Skip to main content

Bg 3.15

VERŠ 15

Tekst

Verš

karma brahmodbhavaṁ viddhi
brahmākṣara-samudbhavam
tasmāt sarva-gataṁ brahma
nityaṁ yajñe pratiṣṭhitam
karma brahmodbhavaṁ viddhi
brahmākṣara-samudbhavam
tasmāt sarva-gataṁ brahma
nityaṁ yajñe pratiṣṭhitam

Synoniemen

Synonyma

karma — activiteit; brahma — van de Veda’s; udbhavam — voortgebracht; viddhi — je moet weten; brahma — de Veda’s; akṣara — van het Allerhoogste Brahman (de Persoonlijkheid Gods); samudbhavam — rechtstreeks gemanifesteerd; tasmāt — daarom; sarva-gatam — alomtegenwoordig; brahma — de transcendentie; nityam — eeuwig; yajñe — in offers; pratiṣṭhitam — aanwezig zijn.

karma — činnosť; brahma — z Ved; udbhavam — vznikajú; viddhi — mal by si vedieť; brahmaVedy; akṣara — od Najvyššieho Brahmanu (Božskej Osobnosti); samudbhavam — priamo prejavené; tasmāt — preto; sarva-gatam — všadeprítomná; brahma — transcendencia; nityam — trvale; yajñe — v obeti; pratiṣṭhitam — spočíva.

Vertaling

Překlad

Gereguleerde activiteiten worden voorgeschreven in de Veda’s en de Veda’s zijn rechtstreeks afkomstig van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Daarom is de alomtegenwoordige Transcendentie eeuwig aanwezig in het brengen van offers.

Vedz, že predpísané povinnosti sú uložené vo Vedach, ktoré pochádzajú priamo od Najvyššej Božskej Osobnosti. Preto všadeprítomná Transcendencia trvale spočíva v obetných činoch.

Betekenisverklaring

Význam

Yajñārtha-karma, de noodzaak van activiteiten uitsluitend om Kṛṣṇa tevreden te stellen, wordt in dit vers nog duidelijker uitgelegd. Als we actief moeten zijn om de yajña-puruṣa, Viṣṇu, tevreden te stellen, dan moeten we voor zulke activiteiten de richtlijnen raadplegen van Brahman, de transcendentale Veda’s. De Veda’s zijn daarom het richtsnoer van het menselijk handelen. Alle activiteit die zonder de aanwijzingen van de Veda’s gedaan wordt, wordt vikarma of ongeautoriseerde, zondige activiteit genoemd. Men moet daarom altijd de aanwijzingen van de Veda’s volgen om zich te behoeden voor het karma dat op handelen volgt. Zoals iemand in het gewone leven volgens de aanwijzingen van de regering moet werken, zo moet iemand ook volgens de aanwijzingen van de allerhoogste regering van de Heer werken.

Deze aanwijzingen, de Veda’s, worden rechtstreeks gemanifesteerd uit de adem van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad (4.5.11) staat: asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedo yajur-vedaḥ sāma-vedo ’tharvāṅgirasaḥ — ‘De vier Veda’s, namelijk de Ṛg-veda, Yajur-veda, Sāma-veda en Atharva-veda, zijn allemaal emanaties van de adem van de grote Persoonlijkheid Gods.’ In de Brahma-saṁhitā wordt bevestigd dat de almachtige Heer kan spreken door te ademen, omdat Hij de almacht heeft om met elk van Zijn zintuigen de functies van alle andere zintuigen te vervullen. Met andere woorden, de Heer kan spreken door te ademen en kan bevruchten met Zijn ogen. Er wordt gezegd dat Hij Zijn blik over de materiële natuur liet gaan en op die manier de levende wezens verwekte. Na deze schepping of het inbrengen van de geconditioneerde zielen in de baarmoeder van de materiële natuur gaf Hij Zijn aanwijzingen in de vorm van de Vedische wijsheid om die geconditioneerde zielen te laten zien hoe ze kunnen terugkeren naar huis, terug naar God.

We moeten altijd bedenken dat de geconditioneerde zielen in de materiële wereld allemaal een verlangen naar materieel genot hebben. Maar de Vedische aanwijzingen zijn zo opgesteld dat iemand zijn verwrongen verlangens kan vervullen en daarna terug kan gaan naar God. Dit is een kans voor de geconditioneerde ziel om bevrijding te krijgen en daarom moet ze het proces van yajña proberen te volgen door Kṛṣṇa-bewust te worden. Zelfs zij die de Vedische voorschriften niet hebben gevolgd, kunnen de principes van het Kṛṣṇa-bewustzijn toepassen en dat zal dan een vervanging zijn voor het verrichten van Vedische yajña’s of karma’s.

V tomto verši je jasnejšie popísaná yajñārtha-karma, čiže nutnosť robiť všetko pre potešenie Kṛṣṇu. Keďže musíme konať tak, aby sme potešili Yajña-puruṣu, Viṣṇua, sme nútení hľadať návod na také konanie v transcendentálnych vedskych knihách. Vedy sú teda zákonníkmi činov. Všetko, čo bolo vykonané bez súhlasu Ved, sa nazýva vikarma, neoprávnený alebo hriešny čin. Preto sa vždy musíme riadiť podľa Ved, aby sme sa ochránili pred následkami činov. V bežnom živote sa musíme správať podľa pokynov štátu a podobne tak sa musíme správať aj podľa pokynov najvyššieho štátu, ktorého hlavou je Boh, Śrī Kṛṣṇa. Tieto pokyny vo Vedach sa manifestujú priamo z dychu Najvyššej Božskej Osobnosti. V Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣade (4.5.11) sa hovorí: asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedo yajur-vedaḥ sāma-vedo 'tharvāṅgirasaḥ. „Všetky štyri VedyṚg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda a Atharva Veda — emanujú z dychu Najvyššej Osobnosti.“ Keďže Pán je všemohúci, môže hovoriť aj dýchaním vzduchu. Pretože On dokáže hociktorým zmyslom vykonávať funkcie všetkých ostatných zmyslov, čo potvrdzuje i Brahma-saṁhitā. Inými slovami, môže rozprávať dýchaním a oplodňovať očami. Vraví sa, že všetky živé bytosti splodil pohľadom na hmotnú prírodu. Po oplodnení lona hmotnej prírody podmienenými dušami, vložil do vedskej múdrosti pokyny, ako sa môžu vrátiť domov, naspäť k Bohu. Nesmieme zabúdať, že všetky podmienené duše v hmotnom svete bažia po hmotnom pôžitku. No vedske pokyny sú zostavené tak, aby človek mohol uspokojiť svoje nečisté žiadosti a po skončení svojho takzvaného pôžitku sa vrátiť k Bohu. Podmieneným dušiam takto ponúkajú možnosť dosiahnuť vyslobodenie. Podmienené duše sa preto musia snažiť nasledovať obetný proces tak, že sa stanú vedomými si Kṛṣṇu. Do oddanej služby Kṛṣṇovi sa môžu zapojiť aj tí, ktorí nedodržiavajú všetky vedske zásady; oddaná služba vedske obrady nahradí.