Skip to main content

Penkta mantra

Mantra Five

Tekstas

Text

tad ejati tan naijati
tad dūre tad v antike
tad antar asya sarvasya
tad u sarvasyāsya bāhyataḥ
tad ejati tan naijati
tad dūre tad v antike
tad antar asya sarvasya
tad u sarvasyāsya bāhyataḥ

Synonyms

Synonyms

tat — tas Aukščiausiasis Viešpats; ejati — vaikšto; tat — Jis; na — ne; ejati — vaikšto; tat — Jis; u — taip pat; antike — labai arti; tat — Jis; antaḥ — viduje; asya — to; sarvasya — visa ko; tat — Jis; u — taip pat; sarvasya — vias ko; asya — to; bāhayataḥ — išorėje.

tat — this Supreme Lord; ejati — walks; tat — He; na — not; ejati — walks; tat — He; dūre — far away; tat — He; u — also; antike — very near; tat — He; antaḥ — within; asya — of this; sarvasya — of all; tat — He; u — also; sarvasya — of all; asya — of this; bāhyataḥ — external to.

Translation

Translation

Aukščiausiasis Viešpats ir vaikšto, ir nevaikšto. Jis labai toli, bet sykiu ir labai arti. Jis yra visur ir anapus visko.

The Supreme Lord walks and does not walk. He is far away, but He is very near as well. He is within everything, and yet He is outside of everything.

Purport

Purport

Čia aprašyti kai kurie Aukščiausiojo Viešpaties transcendentinių darbai, kuriuos Jis atlieka nesuvokiamomis Savo galiomis. Vienas kitam prieštaraujantys posmo teiginiai pateikiami įrodyti Viešpaties galių nesuvokiamumą. „Jis vaikšto ir nevaikšto.“ Teigdami, kad vaikščiojantis negali vaikščioti, nusižengtume įprastai logikai. Tačiau, kalbant apie Dievą, ši priešprieša tėra priemonė pabrėžti Jo nesuvokiamą galybę. Žinių ribotumas neleidžia mums suderinti šių prieštaravimų, todėl mes mėginame suprasti Viešpatį, kiek tai leidžia padaryti mūsų ribotas protas. Antai māyāvādos mokyklos filosofai impersonalistai pripažįsta tik tuos Viešpaties darbus, kuriuose neišryškėja Jo, kaip asmenybės, bruožai. Asmenybinį Viešpaties aspektą jie atmeta. Tuo tarpu bhāgavatos mokyklos atstovai, grįsdami savo mokymą tobula Viešpaties koncepcija, pripažįsta, kad Jis turi nesuvokiamas galias, ir supranta, kad Viešpats yra asmenybė ir sykiu Jis beasmenis. Bhāgavatai žino, jog nepripažįstant nesuvokiamų Dievo galių, žodžiai „Aukščiausiasis Viešpats“ prarastų savo prasmę.

Here is a description of some of the Supreme Lord’s transcendental activities, executed by His inconceivable potencies. The contradictions given here prove the inconceivable potencies of the Lord. “He walks, and He does not walk.” Ordinarily, if someone can walk, it is illogical to say he cannot walk. But in reference to God, such a contradiction simply serves to indicate His inconceivable power. With our limited fund of knowledge we cannot accommodate such contradictions, and therefore we conceive of the Lord in terms of our limited powers of understanding. For example, the impersonalist philosophers of the Māyāvāda school accept only the Lord’s impersonal activities and reject His personal feature. But the members of the Bhāgavata school, adopting the perfect conception of the Lord, accept His inconceivable potencies and thus understand that He is both personal and impersonal. The bhāgavatas know that without inconceivable potencies there can be no meaning to the words “Supreme Lord.”

Jei savo akimis nematome Dievo, tai dar nereiškia, kad Viešpats neegzistuoja kaip asmenybė. „Śrī Īśopaniṣada“ paneigia tokį argumentą, teigdama, kad Viešpats yra labai toli ir sykiu labai arti. Viešpaties buveinė yra anapus materialaus dangaus, o mes netgi nemokame jo išmatuoti. Jeigu net materialus dangus yra toks neaprėpiamas, tai ką kalbėti apie dvasinį dangų, kuris yra išsidriekęs anapus materialaus? Dvasinis dangus yra be galo toli nuo materialios visatos, tai patvirtina ir „Bhagavad-gītā“ (15.6). Ir nors Viešpats labai toli, Jis gali tuojau, per sekundės dalį, atsirasti priešais mus, aplenkęs mintį ar vėją. Ir Jis yra toks greitas, kad niekas negali Jo aplenkti. Apie tai jau buvo rašyta ankstesniajame posme.

