Skip to main content

TEXT 32

第32節

Tekst

テキスト

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synoniemen

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — de Persoonlijkheid Gods zei; kālaḥ — tijd; asmi — Ik ben; loka — van de werelden; kṣaya-kṛt — de vernietiger; pravṛddhaḥ — grote; lokān — alle mensen; samāhartum — met het vernietigen; iha — in deze wereld; pravṛttaḥ — bezig; ṛte — zonder, behalve; api — zelfs; tvām — jou; na — nooit; bhaviṣyanti — zullen zijn; sarve — allemaal; ye — die; avasthitāḥ — zich bevinden; prati-anīkeṣu — aan de andere zijden; yodhāḥ — de soldaten.

śrī-bhagavān uvāca – the Personality of Godhead said; kālaḥ – time; asmi – I am; loka – of the worlds; kṣaya-kṛt – the destroyer; pravṛddhaḥ – great; lokān – all people; samāhartum – in destroying; iha – in this world; pravṛttaḥ – engaged; ṛte – without, except for; api – even; tvām – you; na – never; bhaviṣyanti – will be; sarve – all; ye – who; avasthitāḥ – situated; prati-anīkeṣu – on the opposite sides; yodhāḥ – the soldiers.

Vertaling

Translation

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ik ben de tijd, de grote vernietiger van alle werelden en Ik ben hier gekomen om alle mensen te vernietigen. Met uitzondering van jullie [de Pāṇḍava’s], zullen alle strijders hier aan beide zijden worden gedood.

バガヴァーン語る。―私は〃時〃、諸々の世界の大破壊者である。私はすべての人々を滅ぼすためにここに来たのだ。汝ら(パーンダヴァたち)を除いて両軍の戦士はすべて
殺されよう。

Betekenisverklaring

Purport

Hoewel Arjuna wist dat Kṛṣṇa zijn vriend en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was, was hij verbaasd over de verschillende gedaanten die Kṛṣṇa tentoonspreidde. Hij vroeg daarom verder naar de eigenlijke missie van deze verwoestende kracht.

In de Veda’s staat geschreven dat de Allerhoogste Waarheid alles vernietigt, zelfs de brāhmaṇa’s. Zo verklaart de Kaṭha Upaniṣad (1.2.25) het volgende:

クリシュナは自分の親友で、しかもバガヴァーソであることを、アルジュナは知っていた筈なのだが、クリシュナが見せてくれた様々な相に仰天してしまって、何が何だかわか
らなくなった。だから、この恐怖すべき圧倒的な力の顕現が実際に何の目的をもっているのかと更に尋ねた。ヴェーダのなかには、至高の真理は何ものをも破壊する、ブラーフマナたちさえをも滅ぼす、と書いてある。『カタ・ウパニシャッド』二・二・二十五)に次のような文章がある。

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Uiteindelijk zullen alle brāhmaṇa’s, kṣatriya’s en alle anderen door de Allerhoogste als een maaltijd verslonden worden. Deze gedaante van de Allerhoogste Heer is de allesverslindende reus en Kṛṣṇa toont Zichzelf hier in die gedaante van de allesverslindende tijd. Met uitzondering van enkele Pāṇḍava’s zou iedereen die op dat slagveld aanwezig was, door Hem worden verslonden.

Arjuna was geen voorstander van de strijd en hij dacht dat het beter was om niet te vechten; op die manier zou er geen frustratie zijn. De Heer geeft als antwoord dat zelfs al zou Arjuna niet vechten, iedereen dan alsnog zou worden vernietigd, omdat dat Zijn plan was. Als Arjuna zou stoppen met vechten, dan zouden ze op een andere manier sterven. De dood was onafwendbaar, zelfs al zou hij niet vechten. In feite waren ze al dood. De tijd verwoest alles, en alle manifestaties worden door het verlangen van de Allerhoogste Heer vernietigd. Dat is de wet van de natuur.

「結局、ブラーフマナたちもクシャトリャたちも他の人々もすべひとくちて、至上者はまるで食物のように一口で食べてしまう。パーンドゥの家族を僅かに残して、この戦場にいるその他の人々は残らず彼によって食いつくされてしまうことになっている。アルジュナはこの戦いに気が進まず、むしろ戦わない方がよいとさえ思っていた。そうすれば悩むこともないだろうと思っていた.ところが主の答えは、―アルジュナがたとえ戦わなくても、彼らは皆死ぬ、なぜなら、それが彼の計画だから―もしアルジュナが戦うことを中止したら、彼らは別な方法で死ぬことになる。戦わなくても、死は阻止できない。実際は、彼らは既に死んでいるのだ。〃時″は破壊者である。そして〃現われたもの〃はすべて、至上主の意志によって破壊されるのだ。これが自然の法則である。