Skip to main content

TEXT 32

TEXT 32

Tekst

Verš

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ
śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synoniemen

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — de Persoonlijkheid Gods zei; kālaḥ — tijd; asmi — Ik ben; loka — van de werelden; kṣaya-kṛt — de vernietiger; pravṛddhaḥ — grote; lokān — alle mensen; samāhartum — met het vernietigen; iha — in deze wereld; pravṛttaḥ — bezig; ṛte — zonder, behalve; api — zelfs; tvām — jou; na — nooit; bhaviṣyanti — zullen zijn; sarve — allemaal; ye — die; avasthitāḥ — zich bevinden; prati-anīkeṣu — aan de andere zijden; yodhāḥ — de soldaten.

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, pravil; kālaḥ — čas; asmi — jsem; loka — světů; kṣaya-kṛt — hubitel; pravṛddhaḥ — veliký; lokān — všech lidí; samāhartum — ničením; iha — v tomto světě; pravṛttaḥ — zaměstnaný; ṛte — mimo, kromě; api — i; tvām — tebe; na — nikdy; bhaviṣyanti — budou; sarve — všichni; ye — kteří; avasthitāḥ — nacházející se; prati-anīkeṣu — na obou stranách; yodhāḥ — vojáci.

Vertaling

Překlad

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ik ben de tijd, de grote vernietiger van alle werelden en Ik ben hier gekomen om alle mensen te vernietigen. Met uitzondering van jullie [de Pāṇḍava’s], zullen alle strijders hier aan beide zijden worden gedood.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Jsem čas, velký hubitel světů, a přišel jsem, abych pokořil všechny lidi. S výjimkou vás (Pāṇḍuovců) budou všichni vojáci na obou stranách zabiti.

Betekenisverklaring

Význam

Hoewel Arjuna wist dat Kṛṣṇa zijn vriend en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was, was hij verbaasd over de verschillende gedaanten die Kṛṣṇa tentoonspreidde. Hij vroeg daarom verder naar de eigenlijke missie van deze verwoestende kracht.

In de Veda’s staat geschreven dat de Allerhoogste Waarheid alles vernietigt, zelfs de brāhmaṇa’s. Zo verklaart de Kaṭha Upaniṣad (1.2.25) het volgende:

I když Arjuna věděl, že Kṛṣṇa je jeho přítel a Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, byl zmaten různými podobami, které Kṛṣṇa projevil. Ptal se tedy dále na skutečné poslání této ničivé síly. Ve Vedách stojí, že Nejvyšší Pravda ničí vše, i brāhmaṇy. Kaṭha Upaniṣad (1.2.25) uvádí:

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ
yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Uiteindelijk zullen alle brāhmaṇa’s, kṣatriya’s en alle anderen door de Allerhoogste als een maaltijd verslonden worden. Deze gedaante van de Allerhoogste Heer is de allesverslindende reus en Kṛṣṇa toont Zichzelf hier in die gedaante van de allesverslindende tijd. Met uitzondering van enkele Pāṇḍava’s zou iedereen die op dat slagveld aanwezig was, door Hem worden verslonden.

Arjuna was geen voorstander van de strijd en hij dacht dat het beter was om niet te vechten; op die manier zou er geen frustratie zijn. De Heer geeft als antwoord dat zelfs al zou Arjuna niet vechten, iedereen dan alsnog zou worden vernietigd, omdat dat Zijn plan was. Als Arjuna zou stoppen met vechten, dan zouden ze op een andere manier sterven. De dood was onafwendbaar, zelfs al zou hij niet vechten. In feite waren ze al dood. De tijd verwoest alles, en alle manifestaties worden door het verlangen van de Allerhoogste Heer vernietigd. Dat is de wet van de natuur.

Všichni brāhmaṇi, kṣatriyové a ostatní jsou Nejvyšším nakonec pozřeni jako jídlo. Tato podoba Nejvyššího Pána je všepohlcujícím obrem — a v ní, v podobě všepohlcujícího času, se zde Kṛṣṇa představuje. Kromě několika Pāṇḍuovců má pozřít všechny přítomné na bojišti.

Arjuna nebyl zastáncem boje. Myslel si, že bude lépe nebojovat a tak se vyhnout zklamání. Nyní od Pána dostává odpověď, že i kdyby nebojoval, všichni vojáci budou stejně zahubeni, neboť takový je Pánův plán. Kdyby Arjuna neválčil, zahynuli by nějak jinak. Jejich smrti nebylo možné zabránit ani v případě, že by od boje upustil. Ve skutečnosti již byli mrtví. Čas je zkázou a všechny projevy jsou odsouzeny ke zničení díky touze Nejvyššího Pána. To je zákon přírody.