Skip to main content

TEXT 22

TEXT 22

Tekst

Tekst

puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni
yena sarvam idaṁ tatam
puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni
yena sarvam idaṁ tatam

Synoniemen

Synonyms

puruṣaḥ — de Allerhoogste Persoonlijkheid; saḥ — Hij; paraḥ — de Allerhoogste, niemand is groter dan Hem; pārtha — o zoon van Pṛthā; bhaktyā — door devotionele dienst; labhyaḥ — kan bereikt worden; tu — maar; ananyayā — onvermengd, zonder afwijking; yasya — wie; antaḥ-sthāni — in; bhūtāni — deze hele materiële manifestatie; yena — door wie; sarvam — alles; idam — wat we maar kunnen zien; tatam — is doordrongen.

puruṣaḥ — den Højeste Personlighed; saḥ — Han; paraḥ — den Højeste, som ingen overgår; pārtha — O Pṛthās søn; bhaktyā — gennem hengiven tjeneste; labhyaḥ — kan opnås; tu — men; ananyayā — ublandet, uden afvigelse; yasya — hvem; antaḥ-sthāni — inden i; bhūtāni — hele denne materielle manifestation; yena — af hvem; sarvam — alt; idam — hvad end vi kan se; tatam — gennemtrænges.

Vertaling

Translation

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die groter is dan iedereen, kan door onvermengde devotie bereikt worden, o zoon van Pṛthā. Hoewel Hij Zich in Zijn woning bevindt, is Hij alomtegenwoordig en bevindt alles zich in Hem.

Guddommens Højeste Personlighed, der er større end alle, kan opnås gennem ren hengivenhed. Skønt Han opholder Sig i Sin bolig, er Han altgennemtrængende, og alt befinder sig inden i Ham.

Betekenisverklaring

Purport

Hier wordt duidelijk gesteld dat de woning van de Allerhoogste Persoon, Kṛṣṇa, de allerhoogste bestemming is, vanwaar niemand hoeft terug te keren. De Brahma-saṁhitā beschrijft deze allerhoogste woning als ānanda-cinmaya-rasa, een plaats waar alles vervuld is van spirituele gelukzaligheid. Alle verscheidenheid die daar aanwezig is, wordt gekenmerkt door spirituele gelukzaligheid — niets is er materieel. Die verscheidenheid is een spirituele expansie die voortvloeit uit de Allerhoogste Godheid Zelf, want alles wat daar gemanifesteerd is, bestaat volledig uit spirituele energie, zoals in hoofdstuk zeven is uitgelegd. Hoewel de Heer voortdurend aanwezig is in Zijn allerhoogste woning, is Hij toch alomtegenwoordig in de materiële wereld door Zijn materiële energie. Door Zijn spirituele en materiële energieën is Hij dus overal aanwezig, zowel in de materiële als in de spirituele wereld. Yasyāntaḥ-sthāni betekent dat alles in Hem in stand wordt gehouden, ofwel in Zijn spirituele energie ofwel in Zijn materiële energie. Door deze twee energieën is de Heer alomtegenwoordig.

FORKLARING: Her bliver det klart og tydeligt fastslået, at det højeste bestemmelsessted, hvorfra ingen vender tilbage, er Kṛṣṇa, den Højeste Persons, bolig. I Brahma-saṁhitā bliver denne højeste bolig beskrevet som ānanda-cinmaya-rasa, et sted, hvor alt er fyldt med åndelig lyksalighed. Hele den mangfoldighed, der er manifesteret der, består kvalitativt af åndelig lyksalighed. Intet der er materielt. Denne mangfoldighed bliver manifesteret som den Højeste Guddoms egen åndelige ekspansion, for som forklaret i kapitel 7 består den åndelige manifestation helt igennem af åndelig energi. Hvad angår denne materielle verden, er Herren, selv om Han altid befinder Sig i Sin højeste bolig, ikke desto mindre allestedsnærværende gennem Sin materielle energi. Gennem Sine åndelige og materielle energier er Han således til stede overalt i både de materielle og åndelige universer. Yasyāntaḥ-sthāni betyder, at alt bliver opretholdt inden i Ham, enten i Hans åndelige eller materielle energi. Herren er altgennemtrængende gennem disse to energier.

Alleen door bhakti, devotionele dienst, kan men de eeuwige verblijfplaats van Kṛṣṇa of de ontelbare Vaikuṇṭha-planeten bereiken, wat hier duidelijk wordt aangegeven door het woord ‘bhaktyā’. Geen enkel ander proces kan iemand helpen die allerhoogste woning te bereiken. De Veda’s geven ook een beschrijving van de allerhoogste woning en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Eko vaṣī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ (Gopāla-tāpanī Upaniṣad, Pūrva 21). In die woning is er maar īīn Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Zijn naam is Kṛṣṇa; Hij is de allergenadigste, allerhoogste Godheid, en hoewel Hij daar īīn is, heeft Hij Zichzelf in miljoenen en miljoenen volkomen expansies geëxpandeerd. De Veda’s vergelijken de Heer met een stilstaande boom, die toch een verscheidenheid aan vruchten, bloemen en wisselende bladeren draagt. De volkomen expansies van de Heer die over de Vaikuṇṭha-planeten regeren, hebben vier armen en staan bekend onder verschillende namen, zoals Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha enz.

Som det klart fremgår her af ordet bhaktyā, kan det kun lade sig gøre at komme til Kṛṣṇas højeste bolig eller de talløse Vaikuṇṭha-planeter gennem bhakti eller hengiven tjeneste. Ingen anden metode kan hjælpe én til at opnå den højeste bolig. I Vedaerne (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.19) bliver den højeste bolig og Guddommens Højeste Personlighed også beskrevet med ordene eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ. I den bolig er der kun én Guddommens Højeste Personlighed, hvis navn er Kṛṣṇa. Han er den allermest barmhjertige Guddom, og selv om Han eksisterer der som én, har Han udstrakt Sig i millioner og atter millioner af fuldstændige ekspansioner. Vedaerne sammenligner Herren med et træ, der om end stillestående alligevel bærer mange forskellige slags frugter, blomster og vekslende løv. Herrens fuldstændige ekspansioner, der hersker over Vaikuṇṭhas planeter, er firarmede og går under mange forskellige navne som Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha osv.

De Brahma-saṁhitā (5.37) bevestigt dat, hoewel de Heer altijd aanwezig is in de allerhoogste woning, Goloka Vṛndāvana, Hij tegelijkertijd alomtegenwoordig is, zodat alles goed verloopt (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). Zo verklaren de Veda’s het volgende: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate/ svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8) — Zijn energieën zijn zo alomvattend dat ze alles in de kosmos systematisch en feilloos besturen, hoewel de Allerhoogste Heer Zelf ver, ver weg is.

Det bliver også bekræftet i Brahma-saṁhitā (5.37), at selv om Herren altid befinder Sig i den højeste bolig, Goloka Vṛndāvana, er Han altgennemtrængende, så alt sker, som det skal (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). Som der står i Vedaerne (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8), parāsya śaktir vividhaiva śrūyate, svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca: Skønt den Højeste Herre befinder Sig langt, langt borte, er Hans energier så omfattende og vidtrækkende, at de systematisk og fejlfrit forestår alt i den kosmiske manifestation.