Skip to main content

Aštunta mantra

Kaheksas Mantra

Tekstas

Tekst

sa paryagāc chukram akāyam avraṇam
asnāviraḿ śuddham apāpa-viddham
kavir manīṣī paribhūḥ svayambhūr
yāthātathyato ’rthān vyadadhāc chāśvatībhyaḥ samābhyaḥ
sa paryagāc chukram akāyam avraṇam
asnāviraḿ śuddham apāpa-viddham
kavir manīṣī paribhūḥ svayambhūr
yāthātathyato ’rthān vyadadhāc chāśvatībhyaḥ samābhyaḥ

Synonyms

Synonyms

saḥ — tas asmuo; paryagāt — turi iš tikrųjų pažinti; śukram — visagalį; akāyam — neįkūnytą; avraṇam — be priekaištų; asnāviram — be venų; śuddham — antiseptinį; apāpa-viddham — profilaktinį; kaviḥ — visa žinantis; manīṣī — filosofas; paribhūḥ — didžiausias iš visų; svayambhūḥ — sau pakankamas; yāthātathyataḥ — tiesiog vykdydamas; arthān — norimus dalykus; vyadadhāt — dovanoja; śāśvatībhyaḥ — nuo neatmenamų; samābhyaḥ — laikų.

saḥ — see isik; paryagāt — peab tõeliselt teadma; śukram — kõikvõimas; akāyam — kehatu; avraṇam — ühegi etteheiteta; asnāviram — soonteta; śuddham — antiseptiline; apāpa-viddham — raviv; kaviḥ — kõiketeadja; maniṣi — filosoof; paribhūḥ — kõigist suurim; svayambhūḥ — enesega rahulduv; yāthātathyataḥ — täpselt kohane; arthān — ihaldusväärsed; vyadadhāt — määrab; śāśvatibhyaḥ — igivana; samābhyaḥ — aeg.

Translation

Translation

Toks žmogus turi iš tikrųjų pažinti visų didžiausiąjį – Dievo Asmenį, kuris yra neįkūnytas, visa žinantis, nepriekaištingas, be venų, tyras ir nesuteptas, pats sau pakankamas filosofas, nuo neatmenamų laikų patenkinantis kiekvieno troškimus.

Selline inimene peab tõesti teadma kõigist suurimat, kes on kehatu, kõiketeadja, väljaspool etteheiteid, saasteta, puhas, riivamatu, enesega rahulduv filosoof, kes igivanast ajast alates täidab kõigi soovid.

Purport

Purport

Šis posmas aprašo transcendentinį ir amžiną Absoliučiojo Dievo Asmens pavidalą. Aukščiausiasis Viešpats nėra impersonalus, Jis turi transcendentinį pavidalą, kuris nė kiek nepanašus į materialaus pasaulio pavidalus. Šiame pasaulyje gyvų esybių pavidalus, t. y. kūnus, sukuria materialioji gamta, ir jie funkcionuoja kaip bet kuris kitas materialus mechanizmas. Anatomijos požiūriu, materialus kūnas yra mechaninė struktūra su venomis ir kitkuo, tuo tarpu transcendentinis Aukščiausiojo Viešpaties kūnas neturi nieko panašaus į venas. Šioje mantroje aiškiai pasakyta, kad Jis – neįkūnytas, o tai reiškia, kad Jo kūnas nesiskiria nuo sielos. Priešingai negu mes, Jis nepriverstas gauti kūną, nes gamtos dėsniai Jam negalioja. Materijos nelaisvėje esanti siela skiriasi nuo kūno ir proto – grubaus ir subtilaus savo apvalkalų. Tačiau Aukščiausiajam Viešpačiui skirtumai tarp Jo Paties, Jo kūno ir proto neegzistuoja. Jis – tobula visuma. Jo protas, kūnas ir Jis Pats sudaro vienovę.

