Skip to main content

Bg 2.45

第45節

Tekst

テキスト

trai-guṇya-viṣayā vedā
nistrai-guṇyo bhavārjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho
niryoga-kṣema ātmavān
トライグンヤヴィサヤーヴェダー
ニストライグンヨバーヴァールジュナ
ニルドヴァンドヴォニチャサットヴァスト
ニルヨーガクシェマートマヴァン

Synoniemen

Synonyms

trai-guṇya — betrekking hebbend op de drie hoedanigheden van de materiële natuur; viṣayāḥ — op het onderwerp; vedāḥ — Vedische literatuur; nistrai-guṇyaḥ — ontstegen aan de drie hoedanigheden van de materiële natuur; bhava — wees; arjuna — o Arjuna; nirdvandvaḥ — zonder dualiteit; nitya-sattva-sthaḥ — in een zuivere toestand van spiritueel bestaan; niryoga-kṣemaḥ — vrij van gedachten aan winst en bescherming; ātma-vān — verankerd in het zelf.

trai-guṇya —物質自然の三様式に関して; viṣayāḥ — その主題について; vedāḥ — ヴェーダ文献; nistrai-guṇyaḥ —物質自然の三様式を超越した; bhava — ~になれ; arjuna — おお、アルジュナ;nirdvandvaḥ —二元相対なしに; nitya-sattva-sthaḥ — 精神的存在の純粋な状態で; niryoga-kṣemaḥ —利益と保身の概念から自由になって; ātma-vān —自己の内に確立する

Vertaling

Translation

De Veda’s spreken vooral over de drie hoedanigheden van de materiële natuur. O Arjuna, ontstijg aan deze drie hoedanigheden. Raak bevrijd van alle dualiteiten en van alle bezorgdheid om winst of veiligheid en wees verankerd in het zelf.

ヴェーダはおもに自然界の三性質(トリグナ)を説くアルジュナよ、この三性質(トリグナ)と二元相対性を超えて利得と安全に心を煩わすことなく確固として自己の本性に住せよ

Betekenisverklaring

Purport

Alle materiële activiteiten brengen onder invloed van de drie hoedanigheden van de materiële natuur acties en reacties met zich mee. Ze zijn bedoeld voor zelfzuchtige resultaten, die gebondenheid in de materiële wereld veroorzaken. De Veda’s gaan voor het grootste gedeelte over resultaatgerichte activiteiten om het gewone volk geleidelijk aan te verheffen van het zintuiglijke vlak tot een positie op het transcendentale vlak. Als leerling en vriend van Heer Kṛṣṇa wordt Arjuna aangeraden zichzelf te verheffen tot het transcendentale niveau van de vedānta-filosofie, die begint met brahma-jijñāsā of vragen over de allerhoogste transcendentale werkelijkheid.

Alle levende wezens in de materiële wereld leveren een bittere strijd om het bestaan. Na de schepping van de materiële wereld gaf de Heer hun de Vedische wijsheid, die aanwijzingen geeft over hoe ze moeten leven om zich van de materiële verstrikking te bevrijden. Wanneer de activiteiten voor zinsbevrediging, namelijk het karma-kāṇḍa-hoofdstuk, afgerond zijn, wordt de kans op spirituele bewustwording geboden in de vorm van de upaniṣads, die deel uitmaken van verschillende Veda’s, zoals de Bhagavad-gītā deel uitmaakt van de vijfde veda, het Mahābhārata. Het spirituele leven begint pas vanaf de upaniṣads.

物質次元の仕事はすべて、自然界の三性質(トリグナ)のなかで作用と反作用を伴う。何らかの成果を得るための仕事だから、こうした行動が物質界につながれる原因となる。諸ヴェーダはおもに、一般大衆をだんだん浄化している――つまり、盲目的な感覚欲の世界から、段階的に引き上げて清浄神聖な世界へと導くための行事を詳細に説明している。だがアルジュナはここで、主クリシュナの弟子としてまた友人として、自身をヴェーダーンタ哲学で説く超越的境地にまで高めよ、と勧められている。この哲学ではまず始めに、ブフマ・ジジュニャーサー、すなわち、絶対真理を知りたいという意志と探究心が必須である。ところが物質界に住む生物は激烈な生存競争に苦闘していて、真理探究に心を用いるゆとりがない。主は彼らのために、物質世界を創造した後でヴェーダ知識を与え、どのように生きれば物質上の困難や紛糾を排除することができるかを示して下さった。そして感覚満足のための活動が終わった時、つまり“カルマ・カーンダ章”を卒業した時点で、『ウパニシャド』を提供して精神的悟りのチャンスを与えられたのである。『バガヴァッド・ギーター』が第5ヴェーダである『マハーバーラタ』の一部であるように、『ウパニシャド』もヴェーダの一部であって、これは、超俗生活の開始を表明している。

Zolang het materiële lichaam bestaat, zijn er acties en reacties onder invloed van de materiële hoedanigheden. Men moet verdraagzaam leren zijn wanneer dualiteiten als geluk en ellende of hitte en kou zich voordoen, en door zulke dualiteiten te verdragen moet men alle angst voor winst en verlies laten varen. Deze transcendentale positie bereikt men in volledig Kṛṣṇa-bewustzijn, wanneer men totaal afhankelijk is van de welwillendheid van Kṛṣṇa.

 肉体がある限りでは、三性質(トリグナ)の中での作用、反作用が必ず生じる。幸と不幸、また寒さと暑さといった二元相対の現象に直面して、私たちは“耐えること”を学ばなければならない。相対現象に振り回されず、耐えることによって私たちは利害得失の観念から解放される。クリシュナ意識に満たされたとき、人はこの聖なる境地に達するのである。