Skip to main content

Hoofdstuk 10

ГЛАВА ДЕСЯТА

DE VOLHEID VAN DE ABSOLUTE

Щедроти Абсолюту

TEXT 1:
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: O sterkgearmde Arjuna, luister opnieuw. Omdat je Mijn dierbare vriend bent, zal Ik voor jouw bestwil verder spreken en je kennis geven die beter is dan wat Ik tot dusver aan je heb uitgelegd.
TEXT 1:
Верховний Бог-Особа сказав: Слухай же, о міцнорукий Арджуно. Я говоритиму далі, бо ти дорогий Мені друг. Для твоєї користі Я відкрию тобі знання, глибше від того, яке Я вже пояснив.
TEXT 2:
De schare halfgoden en ook de grote wijzen kennen Mijn oorsprong en volheden niet, omdat Ik in alle opzichten de oorsprong van de halfgoden en de wijzen ben.
TEXT 2:
Ні міріади напівбогів, ні великі мудреці не знають про Моє походження й щедроти, бо Я — першопричина напівбогів і мудреців з усякого погляду.
TEXT 3:
Alleen degene die Mij kent als ongeboren, beginloos en de Allerhoogste Heer van alle werelden en die niet misleid is onder de mensen, wordt bevrijd van alle zonden.
TEXT 3:
Людину, яка знає Мене як ненародженого, як того, хто не має початку, як Верховного Володаря усіх світів, — лише таку людину, непідвладну ілюзії, Я звільняю від усіх гріхів.
TEXTS 4-5:
Intelligentie; kennis; vrij zijn van twijfel en verwarring; vergevensgezindheid; waarheidlievendheid; beheersing van de zintuigen; beheersing van de geest; vreugde en verdriet; geboorte; dood; angst; onbevreesdheid; geweldloosheid; gelijkmoedigheid; tevredenheid; ascese; vrijgevigheid; roem en schande — al deze verschillende kwaliteiten van levende wezens zijn geschapen door Mij alleen.
TEXTS 4-5:
Інтелект, знання, свободу від сумнівів та ілюзій, прощення, правдивість, володіння своїми чуттями, приборкання розуму, щастя й нещастя, народження, смерть, страх, безстрашність, відмову від застосування насильства, врівноваженість, вдоволеність, аскетизм, милосердя, славу і ганьбу — всі ці різні якості й здібності живих істот створив саме Я.
TEXT 6:
De zeven grote wijzen en de vier andere grote wijzen voor hen, evenals de Manu’s [de voorouders van de mensheid], komen uit Mij voort door geboorte uit Mijn geest, en alle levende wezens, die de verschillende planeten bevolken, stammen van hen af.
TEXT 6:
Семеро великих мудреців, і четверо інших великих мудреців перед ними, і всі Ману (прародителі людства) виходять з Мене, народжені з Мого розуму, а всі живі істоти, що населяють різні планети, походять від них.
TEXT 7:
Wie werkelijk overtuigd is van Mijn volheid en mystieke kracht, zal onvermengde devotionele dienst verrichten; daarover bestaat geen twijfel.
TEXT 7:
Якщо хтось воістину знає про всі Мої щедроти та містичні сили, він присвячує себе чистому відданому служінню, — це безсумнівно.
TEXT 8:
Ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële werelden. Alles komt voort uit Mij. De wijzen die hiervan volkomen doordrongen zijn, bewijzen Me devotionele dienst en vereren Me met heel hun hart.
TEXT 8:
Я — джерело всіх духовних і матеріальних світів. Все витікає з Мене. Мудрий прекрасно знає про це й присвячує себе відданому служінню Мені, поклоняючись Мені всім серцем.
TEXT 9:
De gedachten van Mijn zuivere toegewijden zijn voortdurend van Mij vervuld, hun leven is volledig aan Mijn dienst gewijd en door elkaar te verlichten en voortdurend over Mij te spreken, ervaren ze grote tevredenheid en geluk.
TEXT 9:
Думки Моїх чистих відданих зосереджені на Мені; їхнє життя повністю присвячене служінню Мені, і вони відчувають вище задоволення та блаженство, завжди розмовляючи про Мене й освічуючи один одного.
TEXT 10:
Aan hen die Mij voortdurend met liefde en devotie dienen, geef Ik het verstand waarmee ze tot Mij kunnen komen.
TEXT 10:
Тим, хто постійно з любов’ю віддано служать Мені, Я даю істинний інтелект, за допомогою якого вони можуть прийти до Мене.
TEXT 11:
Om hun bijzondere genade te tonen, verdrijf Ik, die aanwezig ben in hun hart, met de stralende lamp van kennis de duisternis die voortkomt uit onwetendheid.