Siin on Jumala Absoluutse Isiku transtsendentaalse ja igavese vormi kirjeldus. Kõrgem Jumal ei ole vormitu. Tal on Tema transtsendentaalne vorm, mis ei sarnane ilmalikule. Elavad on saanud oma kehad materiaalselt looduselt ning nad töötavad nagu masinad. Keha füsioloogiline ja anatoomiline ehitus omab mehaanilist struktuuri soonte ja kõige muu kaasnevaga. Jumala transtsendentaalses kehas pole midagi, mis sarnaneks soontega. On selgelt öeldud, et ta on kehatu. See tähendab, et tema keha ja hinge vahel ei ole mingit vahet, samuti pole Ta saanud oma keha looduselt nagu meie. Kehalise elu materiaalses kontseptsioonis on hing erinev jämedast välisest kestast ja peenest mõistusest. Kõrgem Jumal on taolisest eraldusest siiski erinev. Kõrgema Jumala puhul ei ole vaimu ja keha vahel mingit vahet. Ta on Lõplik Tervik ja Tema vaim ning keha ja Tema Ise on üks.

Lygiai taip pat Aukščiausiasis Viešpats aprašomas ir „Brahma- saṁhitoje“ (5.1). Čia Jis apibūdinamas kaip sac-cid-ānanda-vigraha. Tai reiškia, kad Jis yra amžinas ir Savo Asmenyje visiškai įkūnija transcendentinę būtį, žinias ir palaimą. Todėl Jam nereikia turėti atskirus kūną ir protą, kaip kad mums materialiame pasaulyje. Vedų raštai aiškiai nurodo, kad transcendentinis Viešpaties kūnas ir mūsų kūnai yra visiškai nepanašūs vienas į kitą, todėl kartais Jis apibūdinamas kaip neturintis pavidalo. Čia turima galvoje, kad Jo pavidalas ne toks, kaip mūsų, ir kad Jo pavidalo mes negalime suvokti. Toliau „Brahma-saṁhitoje“ (5.32) sakoma, kad visi Jo organai gali pakeisti vienas kitą. Tai reiškia, kad Viešpats gali vaikščioti rankomis, imti daiktus kojomis, matyti delnais ir pėdomis, valgyti akimis ir pan. Śruti-mantrose taip pat pasakyta, kad nors Viešpaties rankos ir kojos ne tokios, kaip mūsų, Jis vis dėlto turi rankas ir kojas, kuriomis priima mūsų aukas ir bėga greičiau už visus. Šie teiginiai patvirtinami šioje, aštuntoje mantroje žodžiu śukram (visagalis).

"Brahma-saṁhitās" on Kõrgema Jumala keha kirjeldatud samal kombel. Seal on Teda kirjeldatud nagu sac-cid-ānanda-vigrahat. See tähendab, et ta esindab transtsendentaalset eksistentsi, tarkust ja õndsust. Vedalikus kirjanduses on öeldud, et Tal on täiesti eriline transtsendentaalne keha ning seetõttu on Teda kirjeldatud kehatuna. Tema kehatus tähendab, et Tal ei ole meiega sarnanevat kuju või vormi, mida me võiksime tajuda. Edasi on "Brahma- saṁhitās" öeldud, et Jumal võib kõigi oma keha osadega teha seda, mida ta ise soovib. On öeldud, et Ta võib ükskõik millise kehaosaga teha teiste meelte tööd. See tähendab, et Jumal võib Oma kätega käia ja võtta vastu asju jalgadega. Ta võib Oma käte ja jalgadega näha ning süüa silmadega. Śruti mantras on öeldud, et Tema käed ja jalad ei sarnane meie omadega, need on erinevad, kuid nende abil saab Ta vastu võtta, mida iganes me talle pakume ning, et Ta käib kiiremini kõigist. "Śrī Īśopaniṣadi" kaheksas mantra kinnitab seda, öeldes, et Ta on kõikvõimas.

