этого мира, лишь если волей случая ему удастся покинуть тело в благоприятное время. О том, какое время является благоприятным для этого, Господь скажет в следующем стихе. По словам ачарьи Баладевы Видьябхушаны, слово кла в этом стихе указывает на божеств, повелевающих временем.