TEXT 11:
Виявляючи до них особливу милість, Я, що перебуваю в їхніх серцях, сяйним світочем знання розвіюю пітьму, яку породжує невігластво.
TEXTS 12-13:
Arjuna zei: Jij bent de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de allerhoogste verblijfplaats, de zuiverste, de Absolute Waarheid. Jij bent de eeuwige, transcendentale en oorspronkelijke persoon, de ongeborene, de grootste. Alle grote wijzen zoals Nārada, Asita, Devala en Vyāsa bevestigen deze waarheid over Jou en nu verklaar Je het me Zelf.
TEXTS 12-13:
Арджуна сказав: Ти — Верховний Бог-Особа, остаточний притулок, найчистіший, Абсолютна Істина, Ти — вічна, трансцендентна, первинна особа, ненароджений і найвеличніший. Усі великі мудреці: На̄рада, Асіта, Девала, Вйа̄са підтверджують цю істину про Тебе, а зараз Ти Сам сповіщаєш її мені.
TEXT 14:
O Kṛṣṇa, alles wat Je me hebt gezegd aanvaard ik volkomen als de waarheid. Zowel de halfgoden als de demonen, o Heer, kunnen Je gedaante en Je transcendentale eigenschappen niet begrijpen.
TEXT 14:
О Кр̣шн̣о, я приймаю за істину все, що Ти повідав мені. Ані напівбоги, ані демони, о Господи, не можуть усвідомити Твоєї Особи.
TEXT 15:
Sterker nog, alleen Jij kent Jezelf door Je eigen interne vermogen, o Allerhoogste Persoon, oorsprong van alles, Heer van alle wezens, God der goden, Heer van het universum!
TEXT 15:
Воістину, Ти один знаєш Себе, завдяки Своїй внутрішній силі, о Верховна Особо, першоджерело всього, Володарю всіх істот, Боже богів, Господь усесвіту!
TEXT 16:
Vertel me alsjeblieft uitvoerig over Je goddelijke volheden waarmee Je al deze werelden doordringt.
TEXT 16:
Будь ласка, розкажи мені в подробицях про Свої божественні щедроти, що ними Ти сповнюєш усі ці світи.
TEXT 17:
O Kṛṣṇa, o allerhoogste mysticus, hoe zal Ik voortdurend aan Je denken en hoe zal ik Je kennen? In welke verschillende verschijningsvormen moet ik Je in gedachten houden, o Allerhoogste Persoonlijkheid Gods?
TEXT 17:
О Кр̣шн̣а, о вищий містику, як мені постійно думати про Тебе, і як мені пізнати Тебе? В якій з Твоїх різноманітних форм мені пам’ятати про Тебе, о Верховний Боже-Особистість?
TEXT 18:
O Janārdana, beschrijf alsjeblieft nogmaals uitvoerig Je mystieke volheden. Ik krijg er nooit genoeg van over Jou te horen, want hoe meer ik hoor, hoe meer ik de nectar van Je woorden wil proeven.
TEXT 18:
О Джана̄рдана, будь ласка, розповідай далі у подробицях про Свою містичну могутність. Я не можу насититися, слухаючи про Тебе, і чим більше я чую, тим солодший мені нектар Твоїх слів.
TEXT 19:
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ja, Ik zal je over Mijn luisterrijke manifestaties vertellen, maar dan alleen over de voornaamste, o Arjuna, want Mijn volheid is onbegrensd.
TEXT 19:
Верховний Бог-Особа сказав: Так, Я повідаю тобі про Свої дивовижні вияви, о Арджуна, але тільки про найбільш визначні, бо немає меж Моїм щедротам.
TEXT 20:
Ik ben de Superziel, o Arjuna, die zich in het hart van alle levende wezens bevindt. Ik ben het begin, het midden en het einde van alle wezens.
TEXT 20:
Я — Наддуша, о Арджуна, яка перебуває в серцях всіх живих істот. Я — їхній початок, середина і кінець.
TEXT 21:
Onder de Āditya’s ben Ik Viṣṇu, van de lichtgevende hemellichamen ben Ik de stralende zon, onder de Maruts ben Ik Marīci en van de sterren ben Ik de maan.
TEXT 21:
З-посеред А̄дітй Я — Вішн̣у, із світил Я — сяйне Сонце, з Марут Я — Марı̄чі, і серед зірок Я — Місяць.
TEXT 22:
Van de Veda’s ben Ik de Sāma-veda; onder de halfgoden ben Ik Indra, de hemelkoning; van de zintuigen ben Ik de geest, en in de levende wezens ben Ik de levenskracht [het bewustzijn].
