Skip to main content

भगवद्गीता - जशी आहे तशी

अध्याय पहिला: अर्जुनविषादयोग (कुरुक्षेत्रातील युद्धस्थळावर सैन्यांचे निरीक्षण)
अध्याय दुसरा: सांख्ययोग(गीतचे सार)
अध्याय तिसरा: कर्मयोग
अध्याय चौथा: ज्ञानकर्मसंन्यासयोग(दिव्य ज्ञान)
अध्याय पाचवा: कर्मसंन्यासयोग(कृष्णभावनाभावित कर्म)
अध्याय सहावा: ध्यानयोग
अध्याय सातवा: (ज्ञानविज्ञानयोग)
अध्याय आठवा: अक्षरब्रह्मयोग(भगवत्प्राप्ती)
अध्याय नववा: राजविद्या राजगृह्ययोग(परमगोपनीय ज्ञान)
अध्याय दहावा: विभूतियोग
अध्याय अकरावा: विश्वरूपदर्शनयोग(विश्वरूप)
अध्याय बारावा: भक्तियोग(श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा)
अध्याय तेरावा: क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग(प्रकृती, पुरुष आणि चेतना)
अध्याय चौदावा: गुणत्रयविभागयोग(त्रिगुणमयी माया)
अध्याय पंधरावा: पुरुषोत्तम योग(परमपुरुषाचा योग)
अध्याय सोळावा: दैवासुरसंपद्‌कविभागयोग(दैवी आणि आसुरी स्वभाव)
अध्याय सतरावा: श्रद्धात्रयविभागयोग
अध्याय अठरावा: मोक्षसंन्यासयोग