Garbinti skirtas Viešpaties pavidalas (arcā-vigraha), kurį šventyklose instaliuoja autoritetingi Viešpatį patyrę ācāryai, taip pat nesiskiria nuo pirminio Viešpaties pavidalo. Apie tai kalba septintoji mantra. Pirminis Viešpaties pavidalas yra Śrī Kṛṣṇa. Śrī Kṛṣṇa išsiplečia į begalinę daugybę pavidalų – tokių, kaip Baladeva, Rāma, Nṛsiṁha, Varāha ir kt. Visi šie pavidalai – vienas ir tas pats Dievo Asmuo. Šventyklose garbinama arcā-vigraha irgi yra Viešpaties ekspansija. Garbinant arcā-vigrahą, Viešpats akimoju tampa pasiekiamas ir Savo visagalės energijos dėka priima bhakto tarnystę. Viešpaties arcā-vigraha apsireiškia prašant ācāryams, šventiems mokytojams, ir, padedant visagalei Viešpaties energijai, ji visu kuo atstoja Patį Viešpatį. Kvaili žmonės, nesusipažinę su „Śrī Īśopaniṣada“ arba kitų śruti-mantrų mokymu, mano, kad tyrų bhaktų garbinama arcā-vigraha yra sudaryta iš materijos elementų. Kvailiems žmonėms ar kaniṣṭha-adhikāriams, neturintiems tobulo matymo, šis pavidalas atrodo materialus, tačiau jie nežino, kad visagaliui ir visa žinančiam Viešpačiui nieko nereiškia panorėjus materiją paversti dvasia, o dvasią – materija.

Jumala palvekuju, arcā-vigraha, mis on pandud templitesse üles ācārjade poolt, kes on Jumalani jõudnud seitsmendas mantras kirjeldatud viisil, ei ole samuti erinev Jumala algupärasest kujust. Jumala algupärane kuju on Śrī Kṛṣṇa. Śrī Kṛṣṇa levib lõputu arvu kujude näol, nagu näiteks Baladeva, Rāma, Nṛsiṁha, Varāha jne., kuid kõik need on Jumala Isik.

Seega on arcā-vigraha, mille poole palvetatakse templites, Jumala levimise vorm. Palvetades arcā-vigraha poole võib jõuda Jumalani, kes võtab teenimise vastu oma kõikvõimsa energia abil ning ei tee ühtegi etteheidet. Arcā-vigraha laskub ācāryade, pühade õpetajate palvel, ning tegutseb täpselt Tema kõikvõimsa energia abil. Rumalad inimesed, kellel pole aimu nendest "Śrī Iśopaniṣadi" mantratest ega teistest śruti-mantratest, arvavad, et arcā-vigraha, kelle poole palvetavad pühendunud, on tehtud materiaalsest ainest. Rumalate inimeste puuduliku nägemise jaoks või kaniṣṭha-adhikāride meelest on kuju materiaalne. Kuid sellised väheste teadmistega inimesed ei tea, et Jumal, olles kõiketeadja ja kõikvõimas, võib muundada vaimu aineks ja vastupidi, nagu Ta soovib.

„Bhagavad-gītoje“ (9.11–12) Viešpats apgailestauja, kad žmonės yra taip degradavę ir jų žinios tokios menkos, jog laiko Viešpaties kūną materialiu vien dėl to, kad Viešpats nužengia į šį pasaulį žmogaus pavidalu. Tokie menkai išprusę žmonės nieko nežino apie Viešpaties visagalybę. Todėl spekuliatyviesiems mąstytojams Viešpats iki galo neatsiskleidžia. Pažinti Viešpatį žmogus gali tik tiek, kiek Jam atsiduoda. O nupuola gyvosios esybės todėl, kad užmiršo savo ryšį su Dievu.

