Skip to main content

Šešiolikta mantra

<strong>만뜨라  16</strong>

Tekstas

원문

pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya
vyūha raśmīn samūha tejo
yat te rūpaṁ kalyāṇa-tamaṁ tat te paśyāmi
yo ’sāv asau puruṣaḥ so ’ham asmi
뿌산 네까르쉐 야마 수랴 쁘라자빠땨 pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya
비우하 라스민 사무하 vyūha raśmīn samūha
떼조 얏 떼 루빰 깔야나-따맘 tejo yat te rūpaṁ kalyāṇa-tamaṁ
땃 떼 빠샤미 요 ‘사 바사우 뿌루샤 소 ‘함 아스미
tat te paśyāmi yo 'sāv asau puruṣaḥ so 'ham asmi

Synonyms

동의어

pūṣan — o saugotojau; ekarṣe — pirmapradi filosofe; yama — reguliatyvusis principe; sūrya — sūryų (didžių bhaktų) tiksle; prājāpatya — prājāpačių (žmonijos protėvių) geradary; vyūha — malonėki pašalinti; raśmīn — spindulius; samūha — malonėki nutraukti; tejaḥ — švytėjimą; yat — kad; te — Tavo; rūpam — pavidalą; kalyāṇa-tamam — ypatingai palankų; tat — tą; te — Tavo; paśyāmi — matyčiau; yaḥ — tas, kuris yra; asau — kaip saulė; asau — tas; puruṣaḥ — Dievo Asmuo; saḥ — pats; aham — aš; asmi — esu.

뿌산(pūṣan): 오 유지자여, 에까-리쉐(eka-ṛṣe): 원초적 철학자, 야마(yama): 규제하는 원칙, 수리아(sūrya): 수리들(위대한 헌애자들)의 목적지, 쁘라자빠땨(prājāpatya): 쁘라자삐띠(인류의 조상들)의 행복을 비는 자, 비우하(vyūha): 친절히 제거하다, 라스민(raśmīn): 빛, 사무하(samūha): 친절히 거두어내다, 떼자하(tejaḥ): 광채, 얏(yat): 그래서, 떼(te): 당신의, 루빰(rūpam): 형상, 깔야나-따맘(kalyāṇa-tamam): 가장 길한, 땃(tat): 그, 떼(te): 당신의, 빠샤미(paśyāmi): 제가 볼 수 있게, 야하(yaḥ): ~인 자, 아사우(asau): 태양처럼, 아사우(asau): 그것, 뿌루샤하(puruṣaḥ): 최고인격신, 사하(saḥ): 나 자신, 아함(aham): 나, 아스미(asmi): ~이다.

Translation

번역

O Viešpatie, Tu – pirmapradis filosofas, visatos globėjas, reguliatyvusis principas, galutinis tyrų bhaktų tikslas, žmonijos protėvių geradarys! Praskleiski transcendentinę Savo akinamų spindulių skraistę, kad galėčiau išvysti Tavo palaimingą pavidalą. Tu – amžinasis Aukščiausiasis Dievo Asmuo, panašus į saulę, kaip ir aš pats.

오 주님, 오 원초적 철학자이시며 우주의 유지자이시여, 오 규제하는 원칙이시며 순수한 헌애자의 목적지, 그리고 인류의 조상들이 행복하기를 바라는 자이시여, 부디 당신의 초월적 광채를 거두시어 행복으로 가득 찬 당신의 형상을 볼 수 있게 하여 주소서. 당신은 저에게 태양과 같은 영원한 최고인격신이십니다.

Purport

주석

Saulė ir jos spinduliai kokybiškai tapatūs. Kokybės prasme gyvos esybės ir Viešpats irgi yra tapatūs. Saulė viena, o fotonų jos spinduliuose yra nesuskaičiuojama daugybė. Saulės spinduliai yra jos dalis, o visa Saulė – tai Saulės rutulys ir jo skleidžiami spinduliai. Saulėje gyvena Saulės dievas, analogiškai aukščiausioje dvasinėje planetoje Goloka Vṛndāvanoje, kuri skleidžia brahmajyoti šviesą, gyvena Viešpats ir ten vyksta amžini Jo žaidimai. Tai patvirtina „Brahma-saṁhitā“ (5.29):

