Skip to main content

Word for Word Index

tathā api
vis tiek — Bg. 2.26
tathā eva
taip — Bg. 11.29, Bg. 11.46
tathā
o taip pat — Bg. 1.8, Bg. 1.32-35, Bg. 1.32-35
taip pat — Bg. 1.26, Bg. 2.22, Bg. 4.29, Bg. 6.7, Bg. 8.25, Bg. 9.32, Bg. 9.33, Bg. 10.6, Bg. 10.12-13, Bg. 10.35, Bg. 11.6, Bg. 11.15, Bg. 11.23, Bg. 11.26-27, Bg. 11.34, Bg. 13.19, Bg. 13.30, Bg. 14.15, Bg. 15.3-4, Bg. 17.7, Bg. 17.26-27, Bg. 18.14
tokiu būdu — Bg. 2.1
taip ir — Bg. 2.13
tuo būdu — Bg. 2.29
taip — Bg. 3.25, Bg. 3.38, Bg. 4.11, Bg. 11.28, Bg. 11.50, Bg. 12.18-19, Bg. 13.33, Bg. 18.50, Bg. 18.63
šitaip — Bg. 4.28
taip pat. — Bg. 4.37, Bg. 7.6
kaip ir — Bg. 5.24
lygiai taip — Bg. 9.6, Bg. 13.34
taip. — Bg. 14.10
o taip pat ir — Bg. 16.21