We should not take it for granted that because we cannot see God with our eyes the Lord has no personal existence. Śrī Īśopaniṣad refutes this argument by declaring that the Lord is far away but very near also. The abode of the Lord is beyond the material sky, and we have no means to measure even this material sky. If the material sky extends so far, then what to speak of the spiritual sky, which is altogether beyond it? That the spiritual sky is situated far, far away from the material universe is confirmed in the Bhagavad-gītā (15.6). But despite the Lord’s being so far away, He can at once, within less than a second, descend before us with a speed swifter than that of the mind or wind. He can also run so swiftly that no one can surpass Him. This has already been described in the previous mantra.

Ir vis dėlto, kai Dievo Asmuo pasirodo mums, mes Jį ignoruojame. „Bhagavad-gītoje“ (9.11) Viešpats smerkia tokį nemokšišką ignoravimą ir sako, kad, laikydami paprastu mirtinguoju, kvailiai Jį išjuokia. Jis nėra mirtingas. Kūnas, kuriuo Jis mums pasirodo, nėra materialios gamtos kūrinys. Labai dažnas vadinamasis mokslininkas teigia, kad Viešpats nužengia materialiu kūnu, kaip paprasta gyva būtybė. Nieko neišmanydami apie nesuvokiamą Viešpaties galią, tie kvailiai sulygina Jį su paprastais žmonėmis.

Yet when the Personality of Godhead comes before us, we neglect Him. Such foolish negligence is condemned by the Lord in the Bhagavad-gītā (9.11), where He says that the foolish deride Him, considering Him a mortal being. He is not a mortal being, nor does He come before us with a body produced of material nature. There are many so-called scholars who contend that the Lord descends in a body made of matter, just like an ordinary living being. Not knowing His inconceivable power, such foolish men place the Lord on an equal level with ordinary men.

Dievas yra kupinas nesuvokiamų galių, todėl mūsų tarnystę Jis gali priimti per bet kurį tarpininką ir Savo Paties valia gali pertvarkyti įvairias Savo galias. Bedieviai įrodinėja, kad Viešpats apskritai negali nužengti į šį pasaulį, o jeigu nužengia, tai Jo kūnas būna sudarytas iš materialios energijos. Tačiau jeigu nesuvokiamas Viešpaties energijas pripažįstame realybe, toks argumentas neturi pagrindo. Net ir tuo atveju, jeigu Viešpats pasirodo mums kūnu, sudarytu iš materialios energijos, Jam nesunku šią energiją paversti dvasine. Kadangi energijų šaltinis vienas, jis gali panaudoti jas kaip pats to nori. Viešpats, pavyzdžiui, gali apsireikšti arcā-vigrahos, Dievybių, kurios, atrodytų, yra padirbtos iš žemės, akmens ar medžio, pavidalu. Ir nors Dievybės padirbtos iš medžio, akmens ar kokios kitos medžiagos, jos nėra stabai, kaip kad tvirtina ikonoklastai (Dievybių kulto priešininkai).

Because He is full of inconceivable potencies, God can accept our service through any sort of medium, and He can convert His different potencies according to His own will. Nonbelievers argue either that the Lord cannot incarnate Himself at all, or that if He does He descends in a form of material energy. These arguments are nullified if we accept the existence of the Lord’s inconceivable potencies. Then we will understand that even if the Lord appears before us in the form of material energy, it is quite possible for Him to convert this energy into spiritual energy. Since the source of the energies is one and the same, the energies can be utilized according to the will of their source. For example, the Lord can appear in the form of the arcā-vigraha, a Deity supposedly made of earth, stone or wood. Deity forms, although engraved from wood, stone or other matter, are not idols, as the iconoclasts contend.

Dabartinėmis, netobulos materialios egzistencijos sąlygomis, mes nematome Aukščiausiojo Viešpaties, nes mūsų regėjimas yra netobulas. Tačiau bhaktams, trokštantiems išvysti Viešpatį materialiomis akimis, Jis suteikia tą malonę, pasirodydamas vadinamąja materialia forma, kad bhaktai galėtų Jam tarnauti. Nereikia manyti, kad bhaktai, esantys žemiausioje atsidavimo tarnystės pakopoje, garbina stabą. Jie garbina Viešpatį, kuris teikėsi pasirodyti jiems lengvai pasiekiamu pavidalu. Arcos pavidalas – tai ne stabas, padirbtas pagal garbintojo užgaidas. Šis pavidalas amžinai egzistuoja kartu su visais savo atributais. Ateistas negali to pajusti, bet nuoširdus bhaktas realiai šitai jaučia.

