Skip to main content

Word for Word Index

imam
visus šiuos — Bg. 1.28
šią — Bg. 2.33, Bg. 9.33, Bg. 13.34
šį — Bg. 4.1, Bg. 18.70, Bg. 18.74
šį mokslą — Bg. 4.2
šiuos — Bg. 9.8, Bg. 17.7
šitą — Bg. 16.13-15
tą — Bg. 18.76
imām
tai — Bg. 2.39
yām imām
visus šiuos — Bg. 2.42-43

Filter by hierarchy