태양과 그 빛은 하나이며 질적으로 같다. 마찬가지로 주와 생명체는 하나이고 질적으로 같다. 태양은 하나이지만 태양광선의 분자들은 헤아릴 수 없이 많다. 태양광선은 태양의 부분이며 태양과 태양광선이 결합하여 완전한 태양을 구성한다. 태양 안에 태양신이 사는 것처럼 브라흐마-죠띠 광채가 퍼져나오는 최상의 영적 행성, 골로까 브린다반 안에서 주는 당신의 영원한 유희를 즐기시고, 이것은 브라흐마 삼히따(5.29)에서 입증된다.

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
찐따마니-쁘라까라-사드마수 깔빠-브릭샤-
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
락샤브리떼슈 수라비르 아비빨라얀땀
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
락쉬미-사하스라-샤따-삼브라마-세뱌마남
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
고빈담 아디-뿌루샴 땀 아함 바자미
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Lenkiuosi Govindai, pirmapradžiam Viešpačiui, pirminiam gimdytojui. Buveinėse, kupinose dvasinių brangakmenių, tarp milijonų troškimų medžių Jis gano karves, kurios patenkina visus norus. Jam su didžiausia pagarba ir meile nuolat tarnauja šimtai ir tūkstančiai Lakṣmī, sėkmės deivių.“

“수백만 그루의 소원성취수가 우거지고 영적 보석들로 가득한 곳에서 모든 소망을 들어주시며 소들을 돌보시는 태고의 주님이시며 인류 최초의 선조이신 고빈다를 저는 숭배합니다. 당신은 수백 수천 명의 행운의 여신 락쉬미(Lakṣmī)로부터 항상 커다란 존경과 사랑이 가득한 섬김을 받습니다.”

„Brahma-saṁhitoje“ rašoma, kad brahmajyoti – tai spinduliai, kuriuos skleidžia aukščiausioji dvasinė planeta Goloka Vṛndāvana, kaip kad spindulius skleidžia Saulės rutulys. Neprasiskverbus pro akinantį brahmajyoti spindesį, neįmanoma pamatyti Viešpaties karalystės. Apakintas brahmajyoti šviesos, filosofas impersonalistas nemato nei Viešpaties buveinės, nei transcendentinio Jo pavidalo. Turėdamas labai menkas ir ribotas žinias, mąstytojas impersonalistas nesuvokia visų palaimingiausiojo Viešpaties Kṛṣṇos pavidalo. Todėl šioje maldoje „Śrī Īśopaniṣada“ prašo Viešpaties praskleisti akinančių brahmajyoti spindulių skraistę, kad tyras bhaktas galėtų išvysti palaimingą transcendentinį Jo pavidalą.

브라흐마-죠띠는 최고의 영적 행성 골로까 브린다반에서 퍼져나오는 빛으로 태양에서 햇빛이 발산하는 것과 같다고 브라흐마 삼히따는 설명한다. 브라흐마-죠띠의 광채를 넘어서지 않는 한, 주의 영토에 관한 지식을 얻을 수 없다. 눈부신 브라흐마-죠띠에 의해 눈이 먼 비인성적 철학자들은 주의 실제적 거주지는 물론이고 당신의 초월적 형상도 깨달을 수 없다. 협소한 지식을 가진 비인성적 사색가들은 행복으로 가득한 주 끄리쉬나의 초월적 형상을 이해할 수 없다. 그러므로 이 기도에서 스리 이쇼빠니샤드는 주께 브라흐마-죠띠의 광채를 거두시어 순수한 헌애자가 행복으로 가득한 당신의 초월적 형상을 볼 수 있게 해 달라고 간청한다.

Pažinus beasmenį brahmajyoti, patiriamas Aukščiausiojo gėrio aspektas, o pažinus Paramātmą – visa aprėpiantį Aukščiausiojo aspektą, patiriamas dar ryškesnis prašviesėjimas. Savo akimis išvydęs Patį Dievo Asmenį, bhaktas pažįsta didžiausią gėrį spinduliuojantį Aukščiausiojo aspektą. Aukščiausioji Tiesa negali būti beasmenė, nes šioje mantroje į Ją kreipiamasi kaip į pirmapradį filosofą, visatos globėją ir geradarį. Tokia „Śrī Īśopaniṣados“ išvada. Žodis pūṣan („globėjas“) ypač reikšmingas, nes Viešpats globoja visas būtybes, o Savo bhaktams Jis ypač dėmesingas. Prasiskverbęs pro beasmenį brahmajyoti ir regėdamas Viešpaties asmenybę bei amžiną, didžiausiąjį gėrį spinduliuojantį Jo pavidalą, bhaktas visiškai suvokia Absoliučiąją Tiesą.

