Skip to main content

TEXT 15

VERŠ 15

Tekst

Verš

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ
mat-saṁsthām adhigacchati
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ
mat-saṁsthām adhigacchati

Synoniemen

Synonyma

yuñjan — beoefenen; evam — zoals hierboven vermeld; sadā — voortdurend; ātmānam — lichaam, geest en ziel; yogī — de mystieke transcendentalist; niyata-mānasaḥ — met een geest die onder controle is; śāntim — vrede; nirvāṇa-paramām — beëindiging van het materiële bestaan; mat-saṁsthām — de spirituele wereld (het koninkrijk van God); adhigacchati — bereikt.

yuñjan — ovládaním; evam — takto (ako bolo povedané vyššie); sadā — stálym; ātmānam — telo, myseľ a duša; yogī — transcendentalista; niyata-mānasaḥ — usmerňuje myseľ; śāntim — mier; nirvāṇa-paramām — prerušenie hmotnej existencie; mat-saṁsthām — duchovný svet (Božie kráľovstvo); adhigacchati — dosiahne.

Vertaling

Překlad

Op die manier oefent de mystieke transcendentalist zich voortdurend in het beheersen van de activiteiten van lichaam en geest en beëindigt hij, wanneer zijn geest onder controle is, het materiële bestaan en bereikt hij het koninkrijk van God [de verblijfplaats van Kṛṣṇa].

Takýmto stálym ovládaním tela, mysle a činov sa yogīn vyslobodí z hmotnej existencie a dosiahne Moje sídlo, Božie kráľovstvo.

Betekenisverklaring

Význam

Het uiteindelijke doel van yoga wordt nu duidelijk uitgelegd. Yogabeoefening is er niet voor bedoeld om bepaalde materiële voorzieningen te krijgen — het helpt het materiële bestaan te beëindigen. Wie naar een verbetering van zijn gezondheid zoekt of materiële perfectie verlangt, is volgens de Bhagavad-gītā geen yogī. Het beëindigen van het materiële bestaan houdt evenmin in dat iemand opgaat in de ‘leegte’, die slechts een mythe is. In de schepping van de Heer is er nergens een leegte. Integendeel, het is zo dat het beëindigen van het materiële bestaan iemand in staat stelt om binnen te gaan in de spirituele hemel, de verblijfplaats van de Heer. De verblijfplaats van de Heer wordt duidelijk beschreven in de Bhagavad-gītā als die plaats waar geen zon, maan of elektriciteit nodig is. Alle planeten in het spirituele koninkrijk geven zelf licht zoals de zon in de materiële hemel. Het koninkrijk van God is overal, maar de spirituele hemel en de planeten daarvan worden paraṁ dhāma genoemd, hogere verblijfplaatsen.

Tu je jasne vysvetlený konečný cieľ yogy. Yogové cvičenia nie sú určené na získanie hmotných výhod, ale na to, aby sa človek mohol vyslobodiť z hmotného bytia. Kto sa venuje yoge, aby si zlepšil zdravie, alebo sa snaží o hmotnú dokonalosť, nie je podľa Bhagavad-gīty žiadnym yogīnom. Koniec hmotnej existencie nevedie ani k tomu, aby človek vstúpil do „prázdnoty“; to je obyčajný výmysel, lebo vzduchoprázdno sa nikde v Božom stvorení nevyskytuje. Človek však môže po ukončení svojej hmotnej existencie vstúpiť do duchovného neba, do Kṛṣṇovho sídla, ktoré Bhagavad-gītā opisuje ako miesto, kde nie je potrebný Mesiac, Slnko ani elektrina. Všetky planéty v duchovnom kráľovstve žiaria, podobne ako žiari Slnko v našom hmotnom nebi. Môžeme síce povedať, že Božie kráľovstvo je všade, ale duchovné nebo s nespočetnými planétami, o ktorom sa tu hovorí, sa nazýva paraṁ dhāma, najvyššie sídlo.

Een volleerd yogī, die een perfect begrip heeft van Heer Kṛṣṇa zoals hier door de Heer Zelf wordt verklaard (mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat-saṁsthām), kan werkelijk vredig worden en kan uiteindelijk Zijn allerhoogste woning, Kṛṣṇaloka, bereiken, die ook bekendstaat als Goloka Vṛndāvana. In de Brahma-saṁhitā (5.37) wordt duidelijk gezegd: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ — ook al verblijft de Heer altijd in Zijn woning, Goloka, toch is Hij door Zijn hogere, spirituele energieën het aldoordringende Brahman en ook de gelokaliseerde Paramātmā. Zonder Kṛṣṇa en Zijn volkomen expansie Viṣṇu op de juiste manier te begrijpen kan niemand de spirituele hemel (Vaikuṇṭha) bereiken of binnengaan in de eeuwige woning van de Heer (Goloka Vṛndāvana). Wie Kṛṣṇa-bewust handelt, is daarom de perfecte yogī, omdat zijn geest altijd verzonken is in de activiteiten van Kṛṣṇa (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). In de Veda’s (Śvetāśvatara Upaniṣad 3.8) vinden we ook: tam eva viditvāti mṛtyum eti — ‘Men kan het pad van geboorte en dood alleen transcenderen door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, te begrijpen.’ Met andere woorden, de perfectie van de yogamethode is dat men uit het materiële bestaan bevrijd raakt en niet een of ander magisch gegoochel of het uithalen van gymnastische toeren om het argeloze publiek te bedriegen.

Sebarealizovaný yogīn, ktorý má dokonalé poznanie o Kṛṣṇovi, prežíva skutočný mier spôsobom, aký bol opísaný v týchto veršoch (mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat-sthānam), a nakoniec dosiahne najvyššie duchovné sídlo, Kṛṣṇaloku, ktorá je známa ako Goloka Vṛndāvan. V Brahma-saṁhite (5.37) sa jasne píše, že Śrī Kṛṣṇa je vďaka Svojím duchovným energiám všeprenikajúci Brahman a zároveň lokalizovaná Paramātmā, a to aj napriek tomu, že nikdy neopúšťa svoje sídlo — Goloku Vṛndāvan (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). Nikto nemôže vkročiť do duchovného neba (Vaikuṇṭhy) alebo do Kṛṣṇovho večného sídla (Goloky Vṛndāvan), pokiaľ nemá náležité poznanie o Kṛṣṇovi a o Jeho úplnej emanácii — Viṣṇuovi. Preto je človek vedomý si Kṛṣṇu dokonalým yogīnom, lebo neprestajne myslí na Kṛṣṇove činnosti (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). Vedy to potvrdzujú nasledovne: tam eva viditvāti mṛtyum eti (Śvetāśvatara Upaniṣad 3.8). „Jediný spôsob, ako sa vymaniť z kolobehu rodenia a smrti, je pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť, Śrī Kṛṣṇu.“ Yoga teda neznamená akési fakírstvo alebo akrobatické cviky na oklamanie nevinných ľudí. Jej účelom je pomôcť človeku vyslobodiť sa z hmotnej existencie.