Skip to main content

TEXT 30

VERŠ 30

Tekst

Verš

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synoniemen

Synonyma

sarve — allemaal; api — hoewel ogenschijnlijk verschillend; ete — deze; yajña-vidaḥ — die bekend zijn met het doel van het brengen van offers; yajña-kṣapita — gezuiverd zijn door zulke offers; kalmaṣāḥ — van karmische reacties op zonden; yajña-śiṣṭa — van het resultaat van het brengen van zulke yajña’s; amṛta-bhujaḥ — zij die zulke nectar hebben geproefd; yānti — naderen; brahma — de allerhoogste; sanātanam — eeuwige sfeer.

sarve — všetci; api — aj keď na prvý pohľad rozličné; ete — títo; yajña-vidaḥ — poznajúci účel vykonávania obetí; yajña-kṣapita — očisťujú sa následkami takých činov; kalmaṣāḥ — za hriešne činy; yajña-śiṣṭa — ako následok takého vykonávania obetí; amṛta-bhujaḥ — tí, čo okúsili taký nektár; yānti — dosiahnu; brahma — najvyššie; sanātanam — večná atmosféra.

Vertaling

Překlad

Al deze personen die het doel van offeren kennen, worden gezuiverd van hun karmische reacties op zonden en wanneer ze de nectar van de resultaten van hun offers hebben geproefd, gaan ze binnen in de allerhoogste, eeuwige sfeer.

Všetci tí, čo poznajú účel obetí, sa očistia od následkov hriešnych činov, a keď ochutnajú nektár z výsledkov obetí, povýšia sa do zvrchovanej, večnej existencie.

Betekenisverklaring

Význam

Uit de voorgaande uitleg over de verschillende soorten offers (namelijk het offeren van onze bezittingen, het bestuderen van de Veda’s of filosofische doctrines en het beoefenen van de yogamethode) kan geconcludeerd worden dat hun gemeenschappelijke doel het beheersen van de zintuigen is. Zinsbevrediging is de grondoorzaak van het materiële bestaan en zolang men zich op het niveau van zinsbevrediging bevindt, heeft men geen kans om verheven te worden naar het niveau van volledige kennis, volkomen geluk en volkomen leven. Dit niveau bevindt zich in de eeuwige sfeer, de sfeer van Brahman.

Alle bovengenoemde offers helpen iemand om gezuiverd te worden van de zondige terugslagen van het materiële bestaan. Door deze vooruitgang in het leven wordt men niet alleen gelukkig en leeft men niet alleen in overvloed, maar zal men aan het eind ook binnengaan in het eeuwige koninkrijk van God, ofwel door op te gaan in het onpersoonlijk Brahman ofwel door rechtstreeks om te gaan met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa.

Z predchádzajúceho opisu rozličných druhov obetí, akými sú obetovanie majetku, štúdium Ved alebo rôznych filozofických doktrín a vykonávanie yogy, vidíme, že ich spoločným cieľom je ovládnuť zmysly. Keďže horlivá túžba po užívaní zmyslov je hlavnou príčinou našej hmotnej existencie, nemôžeme dosiahnuť večný život plný poznania a blaženosti, kým sa jej nezbavíme. Táto úroveň sa nachádza vo večnej existencii — atmosfére Brahmanu. Všetky vyššie zmienené obete nám pomáhajú očistiť sa od následkov hriešneho konania. Vďaka takému počínaniu sa človek už v tomto živote stane šťastným a bohatým, a navyše na konci života vstúpi do večného Božieho kráľovstva ako dôverný spoločník Najvyššej Božskej Osobnosti, alebo splynie s neosobným Brahmanom.