TEXT 22:
З Вед Я — Са̄ма-Веда, з напівбогів Я — Індра, цар небес, із чуттів Я — розум, а в живих істотах Я — життєва сила (свідомість).
TEXT 23:
Onder alle Rudra’s ben ik Heer Śiva; onder de Yakṣa’s en Rākṣasa’s ben Ik de heer van de rijkdom [Kuvera]; onder de Vasu’s ben Ik vuur [Agni] en van de bergen ben Ik Meru.
TEXT 23:
Із всіх Рудр Я — Господь Ш́іва, з-поміж йакш і ра̄кшасів Я — володар скарбів (Кувера), з-поміж Васу Я — вогонь (Аґні), й з-поміж гір Я — Меру.
TEXT 24:
Weet, o Arjuna, dat Ik van alle priesters de voornaamste, Bṛhaspati, ben. Onder de bevelhebbers ben Ik Kārtikeya en van watervlakten ben Ik de oceaan.
TEXT 24:
Знай, о Арджуно, що із жреців Я — головний жрець, Бр̣хаспаті. З полководців Я — Ка̄ртікейа, і серед водоймищ — Я океан.
TEXT 25:
Onder de grote wijzen ben Ik Bhṛgu; van alle geluidsvibraties ben Ik het transcendentale oṁ; van alle offers ben Ik het chanten van de heilige namen [japa], en van onverplaatsbare dingen ben Ik het Himālaya-gebergte.
TEXT 25:
З-поміж великих мудреців Я — Бгр̣ґу, з вібрацій Я — трансцендентний склад ом̇, з жертвоприношень Я — оспівування святих імен (джапа), і з-поміж нерухомих об’єктів Я — Гімалаї.
TEXT 26:
Van alle bomen ben Ik de banyan-boom en van de wijzen onder de halfgoden ben Ik Nārada. Onder de Gandharva’s ben Ik Citraratha en onder de volmaakte wezens ben Ik de wijze Kapila.
TEXT 26:
Із всіх дерев Я — баньян, а з мудреців серед напівбогів Я — На̄рада. З Ґандгарв Я — Чітраратга, а серед досконалих істот Я — мудрець Капіла.
TEXT 27:
Weet dat Ik onder paarden Uccaiḥśravā ben, die voortgebracht werd tijdens het karnen van de oceaan voor nectar. Onder voorname olifanten ben Ik Airāvata en onder de mensen ben Ik de koning.
TEXT 27:
Знай, що із коней Я — Уччаіх̣ш́рава̄, породжений тоді, коли заради божественного напою збивали океан. Серед шляхетних слонів Я — Аіра̄вата, а серед людей Я — цар.
TEXT 28:
Van alle wapens ben Ik de bliksemschicht en onder de koeien ben Ik de surabhi. Van alle oorzaken van voortplanting ben Ik Kandarpa, de god van de liefde, en onder de slangen ben Ik Vāsuki.
TEXT 28:
З усіх різновидів зброї Я — блискавка, серед корів Я — сурабгі. З причин породження потомства Я — Кандарпа, бог кохання, і із зміїв Я — Ва̄сукі.
TEXT 29:
Onder de Nāga’s met vele schilden ben Ik Ananta en onder de waterwezens ben Ik de halfgod Varuṇa. Onder de overleden voorouders ben Ik Aryamā en onder hen die orde en wet handhaven ben Ik Yama, de heer van de dood.
TEXT 29:
З багатоголових На̄ґів Я — Ананта, і серед мешканців вод Я — напівбог Варун̣а. З відійшовших предків Я — Арйама̄, а серед законодавців Я — Йама, бог смерті.
TEXT 30:
Onder de Daitya’s [demonen] ben Ik de toegewijde Prahlāda; van alle overheersers ben Ik de tijd; van alle dieren ben Ik de leeuw en onder de vogels ben Ik Garuḍa.
TEXT 30:
З-поміж демонів Даітй Я — відданий Прахла̄да, з поневолювачів Я — час, і серед звірів Я — лев, а серед птахів Я — Ґаруд̣а.
TEXT 31:
Van alles wat zuivert ben Ik de wind; onder degenen die wapens hanteren ben Ik Rāma; van de vissen ben Ik de haai en van de rivieren ben Ik de Ganges.
TEXT 31:
З тих, що очищують, Я — вітер, із тих, хто тримає зброю, Я — Ра̄ма, серед риб Я — акула, а з усіх рік — Ґанґа.
