Skip to main content

Word for Word Index

enam
šitą — Bg. 2.19, Bg. 2.19
tą (sielą) — Bg. 2.21
šią sielą — Bg. 2.23, Bg. 2.23, Bg. 2.23, Bg. 2.25, Bg. 2.29, Bg. 2.29, Bg. 2.29
ši siela — Bg. 2.26
dėl sielos — Bg. 2.26
šis — Bg. 3.37
šį — Bg. 3.41, Bg. 15.3-4
šią — Bg. 4.42
tas — Bg. 6.27
jį — Bg. 11.50
tą — Bg. 15.11
tai — Bg. 15.11
enām
ją — Bg. 2.72