Skip to main content

TEXT 36

第36節

Tekst

テキスト

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ
arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synoniemen

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna zei; sthāne — juist; hṛṣīka-īśa — o meester van alle zintuigen; tava — Jouw; prakīrtyā — door de roem; jagat — de hele wereld; prahṛṣyati — verheugt zich; anurajyate — raakt gehecht; ca — en; rakṣāṁsi — de demonen; bhītāni — uit angst; diśaḥ — in alle richtingen; dravanti — vluchten; sarve — allemaal; namasyanti — brengen eerbetuigingen; ca — ook; siddha-saṅghāḥ — de volmaakte mensen.

arjunaḥ uvāca – Arjuna said; sthāne – rightly; hṛṣīka-īśa – O master of all senses; tava – Your; prakīrtyā – by the glories; jagat – the entire world; prahṛṣyati – is rejoicing; anurajyate – is becoming attached; ca – and; rakṣāṁsi – the demons; bhītāni – out of fear; diśaḥ – in all directions; dravanti – are fleeing; sarve – all; namasyanti – are offering respects; ca – also; siddha-saṅghāḥ – the perfect human beings.

Vertaling

Translation

Arjuna zei: O meester van de zintuigen, de wereld verheugt zich in het horen van Je naam en daardoor raakt iedereen aan Je gehecht. De volmaakte wezens brengen Je hun respectvolle eerbetuigingen, maar de demonen zijn bang en vluchten alle kanten uit. En dit alles is zoals het moet zijn.

アルジュナは言う。―感覚の支配者よ、あなたの御名を聞いて全世界は歓喜し、すべての者はあなたを愛慕する。完成を遂げた者たちはあなたを讃美し、悪魔たちは恐れて八方に逃げ散る。これらすべては適正なこと

Betekenisverklaring

Purport

Nadat Arjuna van Kṛṣṇa over de uitkomst van de Slag van Kurukṣetra gehoord had, werd hij verlicht en als een groot toegewijde en vriend van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei hij dat alles wat Kṛṣṇa doet, volkomen juist is. Arjuna bevestigde dat Kṛṣṇa de instandhouder is en het object van aanbidding voor de toegewijden en dat Hij de vernietiger van ongewenste elementen is. Zijn activiteiten zijn voor iedereen even goed.

In dit vers begrijpt Arjuna ook dat er aan het einde van de Slag van Kurukṣetra verschillende halfgoden, siddha’s en intellectuelen van de hogere planeten in de ruimte aanwezig waren en dat ze de strijd gade sloegen omdat Kṛṣṇa daar aanwezig was. Toen Arjuna de kosmische gedaante van de Heer zag, beleefden de halfgoden er veel plezier aan, maar anderen, de demonen en atheïsten, konden het niet verdragen dat de Heer verheerlijkt werd. Door hun natuurlijke angst voor de verwoestende gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vluchtten ze weg. Arjuna prijst de manier waarop Kṛṣṇa de toegewijden en de demonen behandelt. De toegewijde verheerlijkt de Heer in alle gevallen, omdat hij weet dat wat de Heer ook doet, goed is voor iedereen.

Arjuna, after hearing from Kṛṣṇa about the outcome of the Battle of Kurukṣetra, became enlightened, and as a great devotee and friend of the Supreme Personality of Godhead he said that everything done by Kṛṣṇa is quite fit. Arjuna confirmed that Kṛṣṇa is the maintainer and the object of worship for the devotees and the destroyer of the undesirables. His actions are equally good for all. Arjuna understood herein that when the Battle of Kurukṣetra was being concluded, in outer space there were present many demigods, siddhas, and the intelligentsia of the higher planets, and they were observing the fight because Kṛṣṇa was present there. When Arjuna saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others, who were demons and atheists, could not stand it when the Lord was praised. Out of their natural fear of the devastating form of the Supreme Personality of Godhead, they fled. Kṛṣṇa’s treatment of the devotees and the atheists is praised by Arjuna. In all cases a devotee glorifies the Lord because he knows that whatever He does is good for all.
アルジュナは、クルクシェートラでの戦争の成行きをクリシュナから聞いて啓発され、バガヴァーンの偉大な献身者として、また、友として、「クリシュナの行為はすべて全く
適正である」と言った。そして、クリシュナは献身者にとっては保護者であり崇拝の対象であり、また一方、好ましくない人々にとっては破壊者であることをアルジュナは確言している。主の行動はす。へてのものにとって等しく善である。主が決定したこの戦争は、クリシュナがそこにいらっしゃったために、地球以外の世界に住む多くのデーヴァたちやシッタ(完成を遂げた者)たち、また上位の惑星に住む知識階級の人々も注視しているのだと。アルジュナは知った。アルジュナが主の宇宙普遍相を見た時、デーヴァたちは主の宇宙普遍相に歓喜していたけれども、悪魔や、神を信じない者たちは、主が讃美されているのに耐えきれず、また、バガヴァーンの言語に絶する圧倒的な相に怖れおののいて逃げ散ってしまった。献身者に対するクリシュナの扱い方、また神を信じない者に対する扱い方について、アルジュナは称讃している。どんな場合でも献身者は主をほめたたえる。どんなことでも、主のなさることはすべてのものにとって最も益となることを献身者たちは知っているからだ。