TEXT 32:
Van alle scheppingen ben Ik het begin, het einde en ook het midden, o Arjuna. Van alle wetenschappen ben Ik de spirituele wetenschap van het zelf en onder beoefenaars van de logica ben Ik de uiteindelijke waarheid.
TEXT 32:
Я — початок, кінець і середина всіх творінь, о Арджуно. З усіх різновидів знання Я — духовна наука про душу, а для логіків Я — остаточна істина.
TEXT 33:
Van de letters ben Ik de letter A en van samengestelde woorden ben Ik het tweeledige woord. Ook ben Ik de eeuwige tijd, en onder de scheppers ben Ik Brahmā.
TEXT 33:
З усіх літер Я — буква «А», серед усіх складних слів Я є двоскладове. Я також — невичерпний час, і серед творців Я — Брахма̄.
TEXT 34:
Ik ben de allesverslindende dood en de voortbrenger van al wat komen zal. Onder vrouwen ben Ik Kīrti (roem), Śrī (geluk), Vāk (welsprekendheid), Smṛti (geheugen), Medhā (intelligentie), Dhṛti (standvastigheid) en Kṣamā (geduld).
TEXT 34:
Я — всепоглинаюча смерть, і Я — причина, яка породжує все, що має бути. Серед жінок Я — слава, процвітання, витончена мова, пам’ять, кмітливість, вірність і терпеливість.
TEXT 35:
Van de hymnen in de Sāma-veda ben Ik de Bṛhat-sāma en van alle poëzie ben Ik de Gāyatrī. Van alle maanden ben Ik Mārgaśīrṣa [november-december] en van de jaargetijden ben Ik de bloeiende lente.
TEXT 35:
З гімнів Са̄ма Веди Я—Бр̣хат-са̄ма, в поезії Я — Ґа̄йатрı̄. З місяців Я — Ма̄рґаш́ı̄рша (листопад-грудень), і з пір року Я — квітуча весна.
TEXT 36:
Ik ben ook het gokken van valsspelers en van al wat schittert ben Ik de schittering. Ik ben overwinning, Ik ben avontuur en Ik ben de kracht van de sterken.
TEXT 36:
Також з усіх шахрайств Я — азартна гра, і Я — блиск усієї розкоші. Я — перемога, Я — пригода, і Я — сила сильного.
TEXT 37:
Onder de afstammelingen van Vṛṣṇi ben Ik Vāsudeva en onder de Pāṇ-ḍava’s ben Ik Arjuna. Onder de wijzen ben Ik Vyāsa en onder grote denkersben Ik Uśanā.
TEXT 37:
З нащадків Вр̣шн̣і Я — Ва̄судева, з Па̄н̣д̣ав Я — Арджуна. З мудреців Я — Вйа̄са, і з-поміж великих мислителів — Уш́ана̄.
TEXT 38:
Van alle middelen om wetteloosheid tegen te gaan ben Ik de straf, en onder degenen die overwinning nastreven, ben Ik moraliteit. Van geheime dingen ben Ik de stilte en Ik ben de wijsheid van de wijzen.
TEXT 38:
Серед всіх засобів придушення беззаконня Я — кара, і Я — моральність тих, хто прагне перемоги, Я — безмовність тайни і Я — розсудливість та знання мудрих.
TEXT 39:
Verder ben Ik het zaad dat alle vormen van bestaan verwekt, o Arjuna. Er is geen wezen — of het nu in staat is te bewegen of niet — dat zonder Mij kan bestaan.
TEXT 39:
І ще, о Арджуно, Я є сім’ям, яке породжує все суще. Будь-що створене — рухоме й нерухоме — не може існувати без Мене.
TEXT 40:
O machtige overwinnaar van vijanden, Mijn goddelijke manifestaties zijn oneindig. Wat Ik je verteld heb is slechts een summiere aanduiding van Mijn ontelbare volheden.
TEXT 40:
О звитяжний, нема кінця Моїм божественним виявам. Ті, про які Я повідав тобі, є лише тьмяне віддзеркалення Моїх безмежних божествених щедрот.
TEXT 41:
Weet dat alle rijke, prachtige en luisterrijke scheppingen slechts voortkomen uit een sprank van Mijn schitterende grootsheid.
TEXT 41:
Знай, що всі гідні подиву, прекрасні й славетні творіння виникають лише із іскри Мого сяйва.
TEXT 42:
Maar waar is al deze gedetailleerde kennis voor nodig, Arjuna? Met īīn enkel deeltje van Mijzelf doordring en draag Ik dit hele universum.
TEXT 42:
О Арджуно, навіщо знати про все це в подробицях? Лише однією часткою Себе Я пронизую і підтримую весь цей всесвіт.