"Bhagavad-gītās" (9.11-12) kahetseb Jumal väheste teadmistega inimeste halvenenud olukorda, kes peavad Jumala keha materiaalseks, kuna Ta tuleb alla sellesse maailma inimese kujul. Sellised vähese informatsiooniga inimesed ei tea Jumala kõikvõimsusest. Seetõttu ei avalda Jumal end mõtlejatele kogu oma olekus. Teda on võimalik tunnetada ainult vastavalt Temale alistumise määrale. Ning inimolendite tingimused on halvenenud ainult tänu sellele, et me oleme unustanud oma sidemed Jumalaga.

Šioje bei kitose Vedų mantrose aiškiai pasakyta, kad Viešpats nuo neatmenamų laikų teikia gyvajai esybei visas gėrybes. Kai gyva būtybė ko nors nori, Viešpats, atsižvelgdamas į tai, kiek ji to verta, suteikia jai trokštamą dalyką. Jeigu žmogus nori būti teisėjas aukščiausiajame teisme, jam reikalinga ne tik kvalifikacija, bet ir tam tikrų instancijų, suteikiančių aukščiausiojo teismo teisėjo titulą, sutikimas. Norint užimti postą, vien kvalifikacijos nepakanka – į jį būtinai turi paskirti tam tikros aukštesnės instancijos. Panašiai ir Viešpats dovanoja gyvosioms esybėms laimės tiek, kiek jos vertos, tačiau kad būtum apdovanotas, vien dorybių nepakanka – reikalinga dar Viešpaties malonė.

Selles mantras nagu paljudes teistes Vedade mantrates on selgelt öeldud, et Jumal annab inimestele soovid ning täidab siis need vastavalt inimeste omadustele. Kui inimene tahab saada ülemkohtu prokuröriks, siis ei pea tal olema mitte ainult sobivad omadused selleks, vaid sõltub ka autoriteedist, kes määrab talle selle tiitli. Ainult vajalike teadmiste omandamisest on vähe, et seda positsiooni tõeliselt saavutada. Sellele kohale määratakse inimene kõrgema autoriteedi poolt. Samuti määrab Jumal inimolendile naudinguid vastavalt tema omadustele, teiste sõnadega — karma seaduse põhjal. Kuid neist omadustest on Jumala armuta siiski vähe.

Gyvoji būtybė paprastai nežino, ko prašyti Viešpaties ir kokios padėties siekti. Tačiau kai gyva būtybė suvokia savo prigimtinę padėtį, ji ima prašyti, kad jai būtų suteikta galimybė transcendentiškai bendrauti su Viešpačiu ir tarnauti Jam su transcendentine meile. Deja, veikiamos materialios gamtos, gyvosios būtybės prašo daugelio kitų dalykų. „Bhagavad-gītā“ (2.41) jų galvoseną vadina išsišakojusiu ar išsklaidytu intelektu. Dvasinis intelektas yra vientisas, o pasaulietiškas – daugialypis. „Śrīmad-Bhāgavatam“ pasakyta, kad tie, kurie susižavėjo laikinomis išorinės energijos grožybėmis, užmiršta apie tikrąjį gyvenimo tikslą – grįžimą atgal pas Dievą. Užmiršęs apie tai, žmogus kuria įvairius planus bei projektus ir taip mėgina išspręsti savo problemas, bet tai yra tas pat, kaip kramtyti tai, kas jau buvo sukramtyta. Tačiau Viešpats gailestingas: Jis nekliudo užsimiršusiai gyvai esybei ir leidžia jai eiti savo keliu. Šioje „Śrī Īśopaniṣados“ mantroje vartojamas labai taiklus žodis yāthātathyataḥ, nurodantis, kad Viešpats atlygina gyvai esybei pagal jos norus. Jeigu gyva būtybė nori patekti į pragarą, Viešpats jai netrukdo, o jeigu ji nori sugrįžti atgal pas Dievą, Jis jai padeda.