In our present state of imperfect material existence, we cannot see the Supreme Lord due to imperfect vision. Yet those devotees who want to see Him by means of material vision are favored by the Lord, who appears in a so-called material form to accept His devotees’ service. One should not think that such devotees, who are in the lowest stage of devotional service, are worshiping an idol. They are factually worshiping the Lord, who has agreed to appear before them in an approachable way. Nor is the arcā form fashioned according to the whims of the worshiper. This form is eternally existent with all paraphernalia. This can be actually felt by a sincere devotee, but not by an atheist.

„Bhagavad-gītoje“ (4.11) Viešpats sako, kad Jis atsidėkoja bhaktui tiek, kiek bhaktas Jam atsiduoda. Viešpats pasilieka Sau teisę atsiskleisti ne bet kam, o tik Jam atsidavusioms sieloms. Todėl atsidavusiai sielai Jis visada lengvai pasiekiamas, o neatsidavusiai – labai tolimas, neprieinamas.

In the Bhagavad-gītā (4.11) the Lord says that how He treats His devotee depends on the devotee’s degree of surrender. The Lord reserves the right not to reveal Himself to anyone and everyone but to show Himself only to those souls who surrender unto Him. Thus for the surrendered soul He is always within reach, whereas for the unsurrendered soul He is far, far away and cannot be approached.

Šia proga atkreiptinas dėmesys į du svarbius žodžius, pasitaikančius apreikštuose raštuose, kai kalbama apie Viešpatį: saguṇa („su ypatybėmis“) ir nirguṇa („be ypatybių“). Žodis saguṇa visai nereiškia, kad kai Viešpats nužengia su tam tikromis ypatybėmis, kurias gali patirti mūsų jutimai, Jis turi įgyti materialų pavidalą ir paklusti materialios gamtos dėsniams. Jam nėra skirtumo tarp materialios ir dvasinės energijų, nes Jis – visų energijų šaltinis. Būdamas visų energijų valdovas, Viešpats, priešingai negu mes, niekada nepatenka jų įtakon. Materiali energija vykdo Jo valią, todėl Viešpats gali naudoti ją Savo tikslams, Pats niekada nepakliūdamas materialios energijos ypatybių įtakon. Šia prasme Jis yra nirguṇa, „be ypatybių“. Viešpats niekada nevirsta kažkokia beforme esybe, nes iš tikrųjų Jis egzistuoja amžinuoju pavidalu, Jis – pirmapradis Viešpats. Beasmenis Jo aspektas – Brahmano spindesys yra Jo Paties skleidžiami spinduliai, lygiai kaip saulės spinduliai yra saulės dievo spindesys.

In this connection, two words the revealed scriptures often apply to the Lord – saguṇa (“with qualities”) and nirguṇa (“without qualities”) – are very important. The word saguṇa does not imply that when the Lord appears with perceivable qualities He must take on a material form and be subject to the laws of material nature. For Him there is no difference between the material and spiritual energies, because He is the source of all energies. As the controller of all energies, He cannot at any time be under their influence, as we are. The material energy works according to His direction; therefore He can use that energy for His purposes without ever being influenced by any of the qualities of that energy. (In this sense He is nirguṇa, “without qualities.”) Nor does the Lord become a formless entity at any time, for ultimately He is the eternal form, the primeval Lord. His impersonal aspect, or Brahman effulgence, is but the glow of His personal rays, just as the sun’s rays are the glow of the sun-god.

