Skip to main content

TEXT 32

VERŠ 32

Tekst

Verš

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synoniemen

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — de Persoonlijkheid Gods zei; kālaḥ — tijd; asmi — Ik ben; loka — van de werelden; kṣaya-kṛt — de vernietiger; pravṛddhaḥ — grote; lokān — alle mensen; samāhartum — met het vernietigen; iha — in deze wereld; pravṛttaḥ — bezig; ṛte — zonder, behalve; api — zelfs; tvām — jou; na — nooit; bhaviṣyanti — zullen zijn; sarve — allemaal; ye — die; avasthitāḥ — zich bevinden; prati-anīkeṣu — aan de andere zijden; yodhāḥ — de soldaten.

śrī-bhagavān uvāca — Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol; kālaḥ — čas; asmi — som; loka — svety; kṣaya-kṛt — ničiteľ; pravṛddhaḥ — veľký; lokān — všetkých ľudí; samāhartum — pustošenie; iha — v tomto svete; pravṛttaḥ — zamestnal; ṛte — okrem; api — tiež; tvām — vás; na — nikdy; bhaviṣyanti — bude; sarve — všetci; ye — kto; avasthitāḥ — umiestnení; prati-anīkeṣu — na obidvoch stranách; yodhāḥ — bojovníci.

Vertaling

Překlad

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ik ben de tijd, de grote vernietiger van alle werelden en Ik ben hier gekomen om alle mensen te vernietigen. Met uitzondering van jullie [de Pāṇḍava’s], zullen alle strijders hier aan beide zijden worden gedood.

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Som čas, veľký ničiteľ svetov, a prišiel som, aby som pohltil všetkých ľudí. S výnimkou vás, Pāṇḍuovcov, budú všetci bojovníci na obidvoch stranách zabití.

Betekenisverklaring

Význam

Hoewel Arjuna wist dat Kṛṣṇa zijn vriend en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was, was hij verbaasd over de verschillende gedaanten die Kṛṣṇa tentoonspreidde. Hij vroeg daarom verder naar de eigenlijke missie van deze verwoestende kracht.

In de Veda’s staat geschreven dat de Allerhoogste Waarheid alles vernietigt, zelfs de brāhmaṇa’s. Zo verklaart de Kaṭha Upaniṣad (1.2.25) het volgende:

Arjuna bol zmätený z mnohorakých podôb, ktoré mu Kṛṣṇa vyjavil, hoci vedel, že Kṛṣṇa je jeho priateľ a Najvyššia Božská Osobnosť. Preto ho i naďalej zaujímalo, čo chce Kṛṣṇa dosiahnuť touto pustošivou silou. Vo Vedach sa píše, že Najvyššia Pravda privodí zánik všetkého, dokonca aj brāhmaṇov. To je potvrdené v Kaṭha-Upaniṣade (1.2.25) slovami:

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Uiteindelijk zullen alle brāhmaṇa’s, kṣatriya’s en alle anderen door de Allerhoogste als een maaltijd verslonden worden. Deze gedaante van de Allerhoogste Heer is de allesverslindende reus en Kṛṣṇa toont Zichzelf hier in die gedaante van de allesverslindende tijd. Met uitzondering van enkele Pāṇḍava’s zou iedereen die op dat slagveld aanwezig was, door Hem worden verslonden.

Arjuna was geen voorstander van de strijd en hij dacht dat het beter was om niet te vechten; op die manier zou er geen frustratie zijn. De Heer geeft als antwoord dat zelfs al zou Arjuna niet vechten, iedereen dan alsnog zou worden vernietigd, omdat dat Zijn plan was. Als Arjuna zou stoppen met vechten, dan zouden ze op een andere manier sterven. De dood was onafwendbaar, zelfs al zou hij niet vechten. In feite waren ze al dood. De tijd verwoest alles, en alle manifestaties worden door het verlangen van de Allerhoogste Heer vernietigd. Dat is de wet van de natuur.

Najvyšší nakoniec pohltí všetkých brāhmaṇov, kṣatriyov, alebo hocikoho iného ako obyčajné jedlo. Touto podobou Najvyššieho Pána je všepohlcujúci obor. Kṛṣṇa sa zjavil Arjunovi ako všepohlcujúci čas. S výnimkou niekoľkých Pāṇḍuovcov zničí všetkých vojakov na bojisku.

Arjuna s vojnou nesúhlasil. Veril, že je lepšie nebojovať a tak sa vyhnúť sklamaniu. Kṛṣṇa mu však odvetil, že aj keby nebojoval, boli by všetci zahynuli, pretože taký bol Jeho plán. Keby Arjuna nebojoval, zahynuli by iným spôsobom. V skutočnosti už boli všetci mŕtvi. Čas znamená zánik a všetky súcna budú podľa vôle Najvyššieho Pána opäť zničené. Taký je zákon prírody.