Harilikult ei tea inimene, mida Jumalalt paluda või millise koha jaoks end ette valmistada. Kui aga too inimolend teab enesele määratud kohta, siis palub ta, et teda võetaks vastu Jumala transtsendentaalsesse liitu, et Teda armastusega teenida. Selle asemel, et paluda just seda, palub inimolend materiaalse looduse mõjutustel paljusid teisi asju ning tema mõistust on "Bhagavad-gītās" (2.41) kirjeldatud kui jagunenud või viltust. Vaimne intelligents on üks, kuid selle vastandeid on palju. "Śrīmad-Bhāgavatamis" on öeldud, et isik, kes on võlutud välise energia ajutisest ilust, unustab oma tõelise eesmärgi, milleks on tagasiminek Jumala juurde. Unustanud selle, püütakse kõike korraldada erinevate plaanide ja programmide järgi, mida on võrreldud lõputu mõtisklemisega juba läbimõeldud keeldumise üle. Kuid Jumal on nii armuline, et Ta laseb unustaval elusolendil seda teha ilma tema tegutsemisesse vahele segamata. Kui elusolend tahab minna põrgusse, siis laseb Jumal temal sinna ka minna, ilma vahele segamata; ning kui ta tahab minna tagasi koju, tagasi Jumala juurde, siis aitab Jumal teda selleski.

Dievas šioje mantroje aprašomas kaip paribhūḥ, visų didžiausias. Niekas Jam neprilygsta ir Jo nepranoksta. Kitos gyvos būtybės čia vadinamos elgetomis, prašinėjančiais Viešpaties įvairių gėrybių. Viešpats duoda gyvosioms esybėms to, ko jos trokšta. Jei gyvos esybės prilygtų Viešpačiui savo galybe, t. y. būtų visa žinančios arba visagalės, jos neprašytų iš Viešpaties nieko, netgi vadinamojo išsivadavimo. Tikrasis išsivadavimas – tai sugrįžimas atgal pas Dievą. Impersonalistų įsivaizduojamas išsivadavimas yra mitas, ir kol elgeta neatgaus dvasinio proto ir nesuvoks savo prigimtinės padėties, tol jis per amžius prašys išmaldos savo jausmams patenkinti.

Jumalat on siin kirjeldatud sõnaga paribhūḥ, suurim kõigist. Teisi elusolendeid on aga kirjeldatud nagu kerjuseid, kes Teda paluvad. Ning Jumal täidab nende palved. Kui teised elusolendid oleksid Jumalaga võrdse võimuga, kui nad oleksid sama kõikvõimsad, kõiketeadjad, siis ei saaks kõne alla tullagi Jumalalt nn. vabastamise kerjamine. Inimolendi tõeline vabanemine on tagasitulek Jumala juurde. Kui vabanemist kujutatakse ette millegi abstraktsena, siis jääb see vaid müüdiks ning kerjamine meelte rahuldamise tarbeks võib jätkuda igavesti; kuni kerjus ei tule mõistusele ega tunneta enesele tegelikult määratud kohta.

