Skip to main content

Word for Word Index

tat sarvam
visa tai — Bg. 8.28
sarvam
visas kūnas — Bg. 2.17
visa — Bg. 4.33, Bg. 7.13, Bg. 8.22, Bg. 9.4
visus atoveikius už nuodėmes — Bg. 4.36
viską — Bg. 6.30, Bg. 11.40, Bg. 13.14
visa, kas gali būti — Bg. 7.7
viskas — Bg. 7.19, Bg. 10.8, Īśo 1
visą — Bg. 10.14
visas — Bg. 18.46