비인성적 브라흐마-죠띠를 깨달음로써 절대 진리의 상서로운 측면을 경험하고, 두루 퍼져있는 절대자의 빠람아뜨마를 깨달음으로써 더욱 상서로운 깨달음을 경험한다. 그러나 최고인격신을 직접 만남으로써 헌애자는 절대자의 가장 상서로운 측면을 경험한다. 주가 원초적 철학자, 유지자 그리고 전 우주의 후원자로 지칭되었으므로 절대 진리가 결코 비인성일 수 없다. 이것이 스리 이쇼빠니샤드의 결론이다. 주가 모든 존재를 유지하지만 특별히 당신의 헌애자들을 유지한다는 점에서 뿌샨(pūṣan, 유지자)이라는 말은 특히 큰 의미를 지닌다. 비인성적 브라흐마-죠띠를 초월하고 주의 인성적 측면과 당신의 가장 상서롭고 영원한 형상을 본 후 헌애자는 절대 진리를 완전히 깨닫게 된다.

„Bhagavat-sandarbhoje“ Śrīla Jīva Gosvāmis rašo: „Absoliučioji Tiesa galutinai pažįstama kaip Dievo Asmuo, nes Jis yra visagalis ir valdo visas transcendentines galias. Pažinus brahmajyoti, visa Absoliučios Tiesos galybė iki galo dar neatsiskleidžia. Taigi Brahmano pažinimas tėra dalinis Dievo Asmens pažinimas. O išminčiai, pirmasis žodžio bhagavān skiemuo (bha) turi dvi reikšmes: „tas, kuris parūpina viską“ ir „tas, kuris saugo“. Antrasis skiemuo (ga) reiškia „vadovas“, „vadas“ arba „kūrėjas“. Skiemuo vān pažymi, kad kiekviena būtybė gyvena Jame ir kad Jis gyvena kiekvienoje būtybėje. Kitaip sakant, transcendentinis garsas bhagavān reiškia neribotą išmintį, galybę, energiją, turtus, jėgą bei įtaką, ir visa tai neturi nė menkiausios materialios iliuzijos žymės.“

바가밧-산다르바(Bhagavat-sandarbha)에서 스릴라 지바 고스와미(Śrīla Jīva Gosvāmī)는 이렇게 말한다. “최고인격신은 전지전능하고 모든 초월적 능력을 갖추고 있으므로 절대 진리에 관한 완전한 개념은 최고인격신을 깨달음으로써 얻을 수 있다. 절대 진리의 완전한 능력은 브라흐마-죠띠 단계에서 깨달을 수 없다. 그러므로 브라흐만 깨달음은 최고인격신의 부분적 깨달음에 불과하다. 오 학식 있는 현인들이여, 바가반(bhagavān)이라는 말의 첫째 음절 바(bha)는 두 가지 의미를 지닌다. 첫째는 ‘완전히 유지하는 자’ 그리고 둘째는 ‘안내자’이다. 두 번째 음절 가(ga)는 ‘안내자’, ‘지도자’ 또는 ‘창조자’를 의미한다. 세 번째 음절 반(vān)은 모든 생명체가 주 안에 살고 주 역시 모든 생명체 안에 산다는 것을 의미한다. 다른 말로 하면, 초월적 소리 바가반은 무한한 지식, 능력, 에너지, 풍요로움, 힘 그리고 영향력을 대표하며 이 모든 것은 티끌만큼의 물질적 성향도 없다.”

