Skip to main content

Word for Word Index

iva
kaip — Bg. 1.30, Bg. 2.10, Bg. 2.58, Bg. 5.10, Bg. 15.8, Īśo 9
tartum — Bg. 2.67, Bg. 3.36
tikrai — Bg. 3.2, Bg. 3.2
lyg — Bg. 6.34, Bg. 6.38, Bg. 13.17, Bg. 18.48
lyg. — Bg. 7.7
kaip tą — Īśo 12
pitā iva
kaip tėvas — Bg. 11.44
sakhā iva
kaip draugas — Bg. 11.44
viṣam iva
lyg nuodai — Bg. 18.37
tarsi nuodai — Bg. 18.38