Skip to main content

TEXT 28

VERŠ 28

Tekst

Verš

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synoniemen

Synonyma

samam — gelijk; sarveṣu — in alle; bhūteṣu — levende wezens; tiṣṭhantam — verblijvend; parama-īśvaram — de Superziel; vinaśyatsu — in het vernietigbare; avinaśyantam — niet vernietigd; yaḥ — wie; paśyati — ziet; saḥ — hij; paśyati — ziet werkelijk.

samam — rovnako; sarveṣu — vo všetkých; bhūteṣu — živých bytostiach ; tiṣṭhan-tam — sídli; parama-īśvaram — Nadduša; vinaśyatsu — v zničiteľnom; avinaśyantam — nezničiteľný; yaḥ — ten, kto; paśyati — vidí; saḥ — on; paśyati — skutočne vidí.

Vertaling

Překlad

Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

Ten, kto vidí, že individuálnu dušu sprevádza vo všetkých telách Nadduša, a chápe, že ani duša, ani Nadduša, nemôžu zaniknúť spolu so zánikom tela, ten vpravde vidí.

Betekenisverklaring

Význam

Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.

Het sanskrietwoord ‘parameśvara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester. Maar anderen interpreteren het woord ‘parameśvara’ als de Superziel. In beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.

Ten, kto vďaka dobrej spoločnosti dokáže vidieť tieto tri elementy — telo, užívateľa tela (individuálnu dušu) a priateľa individuálnej duše (Naddušu) — má skutočné poznanie. Dovtedy, kým človek nie je v spoločnosti duchovne znalej osoby, nemôže poznať tieto tri veci. Tí, ktorí túto možnosť nemajú, sú nevedomí. Vidia iba svoje telo a myslia si, že so zánikom tela všetko skončí. Ale v skutočnosti tomu tak nie je. Duša i Nadduša jestvujú aj po zániku tela a spoločne a večne putujú rôznymi pohyblivými i nehybnými formami. Sanskṛtské slovo parameśvara sa niekedy prekladá ako individuálna duša, pretože duša je pánom tela a po jeho zániku dostáva ďalšie. V tomto zmysle je teda pánom. Iní interpretujú slovo parameśvara ako Nadduša. V každom prípade však individuálna duša a Nadduša jestvujú neustále. Nezanikajú. Ten, kto vidí veci v tomto svetle, vidí ich také aké sú.