Tik Aukščiausias Viešpats yra Pats Sau pakankamas. Kai prieš 5 000 metų Viešpats Kṛṣṇa nužengė į žemę, visi Jo darbai bylojo, kad Jis yra Dievo Asmuo. Vaikystėje Jis nukovė daugybę galingų demonų, tokių, kaip Aghāsura, Bakāsura ir Śakaṭāsura, ir negalėtume teigti, kad šią galią Jis įgijo didžiulėmis pastangomis. Viešpats pakėlė Govardhano kalną, nors niekad nesitreniravo kilnoti sunkumus. Jis šoko su gopėmis, nekreipdamas dėmesio į socialinius susitarimus, ir nesulaukė jokių priekaištų. Nors gopės mylėjo Kṛṣṇą kaip aistringos meilužės, jų ir Kṛṣṇos savitarpio santykius šlovino net Viešpats Caitanya, kuris buvo reiklus sannyāsis ir griežtai laikėsi disciplinos reikalavimų. „Śrī Īśopaniṣada“ dar vadina Viešpatį śuddham (antiseptiniu) ir apāpa-viddham (profilaktiniu), arba tyru ir nesutepamu. Jis antiseptinis ta prasme, kad Jam prisilietus prie užteršto daikto, daiktas tampa švarus. Žodis „profilaktinis“ nurodo bendravimo su Juo galią. „Bhagavad- gītoje“ (9.30–31) pasakyta, kad iš pradžių bhaktas gali atrodyti sudurācāra – nederamai besielgiančiu žmogumi, tačiau jį reikia laikyti tyru, nes jis eina teisingu keliu. Toks yra bendravimo su Viešpačiu „profilaktinis“ poveikis. Viešpats taip pat yra apāpa- viddham. Tai reiškia, kad Jo negali sutepti nuodėmė. Kitąsyk gali atrodyti, kad Jis nusideda, tačiau visi Jo veiksmai yra grynas gėris, nes Jis negali užsitraukti nuodėmės. Bet kokiomis aplinkybėmis Jis lieka tyriausiasis, śuddham, todėl dažnai yra lyginamas su saule. Saulė išgarina drėgmę daugelyje vietų, kur žemė užteršta, bet pati lieka švari. Iš tikrųjų ji turi sterilizuojančių ypatybių ir išvalo didžiausius nešvarumus. Jeigu net saulė, kuri yra materialus objektas, tokia galinga, tai galime įsivaizduoti, kokia stipri visagalio Viešpaties apvalomoji jėga.

Kõrgem Jumal on enesega rahulduv. Kui Jumal Kṛṣṇa ilmus 5 000 aastat tagasi maa peale, siis tõi Ta erinevate tegudega esile kõik Jumaluse avaldused. Oma lapsepõlves tappis Ta mitu võimsat deemonit, mille juures ei tulnud kõne allagi taolise jõu saamine mingist teisest allikast. Ta tõstis ülesse Govardhana künka, ta tantsis koos gopīdega, ilma, et teda oleks ühiskonna poolt kuidagi piiratud või, et keegi oleks talle kuidagi saanud etteheiteid teha. Ja ehkki gopīd lähenesid talle rikkaliku armastusega, kiitis Jumal Kṛṣṇa ühinemist gopīdega isegi Jumal Caitanya, keda tunti range sannyāsinina ning jüngrite ettekirjutuste paindumatu järgijana. Selle kinnituseks on "Śrī Iśopaniṣadis" öeldud, et Jumal on śuddham (antiseptiline) ja apāpa-viddham (raviv), puhas ja rüvetamatu. Antiseptiline on ta selles mõttes, et kui mõni selle maailma ebapuhas olend Teda puudutab, siis saab ta puhtaks. Sõna raviv viitab Tema liidule, millest räägitakse "Bhagavad-gītās" (9.30-31). On öeldud, et isegi piinlikult täpne ja hoolas pühendunu võib olla algselt olnud sudurācāra, halvasti käituv. Sellest hoolimata võetakse ta vastu, sest ta on õigel teel. Selline on Jumala liidu raviv toime. Jumal on apāpa-viddham, mis tähendab, et mingisugune patt ei saa Teda puudutada. Isegi kui Ta teeb midagi, mis võib näida patusena on need teod puhtad ning ei tule kõne allagi, et Jumal oleks ekslik. Ta on puhtaim kõigist ning tihti võrreldakse Teda Päikesega. Päike eraldab niiskust maailma kõige erinevamatest ja puutumatutest paikadest, kuid jääb ise puhtaks. Ta puhastab ebameeldivaid asju neid steriliseerides. Kui juba Päike on sedavõrd võimas, olles vaid materiaalne objekt, siis võime me kujutleda Kõikvõimsa Jumala puhtust ja jõudu.