Skip to main content

TEXT 13

第13節

Tekst

テキスト

cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ
tasya kartāram api māṁ
viddhy akartāram avyayam
cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ
tasya kartāram api māṁ
viddhy akartāram avyayam

Synoniemen

Synonyms

cātuḥ-varṇyam — de vier geledingen van de menselijke samenleving; mayā — door Mij; sṛṣṭam — geschapen; guṇa — van kwaliteit; karma — en activiteit; vibhāgaśaḥ — met betrekking tot verdeling; tasya — daarvan; kartāram — de vader; api — hoewel; mām — Mij; viddhi — je kunt weten; akartāram — als degene die niet handelt; avyayam — onveranderlijk.

cātuḥ-varṇyam —人間社会の四つの区分; mayā—私によって; sṛṣṭam —創造された; guṇa —性質の; karma — そして活動; vibhāgaśaḥ — 区分に応じて; tasya — それの;kartāram —父; api — ~だけれども; mām — 私を; viddhi — あなたは知りなさい; akartāram — 非行為者として; avyayam —不変不動の

Vertaling

Translation

De vier geledingen van de menselijke samenleving zijn door Mij geschapen op grond van de drie hoedanigheden van de materiële natuur en de activiteiten die daarmee samengaan. Maar hoewel Ik de schepper van dit stelsel ben, moet je weten dat Ik uiteindelijk niet degene ben die handelt, omdat Ik onveranderlijk ben.

自然界の三性質と活動に応じて私は人間社会を四つに区別したこの四階層は私が造ったのだが私は行為を超越し不変不動である

Betekenisverklaring

Purport

De Heer is de schepper van alles. Alles komt voort uit Hem, alles wordt door Hem in stand gehouden en na de vernietiging verblijft alles in Hem. Hij is dus ook de schepper van de vier geledingen van de maatschappij, die begint met de intelligente klasse van mensen, die technisch gezien brāhmaṇa’s worden genoemd, omdat ze zich in de hoedanigheid goedheid bevinden. De volgende klasse is die van de bestuurders, die technisch gezien kṣatriya’s worden genoemd, omdat zij zich in de hoedanigheid hartstocht bevinden. De handelslieden, vaiśya’s genaamd, bevinden zich in een mengeling van de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, en de śūdra’s, de arbeiders, bevinden zich in de materiële hoedanigheid onwetendheid.

Hoewel Heer Kṛṣṇa de vier geledingen van de menselijke samenleving geschapen heeft, behoort Hijzelf tot geen van die geledingen, omdat Hij niet een van de geconditioneerde zielen is, van wie een deel de menselijke samenleving vormt. De menselijke samenleving is gelijk aan iedere andere samenleving van dieren, maar om de mens boven de status van dieren te verheffen, werden de bovenstaande geledingen door de Heer geschapen, zodat de mens op een systematische manier Kṛṣṇa-bewustzijn kan ontwikkelen.

De neiging tot een activiteit die een zeker persoon heeft, wordt bepaald door de hoedanigheden van de materiële natuur die hij verworven heeft. De symptomen van activiteit volgens de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur worden in het achttiende hoofdstuk van dit boek beschreven. Maar iemand die Kṛṣṇa-bewust is, staat zelfs boven de brāhmaṇa’s. Hoewel brāhmaṇa’s van nature geacht worden kennis te hebben van Brahman, de Allerhoogste Absolute Waarheid, benaderen de meesten van hen alleen het onpersoonlijk Brahman-aspect van Heer Kṛṣṇa. Maar iemand die de beperkte kennis van de brāhmaṇa overstijgt en kennis heeft van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Śrī Kṛṣṇa, wordt een Kṛṣṇa-bewust persoon, of met andere woorden, een vaiṣṇava. Het Kṛṣṇa-bewustzijn omvat kennis van alle verschillende volkomen expansies van Kṛṣṇa: Rāma, Nṛsiṁha, Varāha enz. En net zoals Kṛṣṇa boven dit systeem van de vier geledingen van de menselijke samenleving staat, staat een Kṛṣṇa-bewust persoon ook boven alle geledingen van de menselijke samenleving, of we nu spreken over geledingen binnen de gemeenschap, het land of de soort.

 主はすべてのものの創造者です。万象は彼より生じ、万象は彼によってその存在を保ち、そして万象は滅して彼に憩う。したがって社会秩序の四階層も彼がつくられました。まずはじめは知的人間のクラス、学術的にはブラーフマナと称し、徳性の傾向を持った人々です。次は行政管理を天性とするクラス、学術的名称はクシャトリヤ。激性の人々。次が商売に向いたクラス、ヴァイシャと称して、激性と無知がミックスした人々。それから労働者のクラス、シュードラ。無知の人々。クリシュナはこの四階層をつくられましたが、もちろん、どれにも属しません。彼は、人間をはじめとする”制約された魂”ではないからです。人間界は他の動物界と同じですが、人類を動物の身分から引き上げるために、主が前記の区別をつくられたのです。これによって人類は体系的にクリシュナ意識を発達させることができます。人が生まれてからどんなことに興味を持つか、どんな仕事につくようになるかは、その人が自然界の三性質をどのように身につけているかで決まります。物質自然の三性質に応じて、どのような生命の徴候が現われるかは、第十八章で詳しく説明してあります。しかし、クリシュナ意識の人は、ブラーフマナよりも上です。ブラーフマナは”ブラフマン”(至上絶対の真理、宇宙の大原理)を知るだろう、というのでこの名称がつけてありますが、彼らのうち大半は、主クリシュナの非人格的表現であるブラフマンに心を寄せます。ですが、ブラーフマナそしての知識の限界を超えた人だけが、バガヴァーン、主シュリークリシュナの知識に到達して、クリシュナ意識の人となるのです。別な言葉を使えば、ヴァイシュナヴァ、すなわち、ヴィシュヌの献身者になるのです。クリシュナ意識は、クリシュナのさまざまな完全分身、つまり、ラーマ、ナラシンハ、ヴァラーハその他、の知識をも完全に包含しています。クリシュナが人間社会の四階層を超越しているように、クリシュナ意識の人も社会のあらゆる区別、階層を超越しています。さまざまな共同体、団体からも、国家からも、人種からも超越しているのです。