Kartą šventąjį vaiką Prahlādą Mahārāją jo bedievis tėvas paklausė: „Kurgi tavo Dievas?“ Kai Prahlāda atsakė, kad Dievas yra visur, tėvas piktai sušuko: „Vadinasi, Dievas yra ir šių rūmų kolonoje?“ „Taip“, – atsakė berniukas. Tai išgirdęs bedievis karalius vienu smūgiu sudaužė netoli stovėjusią koloną į šipulius, ir tada iš jos pasirodė Viešpats Nṛsiṁha pusiau žmogaus, pusiau liūto pavidalu ir nužudė bedievį karalių. Taigi Viešpats yra visuose daiktuose, kuriuos sukūrė skirtingos Jo energijos. Norėdamas suteikti nuoširdiems bhaktams malonę, nesuvokiamų Savo galių dėka Jis gali pasirodyti bet kur. Viešpats Nṛsiṁha pasirodė iš kolonos ne todėl, kad to reikalavo ateistiškas karalius, o todėl, kad to troško Jo bhaktas Prahlāda. Ateistai negali įsakyti Viešpačiui, kad Jis pasirodytų, tačiau, norėdamas suteikti malonę Savo bhaktui, Viešpats gali apsireikšti kiekvienoje vietoje. „Bhagavad-gītoje“ (4.8) taip pat pasakyta, kad Viešpats ateina sunaikinti bedievių ir apginti tikinčiųjų. Žinoma, Viešpačiui netrūksta nei atitinkamų energijų, nei pagalbininkų, galinčių susidoroti su ateistais, bet Jam maloniau Pačiam parodyti palankumą bhaktui. Dėl to Jis įsikūnija materialiame pasaulyje. Jis nužengia, tenorėdamas parodyti prielankumą Savo bhaktams.

When the child saint Prahlāda Mahārāja was in the presence of his atheist father, his father asked him, “Where is your God?” When Prahlāda replied that God resides everywhere, the father angrily asked whether his God was within one of the pillars of the palace, and the child said yes. At once the atheist king shattered the pillar in front of him to pieces, and the Lord instantly appeared as Nṛsiṁha, the half-man, half-lion incarnation, and killed the atheist king. Thus the Lord is within everything, and He creates everything by His different energies. Through His inconceivable powers He can appear at any place in order to favor His sincere devotee. Lord Nṛsiṁha appeared from within the pillar not by the order of the atheist king but by the wish of His devotee Prahlāda. An atheist cannot order the Lord to appear, but the Lord will appear anywhere and everywhere to show mercy to His devotee. The Bhagavad-gītā (4.8) similarly states that the Lord appears in order to vanquish nonbelievers and protect believers. Of course, the Lord has sufficient energies and agents who can vanquish atheists, but it pleases Him to personally favor a devotee. Therefore He descends as an incarnation. Actually, He descends only to favor His devotees and not for any other purpose.

„Brahma-saṁhitoje“ (5.35) pasakyta, kad Govinda, pirmapradis Viešpats, Savo visiška dalimi įeina į visus daiktus. Jis įeina į visatą ir į kiekvieną jos atomą. Virāṭ pavidalu Jis esti anapus visų daiktų, o kaip antaryāmī Jis yra visuose daiktuose. Kaip antaryāmī Jis stebi viską, kas vyksta, o kaip karma-phala atlygina mums už mūsų darbus. Mes galime ir užmiršti, ką esame padarę ankstesniuose gyvenimuose, tačiau Viešpats yra mūsų veiksmų liudininkas, tad mūsų veiksmų rezultatai niekur nepradingsta ir mums tenka patirti jų padarinius.

In the Brahma-saṁhitā (5.35) it is said that Govinda, the primeval Lord, enters everything by His plenary portion. He enters the universe as well as all the atoms of the universe. He is outside in His virāṭ form, and He is within everything as antaryāmī. As antaryāmī He witnesses everything that is going on, and He awards us the results of our actions as karma-phala. We ourselves may forget what we have done in previous lives, but because the Lord witnesses our actions, the results of our actions are always there, and we have to undergo the reactions nonetheless.

Iš tikrųjų be Dievo niekas kitas ir neegzistuoja – Jis esti visa ko viduje ir anapus visko. Viskas yra Jo energijų apraiškos, kaip kad iš ugnies sklindančios šiluma ir šviesa. Taip skirtingos Viešpaties energijos sudaro vienovę. Ir nors egzistuoja vienovė, viskas, kas be galo mažoms, neatsiejamoms Viešpaties dalelėms – gyvosioms esybėms teikia ribotą džiaugsmą, Viešpaties Asmenybei teikia beribį džiaugsmą.

The fact is that there is nothing but God within and without. Everything is a manifestation of His different energies, like the heat and light emanating from a fire, and in this way there is a oneness among His diverse energies. Although there is oneness, however, the Lord in His personal form still enjoys unlimitedly all the pleasures enjoyed minutely by the tiny part-and-parcel living entities.