Skip to main content

Bg 2.67

ТЕКСТ 67

Tekst

Текст

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
индрия̄н̣а̄м хи чарата̄м
ян мано 'нувидхӣяте
тад ася харати прагя̄м
ва̄юр на̄вам ива̄мбхаси

Synoniemen

Дума по дума

indriyāṇām — van de zintuigen; hi — zeker; caratām — ronddolende; yat — waarmee; manaḥ — de geest; anuvidhīyate — raakt voortdurend bezig; tat — dat; asya — zijn; harati — neemt weg; prajñām — intelligentie; vāyuḥ — wind; nāvam — een boot; iva — zoals; ambhasi — op het water.

индрия̄н̣а̄м – на сетивата; хи – със сигурност; чарата̄м – докато блуждаят; ят – с които; манах̣ – умът; анувидхӣяте – става постоянно завладян; тат – това; ася – неговият; харати – отнема; прагя̄м – интелигентност; ва̄юх̣ – вятър; на̄вам – лодка; ива – като; амбхаси – по водата.

Vertaling

Превод

Zoals een boot op het water meegevoerd wordt door een sterke wind, zo kan zelfs īīn van de ronddolende zintuigen waarop de geest zich richt, iemands intelligentie meevoeren.

Както силният вятър отнася лодката във водата, така дори само едно от блуждаещите сетива, върху което се съсредоточи умът, може да отнесе интелигентността на човека.

Betekenisverklaring

Коментар

Tenzij alle zintuigen in dienst aan de Heer worden gebruikt, kan zelfs īīn zintuig dat zich op zinsbevrediging richt, de toegewijde van het pad van spirituele vooruitgang afbrengen. Zoals duidelijk werd uit het leven van Mahārāja Ambarīṣa, moeten alle zintuigen in Kṛṣṇa-bewustzijn worden gebruikt; dat is de juiste techniek om de geest te beheersen.

ПОЯСНЕНИЕ: Докато всички сетива на предания не бъдат заети със служене на Бога, дори само едно от тях, търсещо материални удоволствия, може да го отклони от пътя на духовния напредък. Както стана ясно от примера с живота на Маха̄ра̄джа Амбарӣш̣а, всички сетива трябва да бъдат заети в Кр̣ш̣н̣а съзнание, защото това е правилният метод за контрол над ума.