Skip to main content

TEXT 19

VERŠ 19

Tekst

Verš

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api

Synoniemen

Synonyma

jñānam — kennis; karma — activiteit; ca — ook; kartā — handelende persoon; ca — ook; tridhā — in drie soorten; eva — zeker; guṇa-bhedataḥ — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur; procyate — worden beschreven; guṇa-saṅkhyāne — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden; yathā-vat — zoals ze zijn; śṛṇu — hoor; tāni — al deze; api — ook.

jñānam — poznanie; karma — čin; ca — tiež; kartā — konateľ; ca — tiež; tridhā — trojaký; eva — iste; guṇa-bhedataḥ — podľa kvalít hmotnej prírody; procyate — hovorí sa; guṇa-saṅkhyāne — podľa jednotlivých kvalít; yathā-vat — ako sú; śṛṇu — počuj; tāni — o všetkých; api — aj.

Vertaling

Překlad

Overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur zijn er drie soorten kennis, activiteit en handelende personen. Luister nu naar wat Ik hierover te zeggen heb.

Podľa troch kvalít hmotnej prírody jestvujú tri druhy poznania, činov a konateľov. Počuj teraz, ako ti ich opíšem.

Betekenisverklaring

Význam

In het veertiende hoofdstuk werden de drie onderverdelingen van de hoedanigheden van de materiële natuur uitvoerig beschreven. In dat hoofdstuk werd gesteld dat de hoedanigheid goedheid licht brengt, dat de hoedanigheid hartstocht materialistisch is en dat de hoedanigheid onwetendheid luiheid en lusteloosheid in de hand werkt. Alle hoedanigheden van de materiële natuur zorgen voor gebondenheid; ze zijn geen bronnen van bevrijding. Zelfs in de hoedanigheid goedheid is men geconditioneerd.

In het zeventiende hoofdstuk werd een beschrijving gegeven van de verschillende typen van verering door verschillende typen mensen. In dit vers zegt de Heer Zelf dat Hij over de verschillende typen kennis, handelende personen en activiteiten wil spreken in relatie tot de hoedanigheden van de materiële natuur.

V štrnástej kapitole boli podrobne opísané tri kvality hmotnej prírody. Kvalita dobra bola opísaná ako žiarivá, kvalita vášne ako materialistická a o kvalite nevedomosti bolo povedané, že vedie k lenivosti a ľahostajnosti. Všetky hmotné kvality nás pútajú k hmotnému svetu a ani jedna nevedie k oslobodeniu. Aj človek v kvalite dobra je podmienený. V sedemnástej kapitole boli opísané rôzne druhy uctievania ľuďmi podmienenými rôznymi kvalitami hmotnej prírody. Teraz chce Kṛṣṇa objasniť všetky druhy poznania, činov a konateľov podľa troch hmotných kvalít.