Skip to main content

TEXT 22

第22節

Tekst

テキスト

sa tayā śraddhayā yuktas
tasyārādhanam īhate
labhate ca tataḥ kāmān
mayaiva vihitān hi tān
sa tayā śraddhayā yuktas
tasyārādhanam īhate
labhate ca tataḥ kāmān
mayaiva vihitān hi tān

Synoniemen

Synonyms

saḥ — hij; tayā — met die; śraddhayā — inspiratie; yuktaḥ — begiftigd; tasya — van die halfgod; ārādhanam — voor de verering; īhate — hij verlangt naar; labhate — verkrijgt; ca — en; tataḥ — van die; kāmān  — zijn verlangens; mayā — door Mij; eva — alleen; vihitān — geregeld; hi — zeker; tān — zij.

saḥ — 彼; tayā — それを持って; śraddhayā —啓示; yuktaḥ— 与えられた; tasya — そのデーヴァの; ārādhanam — 拝むための; īhate — 彼はあごがれる; labhate — 手に入れる; ca — そして;tataḥ — それから; kāmān — 彼の望み; mayā — 私により; eva— 一人で; vihitān — 配慮される; hi — 確かに; tān — それら

Vertaling

Translation

Begiftigd met zulk geloof, spant hij zich in om een bepaalde halfgod te vereren en krijgt hij datgene waarnaar hij verlangt. Maar in werkelijkheid worden deze wensen alleen door Mij vervuld.

私が与えた信念をもって彼は特定のデーヴァに願いをかけ、希望した事物を獲得する。だが、実は利益は私だけが授けるのだ。

Betekenisverklaring

Purport

Zonder toestemming van de Allerhoogste Heer kunnen de half-goden geen gunsten verlenen aan hun toegewijden. Het levend wezen mag dan vergeten dat alles eigendom van de Allerhoogste Heer is, maar de halfgoden vergeten dat niet. Het vereren van de halfgoden en het krijgen van de gewenste resultaten is dus niet aan de halfgoden te danken, maar aan de regeling van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het minder intelligente levend wezen is zich hiervan niet bewust en benadert daarom, dwaas als het is, de halfgoden voor wat gunsten. Maar wanneer de zuivere toegewijde iets nodig heeft, bidt hij alleen tot de Allerhoogste Heer. Vragen om materiële gunsten is echter niet kenmerkend voor een zuivere toegewijde. Een levend wezen benadert de halfgoden gewoonlijk omdat het als een waanzinnige zijn lusten wil bevredigen. Dat is wat er gebeurt als het levend wezen iets overbodigs verlangt en de Heer Zelf het verlangen niet vervult. In het Caitanya-caritāmṛta wordt gezegd dat iemand die de Allerhoogste Heer vereert en tegelijkertijd naar materieel genot verlangt, tegenstrijdige verlangens heeft. Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer en het vereren van een halfgod kunnen niet van eenzelfde niveau zijn, want het vereren van een halfgod is materieel en devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer is volkomen spiritueel.

デーヴァたちは至上主の許可がなければ信者に利益を授けることはできない。生物は至上主がすべてのものの所有主であることを忘れていてもデーヴァはそれを忘れてはいない。だからデーヴァを拝むことも、願いが叶うことも、デーヴァが原因ではなく、至上主の取り計らいによるものなのだ。知性の低い生物はこのことを知らないから、愚かにも利益を求めてあちこちのデーヴァを拝みに行く。しかし、純粋な献身者は何か必要なことがあればただ至上主だけに祈る。ただし、物質次元の利益を求めたりするのは、純粋な献身者ではない。普通の場合、生物がデーヴァのところにいくのは、理非のわきまえもなく或る欲情をぜひ満たしたいと思っているからだ。その願い事がその人にとって不相応な時は至上主がその願いを却下なさることもある。「チェイタンニャ・チャリタームリタ」には、至上主を崇拝するのと同時に物質次元の享楽を求めるのは、矛盾したことで、両立し得ない、と書いてある。至上主への献身奉仕と、デーヴァを拝むこととは次元が違う。デーヴァを拝むのは物質次元の話。至上主への献身奉仕は全く精神的なことである。

Voor het levend wezen dat ernaar verlangt terug te gaan naar God, zijn mate-riële verlangens een belemmering. De materiële gunsten waar de minder intelligente levende wezens naar verlangen worden daarom niet toegekend aan een zuivere toegewijde van de Heer. Om die reden vereren personen met materiële verlangens liever de halfgoden van de materiële wereld, dan dat ze devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer verrichten.

神の国へ戻りたい生物にとっては、物欲は障害なのだ。したがって純粋な献身者は物質的利益を受けない。だが知性の低い生物は至上主への献身奉仕をするよりは、物欲を満たすために物質界のデーヴァを拝むことを選択する。