Viešpats labai rūpinasi Savo tyrais bhaktais ir padeda jiems palengva artėti prie tobulumo – meilės Dievui. Jis vadovauja Savo bhaktams ir galų gale įgyvendina tai, ko jie siekia per atsidavimo tarnystę, – dovanoja jiems Save. Nepriežastine Viešpaties malone bhaktai išvysta Jį savo akimis. Taigi Viešpats padeda Savo bhaktams patekti į aukščiausiąją dvasinę planetą Goloka Vṛndāvaną. Būdamas kūrėjas, Jis apdovanoja Savo bhaktą visomis reikalingomis ypatybėmis, kad šis galiausiai pasiektų Jį. Viešpats yra visų priežasčių priežastis, o kadangi Jis Pats Sau neturi priežasties, Jis yra pirminė priežastis. Vadinasi, apreikšdamas Savo vidinę galią, Jis semiasi džiaugsmo iš Savojo „Aš“. Išorinė galia nėra tiesioginė Jo išraiška, nes Jis išsiplečia puruṣų pavidalais ir būtent per šiuos pavidalus Jis palaiko materialųjį kosminį pasaulį. Šių ekspansijų pagalba Viešpats jį kuria, palaiko ir naikina.

주는 당신의 순수한 헌애자를 완전히 유지하시며 그들이 점진적으로 완벽한 봉헌의 길을 가도록 인도하신다. 헌애자들의 지도자로서 주는 궁극적으로 당신 자신을 헌애자들에게 주심으로써 봉헌을 하며 바랐던 결과를 이루게 하신다. 주의 헌애자들은 당신의 원인 없는 자비 덕분에 직접 주를 보게 되고, 그렇게 주는 그들을 최고의 영적 행성, 골로까 브린다반에 이르도록 도우신다. 조물주(造物主)이신 당신은 당신의 헌애자에게 모든 필요한 자격을 부여하심으로써 그들이 궁극적으로 당신에게 이르게 하신다. 주는 모든 원인의 원인이시다. 다른 말로, 당신을 초래하게 한 것은 아무 것도 없으므로 당신이 바로 원초적 원인이다. 따라서 당신은 당신의 내적 능력을 발현하시어 당신 자신을 즐기신다. 외적 능력은 당신이 직접 드러내지 않으시며 당신을 뿌루샤(puruṣa)들로 확장하여 바로 이러한 형상으로 물질 발현의 특징과 기능을 유지하신다. 그러한 확장자들을 통해 주께서는 모든 우주의 발현을 창조, 유지 그리고 소멸케 하신다.

Gyvosios esybės irgi yra atskiros Viešpaties „Aš“ ekspansijos. Kai kurios iš jų, pačios norėdamos tapti viešpačiais, ima mėgdžioti Aukščiausiąjį Viešpatį, ir tada Jis leidžia joms persikelti į kosmoso kūriniją ir suteikia galimybę iki galo patenkinti savo norą valdyti gamtą. Viešpaties neatsiejamų dalelių, gyvų esybių, buvimas išjudina reiškinių pasaulį, kuriame galioja veiksmo ir atoveiksmio dėsnis. Taip gyvoms esybėms suteikiamos puikiausios galimybės valdyti materialią gamtą, tačiau pirminis valdovas vis tiek yra Pats Viešpats, apsireiškęs pilnaverčiu Savo aspektu kaip Paramātmā, Supersiela. Supersiela – tai viena iš puruṣų.

생명체 역시 주 당신에게서 분화된 확장이며 그들 중 일부는 절대신을 흉내 내 주인이 되려고 하여 당신이 그들로 하여금 우주적 창조에 들어가 자연을 지배하고자 하는 성향을 스스로 선택하고 완전히 이용할 수 있도록 허락하신다. 당신의 부분인 생명체의 존재 때문에 전 현상계는 행위와 그에 대한 반작용으로 뒤섞인다. 따라서 생명체는 물질적 본성을 지배하기 위한 완벽한 편의을 제공받지만 궁극적 지배자는 당신의 뿌루샤 중 하나인 빠람아뜨마, 즉 초영혼의 형상으로 완전하게 존재하시는 주이다.

Taigi tarp gyvosios esybės (ātmos) ir viską valdančio Viešpaties (Paramātmos), arba tarp sielos ir Supersielos, egzistuoja milžiniškas skirtumas. Paramātmā yra valdovas, o ātmā – pavaldinys, todėl jos nėra lygiavertės. Paramātmā ir ātmā veikia išvien, todėl Paramātmą vadina nuolatine gyvos būtybės palydove.

