Skip to main content

Bg 3.28

TEXT 28

Tekst

Tekst

tattva-vit tu mahā-bāho
guṇa-karma-vibhāgayoḥ
guṇā guṇeṣu vartanta
iti matvā na sajjate
tattva-vit tu mahā-bāho
guṇa-karma-vibhāgayoḥ
guṇā guṇeṣu vartanta
iti matvā na sajjate

Synoniemen

Synonyms

tattva-vit — de kenner van de Absolute Waarheid; tu — maar; mahā-bāho — o sterkgearmde; guṇa-karma — van activiteit onder materiële invloed; vibhāgayoḥ — verschillen; guṇāḥ — zintuigen; guṇeṣu — in zinsbevrediging; vartante — aangewend worden; iti — zo; matvā — denkend; na — nooit; sajjate — raakt gehecht.

tattva-vit — Absoluutse Tõe teadja; tu — aga; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; guṇa-karma — mateeria mõju all sooritatud tegude; vibhāgayoḥ — erinevused; guṇāḥ — meeled; guṇeṣu — meelelises rahuldamises; vartante — on rakendatud; iti — niiviisi; matvā — mõteldes; na — mitte kunagi; sajjate — kiindub.

Vertaling

Translation

Wie de Absolute Waarheid kent, o sterkgearmde, laat zich niet in met de zintuigen en zinsbevrediging, omdat hij goed weet wat de verschillen zijn tussen devotionele en resultaatgerichte activiteiten.

Oo, tugevakäeline! See, kes teab Absoluutset Tõde, ei rakenda end meelte teenimisse ega enese meelelisse rahuldamisse, eristades täpselt pühendumuses sooritatud tööd resultaatide nimel sooritatud tööst.

Betekenisverklaring

Purport

De kenner van de Absolute Waarheid is ervan overtuigd dat hij door zijn contact met de materie in een benarde positie verkeert. Hij weet dat hij een integrerend deeltje is van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, en dat hij geen deel uitmaakt van de materiële wereld. Hij kent zijn ware identiteit als een integrerend deeltje van de Allerhoogste, die eeuwige gelukzaligheid en kennis is, en hij realiseert zich dat hij op een of andere manier verstrikt is geraakt in een materialistische levensopvatting. In zijn zuivere zijnstoestand is het de bedoeling dat hij zijn activiteiten verbindt met devotionele dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa. Hij zal daarom Kṛṣṇa-bewuste activiteiten verrichten en raakt daardoor vanzelf onthecht van zintuiglijke activiteiten die tijdelijk en afhankelijk van omstandigheden zijn. Hij weet dat zijn situatie in de materiële wereld onder het allerhoogste toezicht van de Heer staat; hij raakt daarom niet verward door allerlei karma, omdat hij dat als de genade van de Heer ziet. Volgens het Śrīmad-Bhāgavatam wordt iemand die de drie aspecten van de Absolute Waarheid kent — Brahman, Paramātmā en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods — tattva-vit genoemd, want hij kent ook zijn daadwerkelijke positie ten opzichte van de Allerhoogste.

Absoluutse Tõe teadja on veendunud, et tema asumine materiaalsetes suhetes on ebaloomulik. Ta teab, et ta on Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa lahutamatu osa ning et oma algolemusliku positsiooni poolest ei peaks ta materiaalses loomes viibima. Ta teab oma tõelist olemust õndsust ja teadmisi täis Kõigekõrgema Jumala lahutamatu osana ning mõistab, et ühel või teisel viisil on ta sattunud materialistliku elukäsitluse köidikuisse. Oma puhta eksistentsi tasandil peaks kõik tema tegevused olema seotud Jumala Kõrgeima Isiksuse pühendunud teenimisega. Seepärast rakendab selline inimene end Kṛṣṇa teadvuse arendamisse, kaotades loomulikult kõik kiindumused materiaalsete meelte tegevustesse, mis on kõik vaid ajutised ja tulenevad välistest asjaoludest. Ta teab, et tema materiaalne olukord on Jumala kõrgeima kontrolli all, ning seetõttu ei lase ta end häirida kõikvõimalike materiaalsete tegude järelmõjudest, vaid peab neid üksnes Jumala armulikkuseks. „Śrīmad-Bhāgavatami" kohaselt nimetatakse seda, kes tunneb Absoluutse Tõe kõiki kolme aspekti – nimelt Brahmanit, Paramātmāt ja Jumala Kõrgeimat Isiksust – tattva-vitiks, sest selline inimene teab ka oma tegelikku positsiooni suhetes Kõigekõrgemaga.