Skip to main content

TEXT 22

ТЕКСТ 22

Tekst

Текст

sa tayā śraddhayā yuktas
tasyārādhanam īhate
labhate ca tataḥ kāmān
mayaiva vihitān hi tān
са тай раддхай йуктас
тасйрдханам ӣхате
лабхате ча тата кмн
майаива вихитн хи тн

Synoniemen

Пословный перевод

saḥ — hij; tayā — met die; śraddhayā — inspiratie; yuktaḥ — begiftigd; tasya — van die halfgod; ārādhanam — voor de verering; īhate — hij verlangt naar; labhate — verkrijgt; ca — en; tataḥ — van die; kāmān  — zijn verlangens; mayā — door Mij; eva — alleen; vihitān — geregeld; hi — zeker; tān — zij.

са — он; тай — тем; раддхай — вдохновением; йукта — наделенный; тасйа — этого (полубога); рдханам — к поклонению; ӣхате — стремится; лабхате — обретает; ча — и; тата — благодаря тому; кмн — желаемые; май — Мной; эва — только; вихитн — даваемые; хи — несомненно; тн — те.

Vertaling

Перевод

Begiftigd met zulk geloof, spant hij zich in om een bepaalde halfgod te vereren en krijgt hij datgene waarnaar hij verlangt. Maar in werkelijkheid worden deze wensen alleen door Mij vervuld.

С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. Но на самом деле все блага, которые он получает, дарую Я один.

Betekenisverklaring

Комментарий

Zonder toestemming van de Allerhoogste Heer kunnen de half-goden geen gunsten verlenen aan hun toegewijden. Het levend wezen mag dan vergeten dat alles eigendom van de Allerhoogste Heer is, maar de halfgoden vergeten dat niet. Het vereren van de halfgoden en het krijgen van de gewenste resultaten is dus niet aan de halfgoden te danken, maar aan de regeling van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het minder intelligente levend wezen is zich hiervan niet bewust en benadert daarom, dwaas als het is, de halfgoden voor wat gunsten. Maar wanneer de zuivere toegewijde iets nodig heeft, bidt hij alleen tot de Allerhoogste Heer. Vragen om materiële gunsten is echter niet kenmerkend voor een zuivere toegewijde. Een levend wezen benadert de halfgoden gewoonlijk omdat het als een waanzinnige zijn lusten wil bevredigen. Dat is wat er gebeurt als het levend wezen iets overbodigs verlangt en de Heer Zelf het verlangen niet vervult. In het Caitanya-caritāmṛta wordt gezegd dat iemand die de Allerhoogste Heer vereert en tegelijkertijd naar materieel genot verlangt, tegenstrijdige verlangens heeft. Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer en het vereren van een halfgod kunnen niet van eenzelfde niveau zijn, want het vereren van een halfgod is materieel en devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer is volkomen spiritueel.

Без дозволения Всевышнего полубоги не могут дать своим поклонникам никаких благословений. Человек может забыть, что все является собственностью Верховного Господа, но полубоги всегда помнят об этом. Таким образом, процесс поклонения полубогам и плоды этого поклонения зависят от Верховного Господа, а не полубогов. Глупцы не знают об этом и потому обращаются за исполнением своих желаний к полубогам. В отличие от них, чистый преданный молится только Верховному Господу. Однако такой преданный никогда не станет просить у Господа материальных благ. Обычно люди обращаются к полубогам с просьбой утолить их вожделение. Такое нередко бывает, когда человек вынашивает какое-нибудь греховное желание, которое Сам Господь не станет исполнять. В «Чайтанье-чаритамрите» сказано, что тот, кто поклоняется Верховному Господу и одновременно стремится к мирским удовольствиям, сам себе противоречит. Преданное служение Верховному Господу и поклонение полубогам далеко не равнозначны, так как поклонение полубогам материально, а служение Господу всецело духовно.

Voor het levend wezen dat ernaar verlangt terug te gaan naar God, zijn mate-riële verlangens een belemmering. De materiële gunsten waar de minder intelligente levende wezens naar verlangen worden daarom niet toegekend aan een zuivere toegewijde van de Heer. Om die reden vereren personen met materiële verlangens liever de halfgoden van de materiële wereld, dan dat ze devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer verrichten.

Для того, кто хочет вернуться к Богу, материальные желания являются препятствием. По этой причине чистый преданный Господа никогда не дает мирских благословений, о которых мечтают недалекие люди. Вот почему те, кто одержим материальными желаниями, предпочитают поклоняться полубогам, повелевающим материальным миром, а не заниматься преданным служением Верховной Личности Бога.