그러므로 생명체(아뜨마)와 그를 통제하는 주(主, 빠람아뜨마), 즉 영혼(soul)과 초영혼(Supersoul) 사이에는 커다란 차이가 있다. 빠람아뜨마는 통제자이고 아뜨마는 통제받는 자이다. 따라서 그들은 서로 다른 범주에 있다. 빠람아뜨마는 아뜨마에게 완전히 협력하시므로 당신은 생명체의 영원한 동반자로 알려졌다.

Visa aprėpiantis Viešpaties aspektas – tas, kuris egzistuoja visais būviais (būdravimo, miego ir potenciniu) ir iš kurio kyla jīva- śakti (gyvybės jėga) sąlygotų ir išsivadavusių sielų pavidalu, – yra žinomas Brahmano vardu. Viešpats yra ir Paramātmos, ir Brahmano šaltinis, taigi Jis – ir visų gyvų esybių, ir pačios būties pradžia. Kas tai žino, išsyk atsideda Viešpaties tarnystei. Toks tyras ir visiškai sąmoningas Viešpaties bhaktas pamilsta Jį iš visos širdies, o suėjęs draugėn su panašiais į save bhaktais, šlovina transcendentinius Viešpaties žygius, nes tam bhaktai ir tesusirenka. Tie, kurie dar nėra tokie tobuli, kaip tyri bhaktai, ir nepatyrė Viešpaties Brahmano arba Paramātmos aspektų, nesugeba deramai įvertinti tobulų bhaktų poelgių. Viešpats visada padeda tyriems bhaktams, į jų širdis įdėdamas reikiamas žinias. Taigi ypatinga Savo malone Jis išsklaido jų širdyse tvyrančius nežinojimo patamsius. Spekuliatyvieji filosofai ir yogai negali to suprasti, nes, šiaip ar taip, jie pasikliauna vien tik savo jėgomis. Kaip nurodo „Kaṭha Upaniṣada“ (1.2.23), Jį pažinti tegali tie, kuriems Viešpats jaučia prielankumą. O ypatingą prielankumą Jis dovanoja tik Savo tyriems bhaktams. Taigi „Śrī Īśopaniṣada“ kalba apie Viešpaties prielankumą, kuris peržengia brahmajyoti ribas.

모든 곳에 존재하는 주의 특징은 잠자거나 깨는 것과 같은 모든 상황에 존재할 뿐만 아니라 해방된 영혼과 속박된 영혼으로 발현되는 지바-샥띠(the jīva-śakti: 생명력) 안에도 존재하며 이것이 브라흐만이다. 주가 브라흐만과 빠람아뜨마의 기원이므로 당신이 바로 모든 생명체와 존재하는 모든 것의 기원이다. 이것을 아는 자는 즉시 주의 봉헌에 종사하게 된다. 그러한 순수하고 완전히 깨달은 주의 헌애자는 진심을 다해 주에게 애착을 갖고, 그러한 헌애자가 자기와 비슷한 헌애자를 만나게 되면 언제든 오직 주의 초월적 활약들에 대한 찬양 외에 다른 것을 하지 않는다. 순수한 헌애자만큼 완벽하지 못한 자들, 이름하여 주의 브라흐만이나 빠람아뜨마 측면만을 깨달은 자들은 순수한 헌애자들의 행위를 이해할 수 없다. 주는 순수한 헌애자의 가슴에 필요한 지식을 전함으로써 항상 그들을 돕고, 따라서 당신의 특별한 호의로 모든 무지의 어둠을 사라지게 한다. 사색적 철학자들이나 요기들은 그들 자신의 힘에만 의존하므로 이러한 것을 이해할 수 없다. 까타 우빠니샤드(Kaṭha Upaniṣad 1.2.23)에 언급된 바와 같이, 주는 당신의 호의를 받는 자들만이 이해할 수 있지, 그 외 누구도 당신을 알 수 없다. 그런 주의 특별한 호의는 오직 주의 순수한 헌애자에게만 내려진다. 그러므로 스리 이쇼빠니샤드는 브라흐마-죠띠의 범위를 초월한 주의 호의를 강조한다.